Nazwisko i imię:
Gille.
Opis/komentarz:
ob. Hielle.
Całość:
Gille.
ob. Hielle.