Nazwisko i imię:
Archiwum.
Tytuł:
Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, wydawane przez Komisyą do badań tego zakresu przez Wydział Filologiczny Akademii Umiejętności w Krakowie powołaną, tom I.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Czasu, 1878,
Opis/komentarz:
w 8ce większej, str. VI, 1 nl. i 378. Treść: Szujski Józ. Statuta antiqua Collegii Maioris; Wisłocki Wład. Ks. Szczepana Hołowczyca Raport wizyty generalnej południowo-wschodnich wydziałów szkolnych, odprawionej imieniem Komisji Edukacyjnej w roku 1782; Szujski Józ. Statuta i matrykuły Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z XVI wieku; Szujski Józ. Założenie i urządzenie Collegii Minoris; Seredyński Wład. Zapiski i dokumenta do dziejów instrukcji publicznej w Polsce; Tomkowicz Stan. Przyczynek do historii początków romantyzmu w Polsce; Wisłocki Wład. Bibliografia z zakresu historii literatury i oświaty w Polsce z r. 1877–1878. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, t. II. Tamże, 1882, w 8ce większej, str. 1 nl. i 611, kor. 6. Treść: Seredyński Wład. Gawińskiego z Wielomowic Jana pisma pozostałe; Konarski Stan. ks. Tragedia Epaminondy w 5 aktach, z rękopisu biblioteki suskiej hr. Branickich wydał Franciszek Nowakowski; Piotrowicz Ludw. ks. Dialog o Zbigniewie Oleśnickim, wiersz łaciński; Szujski Józ. Statuta Uniwersytetu krakowskiego; Tomkowicz Stan. Metrica nec non liber Nationis Polonicae Universitatis Lipsiensis ab anno 1409 usque ad a. 1600; Odezwa w sprawie wydawnictwa poetów polsko-łacińskich XV i XVI w. z powodu rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego; Wisłocki Wład. Bibliografia z zakresu historii literatury i oświaty w Polsce od czerwca 1878 do września 1881 roku. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, t. III. Tamże, 1884, w 8ce większej, str. 412, kor. 5. Treść: Polkowski Ign. ks. Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej; Seredyński Wład. Zapiski i dokumenta do dziejów instrukcji publicznej w Polsce, II. Wizyta Szkoły Głównej Koronnej przez Feliksa Oraczewskiego r. 1786. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz. Un. – Wrocł.Un. – toż, t. IV. Tamże, 1886, w 8ce większej, str. XIV i 553, kor. 8. Treść: Wisłocki Wład. Liber diligentiarum facultatis artisticae Universitatis Cracoviensis, pars I (1487–1563), ex codice manuscripto in Bibliotheca Jagellonica asservato editionem curavit. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, t. V. Tamże, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1886, w 8ce większej, str. 275, kor. 4. Treść: Pamiętnik zjazdu historyczno-literackiego imienia Jana Kochanowskiego. – Program Zjazdu historyczno-literackiego imienia Jana Kochanowskiego w 1884 r.; Hanusz Jan O ile by należało uwzględnić nowsze teorie gramatyki indoeuropejskiej przy badaniu historii języka polskiego; Czerny Franc. O wpływie wielkich odkryć geograficznych na Polskę i jej oświatę w XVI wieku; Tomkowicz Stan. O potrzebie rozpatrzenia się w zbiorach kazań średniowiecznych, zwłaszcza pasyjnych, nagromadzonych po bibliotekach polskich, opracowania ich i częściowego wydania, jako materiału do odtworzenia obrazu zaginionej prawie literatury dramatu kościelnego czyli misteriów w Polsce; Chmielowski Piotr Jak należy traktować utwory poezji ludowej w historii literatury polskiej; Kalina Ant. Projekt jednolitego skrócenia tytułów zabytków staropolskiego języka; Kalina Ant. Jakich zasad trzymać się należy w transkrypcji rękopiśmiennych i drukowanych zabytków polskich od najdawniejszych czasów do XVII wieku; Chlebowski Bron. Znaczenie różnic terytorialnych, etnograficznych i związanej z nimi odrębności ekonomiczno-społecznych, politycznych i umysłowych stosunków dla naukowego badania dziejów literatury