Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Witolorauda. Giesme isz padawimu Lietuwos per J. I. Kraszewski lenkiszkay suraszyta. Lietuwiszkay iszgulde su iszreiszkimais nepaprastû żodźiu J. A. W. Lietuwis (Jan Andrzej Wysztelewski vel Jonas Andrius Vištelis-Višteliauskas). Prima dalis.
Miejsce i rok wydania:
Poznaniuje, kasztu dro J. I. Kraszewskio, spaustuwej wardu J. I. Kraszewskio (Dro W. Łebińskio), 1881,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. VIII, 84. Na s. V dedykacja: Jo Mylistaj Garbinglausiamjam ir wisû-mylimiausiamjam Lietuwos numyletojuj Daktaruj Pilozopios J. I. Kraszewskiuj Rasztinįkuj-Poetaj ir giesminįkuj giesmiû giesmeliû ir Dainû-Daineliû ant szłowingiausiojo jubileuszo penkesdeszimts-metines literatiszkos procios. 1829-1879. Na s. VII-VIII: Apierawone, z podpisem: Iszguldytojis. Na s. 1-5: Priekałba. Miełas Skaitytojau!, z datą i podpisem: Rasziau, 1879. J. A. W. Lietuwis (Jan Andrzej Wysztelewski vel Jonas Andrius Vištelis-Višteliauskas). Na s. 7-8: Įeiga, z datą: Lenkiszkay raszyta 2 Spaliu m. Oktoberio 1841 m. Na s. 9-84: Prima dalis. Witoloraudos. Tytuł polski: Anafielas (Witolorauda). Jag. - Kórnik (def.) - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Śl. - Toż. Antra dalis. Tamże, 1882, w 8ce, str. 85-320. Tytuł okładkowy. Na s. 85-228: Antra dalis Witoloraudos. Na s. 229-282: Treczia dalis Witoloraudos. Na s. 283-306: Iszreiskimai. Na s. 307-315: Progalis. Na s. s. 317-320: Taisykła stambesniû klaudû, pamełkû, rykliû. Tytuł polski: Anafielas (Witolorauda). Ob. też wyżej: Anafielas (1843 i n.); Witolorauda. Pieśń z podań Litwy (1840, 1846). Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Witolorauda. Giesme isz padawimu Lietuwos per J. I. Kraszewski lenkiszkay suraszyta. Lietuwiszkay iszgulde su iszreiszkimais nepaprastû żodźiu J. A. W. Lietuwis (Jan Andrzej Wysztelewski vel Jonas Andrius Vištelis-Višteliauskas). Prima dalis.
Poznaniuje, kasztu dro J. I. Kraszewskio, spaustuwej wardu J. I. Kraszewskio (Dro W. Łebińskio), 1881,
w 8ce, str. VIII, 84.
Na s. V dedykacja: Jo Mylistaj Garbinglausiamjam ir wisû-mylimiausiamjam Lietuwos numyletojuj Daktaruj Pilozopios J. I. Kraszewskiuj Rasztinįkuj-Poetaj ir giesminįkuj giesmiû giesmeliû ir Dainû-Daineliû ant szłowingiausiojo jubileuszo penkesdeszimts-metines literatiszkos procios. 1829-1879.
Na s. VII-VIII: Apierawone, z podpisem: Iszguldytojis.
Na s. 1-5: Priekałba. Miełas Skaitytojau!, z datą i podpisem: Rasziau, 1879. J. A. W. Lietuwis (Jan Andrzej Wysztelewski vel Jonas Andrius Vištelis-Višteliauskas).
Na s. 7-8: Įeiga, z datą: Lenkiszkay raszyta 2 Spaliu m. Oktoberio 1841 m.
Na s. 9-84: Prima dalis. Witoloraudos.
Tytuł polski: Anafielas (Witolorauda).
Jag. - Kórnik (def.) - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Śl.
- Toż. Antra dalis. Tamże, 1882, w 8ce, str. 85-320.
Tytuł okładkowy.
Na s. 85-228: Antra dalis Witoloraudos.
Na s. 229-282: Treczia dalis Witoloraudos.
Na s. 283-306: Iszreiskimai.
Na s. 307-315: Progalis.
Na s. s. 317-320: Taisykła stambesniû klaudû, pamełkû, rykliû.
Tytuł polski: Anafielas (Witolorauda).
Ob. też wyżej: Anafielas (1843 i n.); Witolorauda. Pieśń z podań Litwy (1840, 1846).
Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un.