Nazwisko i imię:
Atala,
Opis/komentarz:
ob. Chateaubriand Fr. A.
Całość:
Atala,
ob. Chateaubriand Fr. A.