Nazwisko i imię:
Koschat Tomasz.
Opis/komentarz:
ob. Koschat Thomas.
Całość:
Koschat Tomasz.
ob. Koschat Thomas.