Nazwisko i imię:
Archiwum.
Tytuł:
Archiwum Komisyi Historycznej (Akademii Umiej.) tom I (Scriptores rerum polonicarum tomus IV).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1878,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 425, kor. 8. Treść: Kętrzyński Wojc. Stanislai Gorski Conciones in maximo totius regni Poloniae conventu apud Leopolim de republica habitae a. 1537; Liske Ksaw. Dwa diariusze kongresu wiedeńskiego r. 1515; tenże Ulryka Werduma diariusz wyprawy Jana Sobieskiego z r. 1671; Seredyński Wład. Ostatnie Stebelskiego prace, wydane z autografu, wstępem i przypisami objaśnione; Scipio del Campo Jan ks. Sprostowania i uzupełnienia do „Ostatnich prac Stebelskiego; Smolka Stan. W sprawie artykułu p. n. „Tradycja o Kazimierzu Mnichu”; Sokołowski Aug. Spór o książkę (K. Cichockiego „Alloquia Osiecensia”); Wisłocki Wład. Bibliografia historii, geografii historycznej i historii prawa polskiego z r. 1877. Ak.–Jag.–Nar.–Ossol.–Warsz.Un.–Wrocł.Un. – toż, t. II (Scriptores rerum Polonicarum, tomus V). Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1880, w 8ce większej, str. 412, kor. 6. Treść: Sokołowski Aug. Listy księcia Jerzego Zbaraskiego, kasztelana krakowskiego, z lat 1621–1631; Szujski Józ. Rewizya województwa połockiego z roku 1552; Wisłocki Wład. Dyjaryusz Komisyi Bydgoskiej w r. 1614, z rękopisu Jakóba Zadzika, znajdującego się w Bibliotece Jagiellońskiej; Wisłocki Wł. Bibliografia historyi, geografii historycznej i historyi prawa polskiego z lat 1878–1880. Ak.–Jag.–Nar.–Ossol.–Warsz.Un.–Wrocł.Un. – toż, t. III (Scriptores t. IX). Tamże, 1886, w 8ce większej, str. 499, kor. 6. Treść: Kryński Ad. Ant. Stanisława Skrodzkiego Porządek prawa bartnego dla starostwa łomżyńskiego z r. 1616; Ulanowski Bol. Wyjątki z najdawniejszej księgi miejskiej lubelskiej; Kwiatkowski Sat. Wykaz dostojników duchownych i świeckich, tudzież urzędników z czasów Władysł. Warneńczyka, 1434–1444; Potkański Kar. Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich, przechowywanych w archiwach Radomskiem i Warszawskiem; Ulanowski Bol. Wybór zapisek sądowych kaliskich z lat 1409– 1416; Ulanowski Bol. Materyały do historyi prawa i heraldyki polskiej; Biernacki Cez. Rejestr wozów skarbowych od miast i miasteczek Rzeczypospolitej koronnych, na wyprawę wojenną roku 1521 dostarczonych. Ak.–Jag.–Nar.–Ossol.–Warsz.Un.–Wrocł.Un. – toż, t. IV (Scriptores, t. XII). Tamże, 1888, w 8ce większej, str. 531, kor. 6. Treść: Ulanowski Bol. Przyczynki źródłowe do ostatnich lat panowania Ottokara II; Dembiński Bron. Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich a szczególniej w archiwum watykańskiem, materyały do dziejów polskich w XVI i XVII wieku; Ulanowski Bol. Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku. Ak.–Jag.–Nar.–Ossol.–Warsz.Un.–Wrocł.Un. – toż, t. V (Scriptores, t. XIII). Tamże, 1889, w 8ce większej, str. 465, kor. 6. Treść: Ulanowski Bol. Kilka uwag o statutach synodów dyecezyalnych krakowskich z XIV i XV stulecia; Abraham Wład. Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich a szczególniej w archiwum watykańskiem, materyały do dziejów polskich w wiekach średnich; Ulanowski Bol. Praktyka w sprawach małżeńskich w sądach duchownych dyecezyi krak. w wieku XV; Ulanowski Bol. Modus inquirendi super statu ecclesiae generalis, z pierwszej połowy XV stulecia; Abraham Wład. Exhortatio visitationis synodalis z dyecezyi wrocławskiej z wieku XIV; Ulanowski Bol. Examen testium super vita et moribus Beguinarum per inquisitorem hereticae pravitatis in Sweydnitz a. 1332 factum; Blumenstock Alfr. Ordinatio bellicae motionis ex anno 1506; Ulanowski Bol. Formulae ad ius canonicum spectantes ex actis Petri Wysz, episcopi cracoviensis, 1392–1412, maxima parte depromptae; Ulanowski Bol. Analecta ad historiam juris canonici in dioecesi Premisliensi; Korzeniowski Józ. Stanisława Mińskiego, 1563–1607, Sposób odprawowania poselstwa. Ak.