Nazwisko i imię:
Asyria,
Opis/komentarz:
ob. Maspero G. (Opowiadania 1894); Skrzetuski K. J. (Historya 1804 i n.).
Całość:
Asyria,
ob. Maspero G. (Opowiadania 1894); Skrzetuski K. J. (Historya 1804 i n.).