Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
11685 Budziński Stanisław (1824—1895). Prawo z dnia 18/30 maja 1883 (powinno być 1882) r. o kradzieży. Objaśnione przez.... Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Noskowskiego, 1884,
104184 Bełza Stanisław (1849—1929). Wynagrodzenie za prowadzenie spraw. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Noskow-skiego, 1887,
81902 Jeziorański Józef (1834—1907). Jak obecnie gospodarować? Wskazówki dla rolników. Z narad delegacyj specyalnych zestawił ... (Odb. z Gazety Rolniczej). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Michała Ziemkiewicza, 1888,
8146 Boczyński Józef. Głos z Rawskiego w sprawie pomiędzy „Niwą" a „Gazetą Polską" tudzież w kwestyi Zakładów Rolniczo-Przemyslowych. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Michała Ziemkiewicza, 1877,
34846 Filipowicz Karol (1850—1902). Wobec nizkich cen zboża. (Odb. z Gazety Rolniczej). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. M. Ziemkiewicza, 1891,
17986 Czarnomski Franciszek (prof. Uniw. Jag.; 1852—1898). Wpływ wapna na rolę. (Odb. z Gazety Rolniczej). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. M. Ziemkiewicza, 1888,
11971 Bukowski Alfons. Podręcznik do rozbioru moczu dla studentów i farmaceutów. Przez... Z dodatkiem o zasadach analizy miarowej. Przez M(aksymiliana) Flauma... Z tablicami chromolitografowanemi i drzeworytami. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. M. Ziemkiewicza, 1888,
17241 Ćwierczakiewiczowa (Ćwierciakiewiczowa) Lucyna z Bachmanów primo voto Staszewska (1829—1901). Cokolwiekbądź chcesz czyścić, czyli porządki domowe. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. M. Ziemkiewicza, 1887,
17247 Ćwierczakiewiczowa (Ćwierciakiewiczowa) Lucyna z Bachmanów primo voto Staszewska (1829—1901). Podarunek ślubny, kurs gospodarstwa miejskiego i wiejskiego dla kobiet. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. M. Ziemkiewicza, 1885,
11970 Bukowski Alfons. Podręcznik do badania pokarmów, artykułów spożywczych i różnorodnych przedmiotów handlu, zesz. I—III. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. M. Ziemkiewicza, 1884/1885,
59884 Dydyński Teodor prof. Uniw. Warszawskiego (1836—1921). O prawie rolnem w starożytnym Rzymie. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1881,
81166 Jełowicki Adolf (ur. ok. 1840, zm. 1898). Mleczarstwo. Podług najnowszych źródeł opracował Dr. Fil. ... Wice-prezes Towarzystwa Witebskich Rolników, B. wice-prezes Wileńskiego Towarzystwa rolniczego, Członek Cesarskiego Wolnego Ekonomicznego Towarzystwa. Część I. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. M. Ziemkiewicz, 1889,
104180 Bełza Stanisław (1849—1929). W stolicy padyszacha, wrażenia z podróży do Konstantynopola. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Laskauera i Babickiego, 1898,
67100 Giedroyć Dowmont Franciszek (1860—1944). Mór w Polsce w wiekach ubiegłych zarys historyczny podał D-r. Fr. Giedroyć. Rzecz drukowana w „Kronice Lekarskiej”. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. L. Szkadzińskiego i S-ki, 1899,
26665 Donald James. Zalewnictwo, czyli sztuka irygowania gruntów, z angielskiego tłomaczył St. Zdzitowiecki. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Krokoszyńskiego, 1862,
67107 Giedroyć Dowmont Franciszek (1860—1944). Ustawy Cechów Cyrulickich w dawnej Polsce. Ze źródeł archiwalnych ogłosił Dr. Fr. Giedroyć. (Odb. z Kroniki Lekarskiej). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Sierpińskiego, 1897,
10645 Broniewski Emilian (1840—1891). Tablice graficzne do dziejów Europy, obejmujące chronologią osiedlania się narodów, powstawania i upadku państw, kolejnego następstwa przedstawicieli rządów państwowych, z uwzględnieniem stosunków genealogicznych domów panujących, w zestawieniu synoptycznem i spółczesnem przez szereg piętnastu wieków, od Vgo po narodzeniu Chrystusa do ostatnich czasów. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, litogr. W. Główczewskiego, 1883—4,
17244 Ćwierczakiewiczowa (Ćwierciakiewiczowa) Lucyna z Bachmanów primo voto Staszewska (1829—1901). Listy humorystyczne w kwestyi kulinarnej, tłóm. z franc. oraz listy o urządzeniu domu. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1900,
16297 Clifford William Kingdon (1845— 1879). Szkice filozoficzne. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1899,
44772 Herrmann Emanuel (1839—1902). Przyczynek do psychologji ludów, Sein und Werden in Raum und Zeit. W popularnym wykładzie prof. I. I. Janżułła przekład Jakóba Winnickiego. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1898,
26810 Doroszewicz W. Sachalin. Tłómaczył Zenon Pietkiewicz, cz. I—II. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1898—1899,
67106 Giedroyć Dowmont Franciszek (1860—1944). Rys historyczny szpitala Św. Łazarza w Warszawie. Podał D-r Franciszek Giedroyć Ordynator tego szpitala. Praca uwieńczona nagrodą konkursową imienia Koczorowskiego przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1897,
81096 Jellenta Cezary (pierwotne imię i nazwisko: Napoleon Hirschband; 1861—1935). Eusapiada. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1894,
84126 Kadler Ludwik (1838—1899). O środkach ochronnych od chorób wenerycznych przystępnie dla ogółu napisał Dr ... Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1892,
72062 Grzegorzewski Jan (ok. 1850—1922). Spółczesna Bulgarya przez... IV. Szkolnictwo. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1889,
72072 Grzegorzewski Jan (ok. 1850—1922). Najnowsza powieść w Słowacyi. (Odb. z Ateneum). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1889,
23585 Dawid Jan Władysław (1859—1914). Teoretyczny i praktyczny wykład nauki ; o rzeczach pod zmysły podpadających przez... i Wydawnictwo Przeglądu Pedagogicznego. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1888,
11842 Bujwid Odo dr prof. U. J. (1857—1942). Pięć odczytów o bakteryach, rys zasad ogólnych bakteryologii w zastosowaniu do chorób zaraźliwych, z dołączeniem uwag o szczepieniach ochronnych. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1887,
83131 Jurgielewicz A. Wskazówki metodyczne do nauki początków języka ojczystego w ogólności a do czytania w szczególności. Przez ... (Odb. z Przeglądu Pedagogicznego). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1887,
83177 Jurkiewicz Karol (profesor Uniw. Warszawskiego; 1822—1908) & Weinberg Aleksander Marian. Badania nad papierami krajowemi ze względu na ich własności fizyczne i skład chemiczny dokonali Prof. Dr. Karol Jurkiewicz, b. dziekan Ces. War. Uniw., i Aleksander Marjan Weinberg, Dr. fil. i Mag. nauk przyrod. I. Papiery dokumentowe. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1887,