Nazwisko i imię:
Forster Johann Reinhold (1729—1798).
Opis/komentarz:
ob. Beniowski M. A. (Reisen 1806); Milet-Mureau M. L. A. (Podróż 1801—3).
Całość:
Forster Johann Reinhold (1729—1798).
ob. Beniowski M. A. (Reisen 1806); Milet-Mureau M. L. A. (Podróż 1801—3).