Nazwisko i imię:
Atalanta,
Opis/komentarz:
ob. Dębowski And.
Całość:
Atalanta,
ob. Dębowski And.