–Jag.–Nar.–Ossol.–Warsz.Un.–Wrocł.Un. – toż, t. VI. (też tytuł łac. Collectanea ex archivo Collegii Historici). Tamże, 1891, w 8ce większej, str. 463 i IV, kor. 6. Treść: Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis (1438–1523, 1438–1525), edidit Bol. Ulanowski; Bostel Ferd. wydał: Taryfa cen dla woj. krakowskiego z 1565, Rachunek skarbu kor. z 1629, Żydzi ziemi lwowskiej i pow. żydaczowskiego w 1765; Blumenstock Alfr. Wiadomość o rękop. prawno-hist. Biblioteki Ces. w Petersburgu. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, t. VII. Tamże, 1894, w 8ce większej, k. 2, str. 478, kor. 6. Treść: Bellum polono-moschicum ad Czudnow 1660 expeditum, wyd. Wiktor Czermak; Ustawy cen dla miasta starej Warszawy 1606–1627, wyd. Ad. Chmiel; Spis ludności diecezji krakowskiej z 1787, wyd. Józ. Kleczyński. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, t. VIII. Tamże, 1898, w 8ce większej, str. 485, kor. 6. Treść: Fedorowicz Kaz. Dostojnicy i urzędnicy świeccy województwa krakowskiego 1384–1506; Lewicki An. Akta i listy Piotra Myszkowskiego, generalnego starosty ziem ruskich Jana Olbrachta, zebrane przez śp. Adolfa Pawińskiego; Kleczyński Józ. Poszukiwanie spisów ludności Rzptej Polskiej w zbiorach Moskwy, Petersburga i Wilna; Tenże i Kluczycki Fr. Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf r. 1765; Czuczyński Al. Spis żydów województwa krakowskiego roku 1765; Papée Fr. Wiadomość o archiwach węgierskich i materyale ich do dziejów polskich w drugiej połowie XV wieku; Piekosiński Fr. (wydał) Nieznane zapiski heraldyczne średniowieczne polskie, głównie sieradzkie, zebrał Stosław Łaguna. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. (Por. Scriptores Rerum Polonicarum, t. IV, V, IX, XII i XIII).
Całość:
Archiwum.
Archiwum Komisyi Historycznej (Akademii Umiej.) tom I (Scriptores rerum polonicarum tomus IV).
Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1878,
w 4ce, str. 425, kor. 8.
Treść: Kętrzyński Wojc. Stanislai Gorski Conciones in maximo totius regni Poloniae conventu apud Leopolim de republica habitae a. 1537; Liske Ksaw. Dwa diariusze kongresu wiedeńskiego r. 1515; tenże Ulryka Werduma diariusz wyprawy Jana Sobieskiego z r. 1671; Seredyński Wład. Ostatnie Stebelskiego prace, wydane z autografu, wstępem i przypisami objaśnione; Scipio del Campo Jan ks. Sprostowania i uzupełnienia do „Ostatnich prac Stebelskiego; Smolka Stan. W sprawie artykułu p. n. „Tradycja o Kazimierzu Mnichu”; Sokołowski Aug. Spór o książkę (K. Cichockiego „Alloquia Osiecensia”); Wisłocki Wład. Bibliografia historii, geografii historycznej i historii prawa polskiego z r. 1877.
Ak.–Jag.–Nar.–Ossol.–Warsz.Un.–Wrocł.Un.
– toż, t. II (Scriptores rerum Polonicarum, tomus V). Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1880, w 8ce większej, str. 412, kor. 6.
Treść: Sokołowski Aug. Listy księcia Jerzego Zbaraskiego, kasztelana krakowskiego, z lat 1621–1631; Szujski Józ. Rewizya województwa połockiego z roku 1552; Wisłocki Wład. Dyjaryusz Komisyi Bydgoskiej w r. 1614, z rękopisu Jakóba Zadzika, znajdującego się w Bibliotece Jagiellońskiej; Wisłocki Wł. Bibliografia historyi, geografii historycznej i historyi prawa polskiego z lat 1878–1880.
Ak.–Jag.–Nar.–Ossol.–Warsz.Un.–Wrocł.Un.
– toż, t. III (Scriptores t. IX). Tamże, 1886, w 8ce większej, str. 499, kor. 6.
