Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106062 Bielsko-Biała,
106061 Bielsko,
106063 Biełaszewskij N. Otczot Gorodieckago Muzieja Wołynskoj gub. barona F. R. Sztiejngiel za pierwyj god s 25 nojabria 1896 po 25 nojabria 1897. Sostawił... Warszawa, tip. F. Czermaka, 1898,
106064 Biełgowskij I. K. Dwadcatpjatiletije Wilenskoj Wtoroj Gimnazii 1873—1898 g. Istoriczeskaja zapiska. Sostawił... Wilna, Tip. Okr. Sztaba, 1898,
106067 Biełorus F. Karpatskije razbojniki, razskaz, izdanije 2je. Pietierburg, T. Kuzin, 1892,
106065 Biełorus. Otwiet mojemu wspołpracowniku (?) na Now. (?) etnografia białoruska (?), Kraj no 27. (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej). Wilna, Tipogr. Gub. Prawlenija, 1884,
106066 Biełorus. Bibliograficzeskaja zamietka po powodu IIIgo toma Żywotopisnoj Rossii: Litwa i Biełorossija, soczinienije Kirkora. (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej). Wilna, Tipogr. Gubiernskago Prawlenija, 1884,
106068 Biełous,
106070 Biełow G. W. Ijerusalim i św. Ziemla. Putieszestwije chołmskich pałomnikow ko grobu Gospodniu. Izd. 3. s 16-ju risunkami. Warszawa, Gub. Tip., 1897,
106071 Biełow G. W. Grażdanskoje prawo gubiernij Carstwa Polskago. Opyt sistiematiczeskago izłożenija po Mejeru. Soczinienije..., Czast' 1.— Obszczaja czast'. Cz. 2. — Siemiejstwiennoje prawo. Warszawa, Tip. Warsz. Ucz. Okr., 1879,
106072 Biełow G. W. Putieszestwije chołmskich pałomnikow ko grobu Gospodniu. Razskaz odnogo iz pałomnikow. Ottisk iz żurnała „Biesieda". Warszawa, Warsz. Gub. Tip., 1888,
106073 Biełozierska Karolina. Nowa praktyczna gospodyni litewska — przez... exponentkę na wystawie wileńskiej w r. 1888, nagrodzona dyplomem na złoty medal. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. St. Niemiery, 1889,
106074 Biełozierski W. Letopisy jużno-russkija otkrytyja i izdannyja... Tom I. Kijew, 1856,
106079 Bienek Paweł,
106080 Bienemann Friedrich (1838—1903). Briefe und Urkunden zur Geschichte Livlands in den Jahren 1558—1562. Auf Veranstaltung des Rigaschen Raths aus inländischen Archiven herausgegeben von... Band I. 1557. 1558. Riga, Verlag v. N. Kymmel, Ernst Plates Steinund Buchdruckerei, 1865,
106081 Bienemann Friedrich (1838—1903). Gustav Adolf und Livland, Vortrag. (Odb. z Düna-Zeitung). Riga, A. Stieda's Verlag, 1895,
106082 Bienemann Friedrich (1838—1903). Riga's Stellung bei der Auflösung des livländischen Ordensstaates. (Nadb. z Russische Revue. Monatsschrift für die Kunde Russlands. Hrsg. v. Carl Röttger. VI Jg. 11 Heft). St. Petersburg, Verl. H. Schmitzdorff, 1877,
106083 Bienemann Friedrich (1838—1903). Aus baltischer Vorzeit. Sechs Vorträge über die Geschichte der Ostseeprovinzen. Leipzig, Verl. Duncker u. Humblot, 1870,
106084 Bienenfreund. Bienenfreund (Der) aus Schlesien. Ein Monatsblatt zur Belehrung und Unterhaltung für Naturfreunde überhaupt und Bienenzüchter insbesondere. Redacteur: Pfarrer Dzierzon in Carlsmarkt. Druck und Verlag von C. Falch in Brieg. Nr 1—12. 1854,
106085 Bienenstamm H. v. Kleine Schul-Geographie von Ehst-, Livund Kurland. Von... Riga, bei C. J. G. Hartmann, 1826,
106086 Bienenstock K. Praktisches Verfahren für landwirtschaftliche Brennereien bei der Produktenbesteuerung mit genauer Einteilung der Gährgefässe für eine 48-und 72stündige Gährdauer. Tarnów, Verlag von E. Menkes, Druck von J. Styrna, 1888,
106087 Bienenwirt (Der). Bienenwirt (Der). Zeitschrift für rationelle Bienenzucht. Herausgegeben und redigiert von Alexander Kwiatkowski. Lissa i P., A. Kwiatkowski, Druck A. Schmädicke, 1887/8 (Erster Jahrgang, nr 1 z 1 VIII 1887)— 1892 (nr 1/3). Miesięcznik.
106088 Biener Christian Gottlob (1748—1828),
106089 Bieniak S. Pamiątka pogrzebu Ad. Mickiewicza, odbytego w Krakowie dnia 4 lipca 1890 r. w podziemiu katedry na Wawelu. Kraków, nakł. S. Bieniaka, druk. A. Koziańskiego, 1890,
106090 Bieniasz Franciszek (1842—1898). Fosforyty galicyjskie, przez... asystenta przy katedrze mineralogii w Uniwersytecie Jagiellońskim. (Odbitka z tomu XIII Sprawozdań Komisji Fizjogr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879,
106091 Bieniasz Franciszek (1842—1898). Oznaczenie względnego wieku geologicznego skały wybuchowej, tak zwanego trachitu w Zalasie. (Odb. z t. XII Rozpraw Wydziału Matem.-przyr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884,
106092 Bieniasz Franciszek (1842—1898).
106093 Bieniawski Andrzej ks.,
106094 Bieniediktow Władimir Grigoriewicz (1807—1873). Undiny. Mifołogiczeskaja kantata. Słowa W. Bieniediktowa. Muzyka S. Moniuszki. (Petersburg), tip. Ministierstwa Gosudarstwiennych Imuszczestw, b. r. (data cenzury: 4 Marta 1856),
106095 Bieniediktow Władimir Grigoriewicz (1807—1873).