Nazwisko i imię:
Kos S.
Opis/komentarz:
ob. Medycyna (Warsz. 1893, 1894).
Całość:
Kos S.
ob. Medycyna (Warsz. 1893, 1894).