polskiej; Rostafiński Józ. O wpływie życia ziemiańskiego na literaturę XVI w.; Morawski Kaz. Wskazówki dla poszukiwania źródeł humanizmu polskiego; Tarnowski Stan. O stanie obecnym historii literatury polskiej i jej potrzebach; Zdanie o tym referacie J. K. Plebańskiego; Bobrzyński Mich. O rozszerzeniu historii literatury politycznej polskiej w głąb średnich wieków; Pilat Roman Jak należy wydawać dzieła polskich pisarzów XVI i XVII w.; Wisłocki Wład. O podjęciu wydawnictwa Biblioteki Pisarzów Polskich; Tarnowski Stan. Przemówienie na pierwszym posiedzeniu Zjazdu; Jarochowski Kaz. Głos przewodniczącego; Malinowski Lucjan O badaniach właściwości mowy ludowej; Zawiliński Roman O tak zwanych runach słowiańskich; Ćwikliński Ludw. W jaki sposób wydawać należy poetów łacińsko-polskich wieku XVI; Tretiak Józ. O ile dotychczasowa forma konkursów na dzieła treści historyczno-literackiej nie odpowiada swojemu zadaniu. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, t. VI. Tamże, druk. Czasu, 1890, w 8ce większej, str. 421, kor. 5. Treść: Kallenbach Józ. Polacy w Bazylei w XVI wieku, z metryk Uniwersytetu Bazylejskiego; Windakiewicz Stan. Księgi nacji polskiej w Padwie; Karbowiak Ant. Ustawy bursy krakowskiej Jeruzalem 1453–1841; Szeliga (Józ. Bieliński) Proces filaretów w Wilnie, dokumenta urzędowe z teki rektora Twardowskiego zebrał i życiorysem Józefa Twardowskiego poprzedził; Kallenbach Józ. Polacy w Kolonii, z metryk Uniwersytetu kolońskiego 1388–1628; Celichowski Zygm. Przyczynek do życiorysu Marcina Kwiatkowskiego z Różyc; Windakiewicz Stan. Protokóły zgromadzeń nacji polskiej w Padwie; Windakiewicz Stan. Statuta nacji polskiej w Padwie. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, t. VII. Tamże, 1892, w 8ce większej, str. 641, kor. 8. Treść: Benis Artur Materiały do historii drukarstwa i księgarstwa w Polsce: 1. Inwentarze księgarń krakowskich Macieja Scharffenberga i Floriana Unglera 1547–1551; Windakiewicz Stan. Siedem dokumentów do życia Janickiego; Kallenbach Józ. Pamiętnik Jana Golliusza, mieszczanina polskiego 1650–1653; Windakiewicz Stan. Informacje o aktach Uniwersytetu Bolońskiego; Windakiewicz Stan. Materiały do historii Polaków w Padwie; Sas Marcin Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego; Benis Artur Materiały do historii drukarstwa i księgarstwa w Polsce: II. Inwentarze bibliotek prywatnych 1546–1553; Kniaziołucki Zbig. Materiały do biografii Mikołaja Reja z Nagłowic. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, t. VIII. Tamże, 1895, w 8ce większej, str. 340 i 2 nl., kor. 5. Treść: Windakiewicz Stan. Akta Rzeczypospolitej Babińskiej według oryginalnego rękopisu; Heck K. J. Materiały do biografii Józefa Bartłomieja Zimorowicza (Ozimka) część I; Heck K. J. Materiały do biografii Szymona Zimorowicza (Ozimka); Czubek Jan Wacław z Potoka Potocki. Nowe szczegóły do żywota poety; Wojciechowski Bron. Fragment z dziejów szkół kaliskich z rękopisu współczesnego. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, t. IX. Tamże, 1897, w 8ce większej, str. 401, kor. 5. Treść: Szeliga (Józ. Bieliński) Reforma Uniwersytetu Wileńskiego i szkół jemu podwładnych za rektoratu Twardowskiego. Dokumenta urzędowe z „Teki” Twardowskiego; Wasilewski Z. Promieniści, filareci i zorzanie. Dokumenty urzędowe, dotyczące towarzystw tajnych na Litwie (1822–27); Jezienicki Michał O rękopisie Biblioteki Królewskiej i Uniwersyteckiej w Wrocławiu z r. 1515, tudzież o pismach w nim zawartych; Leniek Jan Ks. Izydora Chrościńskiego, pierwszego prefekta gimnazjum tarnowskiego kronika z lat 1784–1794 z przydaniem aktów fundacyjnych kolonii akademickiej w Tarnowie z lat 1559 i 1578 jako też raportu o jej stanie z r. 1766. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
Całość:
Archiwum.
Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, wydawane przez Komisyą do badań tego zakresu przez Wydział Filologiczny Akademii Umiejętności w Krakowie powołaną, tom I.
Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Czasu, 1878,
w 8ce większej, str. VI, 1 nl. i 378.
Treść: Szujski Józ. Statuta antiqua Collegii Maioris; Wisłocki Wład. Ks. Szczepana Hołowczyca Raport wizyty generalnej południowo-wschodnich wydziałów szkolnych, odprawionej imieniem Komisji Edukacyjnej w roku 1782; Szujski Józ. Statuta i matrykuły Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z XVI wieku; Szujski Józ. Założenie i urządzenie Collegii Minoris; Seredyński Wład. Zapiski i dokumenta do dziejów instrukcji publicznej w Polsce; Tomkowicz Stan. Przyczynek do historii początków romantyzmu w Polsce; Wisłocki Wład. Bibliografia z zakresu historii literatury i oświaty w Polsce z r. 1877–1878.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. II. Tamże, 1882, w 8ce większej, str. 1 nl. i 611, kor. 6.
Treść: Seredyński Wład. Gawińskiego z Wielomowic Jana pisma pozostałe; Konarski Stan. ks. Tragedia Epaminondy w 5 aktach, z rękopisu biblioteki suskiej hr. Branickich wydał Franciszek Nowakowski; Piotrowicz Ludw. ks. Dialog o Zbigniewie Oleśnickim, wiersz łaciński; Szujski Józ. Statuta Uniwersytetu krakowskiego; Tomkowicz Stan. Metrica nec non liber Nationis Polonicae Universitatis Lipsiensis ab anno 1409 usque ad a. 1600; Odezwa w sprawie wydawnictwa poetów polsko-łacińskich XV i XVI w. z powodu rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego; Wisłocki Wład. Bibliografia z zakresu historii literatury i oświaty w Polsce od czerwca 1878 do września 1881 roku.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. III. Tamże, 1884, w 8ce większej, str. 412, kor. 5.
Treść: Polkowski Ign. ks. Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej; Seredyński Wład. Zapiski i dokumenta do dziejów instrukcji publicznej w Polsce, II. Wizyta Szkoły Głównej Koronnej przez Feliksa Oraczewskiego r. 1786.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz. Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. IV. Tamże, 1886, w 8ce większej, str. XIV i 553, kor. 8.
Treść: Wisłocki Wład. Liber diligentiarum facultatis artisticae Universitatis Cracoviensis, pars I (1487–1563), ex codice manuscripto in Bibliotheca Jagellonica asservato editionem curavit.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. V. Tamże, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1886, w 8ce większej, str. 275, kor. 4.
Treść: Pamiętnik zjazdu historyczno-literackiego imienia Jana Kochanowskiego. – Program Zjazdu historyczno-literackiego imienia Jana Kochanowskiego w 1884 r.; Hanusz Jan O ile by należało uwzględnić nowsze teorie gramatyki indoeuropejskiej przy badaniu historii języka polskiego; Czerny Franc. O wpływie wielkich odkryć geograficznych na Polskę i jej oświatę w XVI wieku; Tomkowicz Stan. O potrzebie rozpatrzenia się w zbiorach kazań średniowiecznych, zwłaszcza pasyjnych, nagromadzonych po bibliotekach polskich, opracowania ich i częściowego wydania, jako materiału do odtworzenia obrazu zaginionej prawie literatury dramatu kościelnego czyli misteriów w Polsce; Chmielowski Piotr Jak należy traktować utwory poezji ludowej w historii literatury polskiej; Kalina Ant. Projekt jednolitego skrócenia tytułów zabytków staropolskiego języka; Kalina Ant. Jakich zasad trzymać się należy w transkrypcji rękopiśmiennych i drukowanych zabytków polskich od najdawniejszych czasów do XVII wieku; Chlebowski Bron. Znaczenie różnic terytorialnych, etnograficznych i związanej z nimi odrębności ekonomiczno-społecznych, politycznych i umysłowych stosunków dla naukowego badania dziejów literatury polskiej; Rostafiński Józ. O wpływie życia ziemiańskiego na literaturę XVI w.; Morawski Kaz. Wskazówki dla poszukiwania źródeł humanizmu polskiego; Tarnowski Stan. O stanie obecnym historii literatury polskiej i jej potrzebach; Zdanie o tym referacie J. K. Plebańskiego; Bobrzyński Mich. O rozszerzeniu historii literatury politycznej polskiej w głąb średnich wieków; Pilat Roman Jak należy wydawać dzieła polskich pisarzów XVI i XVII w.; Wisłocki Wład. O podjęciu wydawnictwa Biblioteki Pisarzów Polskich; Tarnowski Stan. Przemówienie na pierwszym posiedzeniu Zjazdu; Jarochowski Kaz. Głos przewodniczącego; Malinowski Lucjan O badaniach właściwości mowy ludowej; Zawiliński Roman O tak zwanych runach słowiańskich; Ćwikliński Ludw. W jaki sposób wydawać należy poetów łacińsko-polskich wieku XVI; Tretiak Józ. O ile dotychczasowa forma konkursów na dzieła treści historyczno-literackiej nie odpowiada swojemu zadaniu.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. VI. Tamże, druk. Czasu, 1890, w 8ce większej, str. 421, kor. 5.
