Nazwisko i imię:
Asclepiades,
Opis/komentarz:
ob. Ateneum.
Całość:
Asclepiades,
ob. Ateneum.