Nazwisko i imię:
Goehlerth V. dr.
Opis/komentarz:
ob. Medycyna (Warsz.).
Całość:
Goehlerth V. dr.
ob. Medycyna (Warsz.).