Treść: Kryński Ad. Ant. Stanisława Skrodzkiego Porządek prawa bartnego dla starostwa łomżyńskiego z r. 1616; Ulanowski Bol. Wyjątki z najdawniejszej księgi miejskiej lubelskiej; Kwiatkowski Sat. Wykaz dostojników duchownych i świeckich, tudzież urzędników z czasów Władysł. Warneńczyka, 1434–1444; Potkański Kar. Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich, przechowywanych w archiwach Radomskiem i Warszawskiem; Ulanowski Bol. Wybór zapisek sądowych kaliskich z lat 1409– 1416; Ulanowski Bol. Materyały do historyi prawa i heraldyki polskiej; Biernacki Cez. Rejestr wozów skarbowych od miast i miasteczek Rzeczypospolitej koronnych, na wyprawę wojenną roku 1521 dostarczonych.
Ak.–Jag.–Nar.–Ossol.–Warsz.Un.–Wrocł.Un.
– toż, t. IV (Scriptores, t. XII). Tamże, 1888, w 8ce większej, str. 531, kor. 6.
Treść: Ulanowski Bol. Przyczynki źródłowe do ostatnich lat panowania Ottokara II; Dembiński Bron. Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich a szczególniej w archiwum watykańskiem, materyały do dziejów polskich w XVI i XVII wieku; Ulanowski Bol. Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku.
Ak.–Jag.–Nar.–Ossol.–Warsz.Un.–Wrocł.Un.
– toż, t. V (Scriptores, t. XIII). Tamże, 1889, w 8ce większej, str. 465, kor. 6.
Treść: Ulanowski Bol. Kilka uwag o statutach synodów dyecezyalnych krakowskich z XIV i XV stulecia; Abraham Wład. Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich a szczególniej w archiwum watykańskiem, materyały do dziejów polskich w wiekach średnich; Ulanowski Bol. Praktyka w sprawach małżeńskich w sądach duchownych dyecezyi krak. w wieku XV; Ulanowski Bol. Modus inquirendi super statu ecclesiae generalis, z pierwszej połowy XV stulecia; Abraham Wład. Exhortatio visitationis synodalis z dyecezyi wrocławskiej z wieku XIV; Ulanowski Bol. Examen testium super vita et moribus Beguinarum per inquisitorem hereticae pravitatis in Sweydnitz a. 1332 factum; Blumenstock Alfr. Ordinatio bellicae motionis ex anno 1506; Ulanowski Bol. Formulae ad ius canonicum spectantes ex actis Petri Wysz, episcopi cracoviensis, 1392–1412, maxima parte depromptae; Ulanowski Bol. Analecta ad historiam juris canonici in dioecesi Premisliensi; Korzeniowski Józ. Stanisława Mińskiego, 1563–1607, Sposób odprawowania poselstwa.
Ak.–Jag.–Nar.–Ossol.–Warsz.Un.–Wrocł.Un.
– toż, t. VI. (też tytuł łac. Collectanea ex archivo Collegii Historici). Tamże, 1891, w 8ce większej, str. 463 i IV, kor. 6.
Treść: Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis (1438–1523, 1438–1525), edidit Bol. Ulanowski; Bostel Ferd. wydał: Taryfa cen dla woj. krakowskiego z 1565, Rachunek skarbu kor. z 1629, Żydzi ziemi lwowskiej i pow. żydaczowskiego w 1765; Blumenstock Alfr. Wiadomość o rękop. prawno-hist. Biblioteki Ces. w Petersburgu.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. VII. Tamże, 1894, w 8ce większej, k. 2, str. 478, kor. 6.
Treść: Bellum polono-moschicum ad Czudnow 1660 expeditum, wyd. Wiktor Czermak; Ustawy cen dla miasta starej Warszawy 1606–1627, wyd. Ad. Chmiel; Spis ludności diecezji krakowskiej z 1787, wyd. Józ. Kleczyński.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. VIII. Tamże, 1898, w 8ce większej, str. 485, kor. 6.
Treść: Fedorowicz Kaz. Dostojnicy i urzędnicy świeccy województwa krakowskiego 1384–1506; Lewicki An. Akta i listy Piotra Myszkowskiego, generalnego starosty ziem ruskich Jana Olbrachta, zebrane przez śp. Adolfa Pawińskiego; Kleczyński Józ. Poszukiwanie spisów ludności Rzptej Polskiej w zbiorach Moskwy, Petersburga i Wilna; Tenże i Kluczycki Fr. Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf r. 1765; Czuczyński Al. Spis żydów województwa krakowskiego roku 1765; Papée Fr. Wiadomość o archiwach węgierskich i materyale ich do dziejów polskich w drugiej połowie XV wieku; Piekosiński Fr. (wydał) Nieznane zapiski heraldyczne średniowieczne polskie, głównie sieradzkie, zebrał Stosław Łaguna.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
(Por. Scriptores Rerum Polonicarum, t. IV, V, IX, XII i XIII).