Treść: Kallenbach Józ. Polacy w Bazylei w XVI wieku, z metryk Uniwersytetu Bazylejskiego; Windakiewicz Stan. Księgi nacji polskiej w Padwie; Karbowiak Ant. Ustawy bursy krakowskiej Jeruzalem 1453–1841; Szeliga (Józ. Bieliński) Proces filaretów w Wilnie, dokumenta urzędowe z teki rektora Twardowskiego zebrał i życiorysem Józefa Twardowskiego poprzedził; Kallenbach Józ. Polacy w Kolonii, z metryk Uniwersytetu kolońskiego 1388–1628; Celichowski Zygm. Przyczynek do życiorysu Marcina Kwiatkowskiego z Różyc; Windakiewicz Stan. Protokóły zgromadzeń nacji polskiej w Padwie; Windakiewicz Stan. Statuta nacji polskiej w Padwie.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. VII. Tamże, 1892, w 8ce większej, str. 641, kor. 8.
Treść: Benis Artur Materiały do historii drukarstwa i księgarstwa w Polsce: 1. Inwentarze księgarń krakowskich Macieja Scharffenberga i Floriana Unglera 1547–1551; Windakiewicz Stan. Siedem dokumentów do życia Janickiego; Kallenbach Józ. Pamiętnik Jana Golliusza, mieszczanina polskiego 1650–1653; Windakiewicz Stan. Informacje o aktach Uniwersytetu Bolońskiego; Windakiewicz Stan. Materiały do historii Polaków w Padwie; Sas Marcin Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego; Benis Artur Materiały do historii drukarstwa i księgarstwa w Polsce: II. Inwentarze bibliotek prywatnych 1546–1553; Kniaziołucki Zbig. Materiały do biografii Mikołaja Reja z Nagłowic.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. VIII. Tamże, 1895, w 8ce większej, str. 340 i 2 nl., kor. 5.
Treść: Windakiewicz Stan. Akta Rzeczypospolitej Babińskiej według oryginalnego rękopisu; Heck K. J. Materiały do biografii Józefa Bartłomieja Zimorowicza (Ozimka) część I; Heck K. J. Materiały do biografii Szymona Zimorowicza (Ozimka); Czubek Jan Wacław z Potoka Potocki. Nowe szczegóły do żywota poety; Wojciechowski Bron. Fragment z dziejów szkół kaliskich z rękopisu współczesnego.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. IX. Tamże, 1897, w 8ce większej, str. 401, kor. 5.
Treść: Szeliga (Józ. Bieliński) Reforma Uniwersytetu Wileńskiego i szkół jemu podwładnych za rektoratu Twardowskiego. Dokumenta urzędowe z „Teki” Twardowskiego; Wasilewski Z. Promieniści, filareci i zorzanie. Dokumenty urzędowe, dotyczące towarzystw tajnych na Litwie (1822–27); Jezienicki Michał O rękopisie Biblioteki Królewskiej i Uniwersyteckiej w Wrocławiu z r. 1515, tudzież o pismach w nim zawartych; Leniek Jan Ks. Izydora Chrościńskiego, pierwszego prefekta gimnazjum tarnowskiego kronika z lat 1784–1794 z przydaniem aktów fundacyjnych kolonii akademickiej w Tarnowie z lat 1559 i 1578 jako też raportu o jej stanie z r. 1766.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.