Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113899 (Kraszewski Józef Ignacy). Pamiątka jubileuszu J. I. Kraszewskiego w Tarnowie d. 5 października 1879 uroczyście obchodzonego. Czysty dochód na pomnik K. Brodzińskiego. Tarnów, nakł. i druk. W. Angelusa, 1879,
113900 (Kraszewski Józef Ignacy). Pamiątka obchodu jubileuszu 50-letniej pracy i zasług J. I. Kraszewskiego w Stanisławowie,
113901 (Kraszewski Józef Ignacy). Pamiątka uroczystego obchodu II. rocznicy śmierci J. I. Kraszewskiego, urządzonego staraniem Towarzystwa Bursy im. Kraszewskiego w Stanisławowie, dnia 19. marca, 1889. r. Stanisławów, nakł. Tow. Bursy Kraszewskiego, druk. Stanisława Chowańca, b. r. (1889),
113902 (Kraszewski Józef Ignacy). Pamiątka obchodu uroczystości imienin Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreznie w roku Jego jubileuszowym 1879. Z polecenia Komitetu medalowego zebrał i wydał Wawrzyniec hrabia Engeström. Poznań, nakł. zbiorowym, druk J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1879,
113903 (Kraszewski Józef Ignacy). Pamiątka jego pogrzebu,
113904 (Kraszewski Józef Ignacy). Pamiątka pogrzebu J. I. Kraszewsk... (!),
113905 (Kraszewski Józef Ignacy). Pamięci Kraszewskiego! Na dzień 19. Marca 1887 r. Lwów, nakł. Redakcji Urzędnika i Prawnika, Druk. Gazety Narodowej, 1887,
113906 (Kraszewski Józef Ignacy). Piśma jużnorussa po powodu jubileja Kraszewskago. Kijew, izdanije riedakcyi Kijewlanina, w Uniwiersitietskoj Tipografii I. Zawadzkago, 1879,
113907 (Kraszewski Józef Ignacy). Polacy w Szwecyi J. I. Kraszewskiemu. (Adres). Altuna-Göksbo, 4 października 1879,
113908 (Kraszewski Józef Ignacy). La Presse Italienne à propos de la mise en liberté provisoire de I. J. (!) Kraszewski et de son arrivé a Milan. Quelque extraits traduits des journaux italiens. (Inc.: La Tribuna, un des journaux le plus important de Rome ecrit: Le Fanfulla hier soir a donné une bonne nouvelle, qui révele une bonne action...). Rome, Imprimerie La Tribuna, 1885,
113909 (Kraszewski Józef Ignacy). Program Książki Jubileuszowej dla J. I. Kraszewskiego. (Inc.: Grono literatów i publicystów warszawskich powzięło na zgromadzeniu r. z. zamiar upamiętnienia 30-ej rocznicy zawodu literackiego J. I. Kraszewskiego wydaniem książki zbiorowej, na którą złożyć się mają prace rozmaitych pisarzy polskich...). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1878,
113910 (Kraszewski Józef Ignacy). (Prospekt, inc.: Złote myśli z dzieł J. I. Kraszewskiego zebrał Stanisław Wegner krytycznym przeglądem pism Jubilata opatrzył Stefan Buszczyński. Z fotodrukiem rysunku W. Eljasza (Radzikowskiego). Wydanie jubileuszowe na korzyść Jubilata. Oprawne w ang. płótno z złoconemi wyciskami i złotym brzegiem i nieoprawne egzemplarze do nabycie w księgarni G. Gebethnera i Sp. i S. A. Krzyżanowskiego...). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
113911 (Kraszewski Józef Ignacy). (Prospekt, inc.: Wyszło z pod prasy i jest do nabycia we wszystkich księgarniach J. I. Kraszewskiego Przemówienie w Sukiennicach w Krakowie dnia 3go Października 1879 roku). B. m. (Kraków), druk. Wł. L. Anczyca i spółki, b. r. (1879),
113912 (Kraszewski Józef Ignacy). (Prospekt, inc.: Redakcya Książki jubileuszowej J. I. Kraszewskiego podaje do powszechnej wiadomości...). Warszawa, druk. J. Bergera, 1879,
113913 (Kraszewski Józef Ignacy). Prospekt. Wybór pism Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wydanie Jubileuszowe, z portretem i życiorysem, na wyłączną korzyść czcigodnego autora. (Inc.: Szeroko już oddawna po kraju całym rozbiegła się wieść o mającym nastąpić w roku przyszłym obchodzie pięćdziesięcioletniej działalności literackiej szanownego Nestora...). Warszawa, druk. Józefa Ungra, b. r. (1877),
113914 (Kraszewski Józef Ignacy). Prospekt na Zbiór powieści J. I. Kraszewskiego. (Inc.: Pisarze znakomici, żyjący wśród narodów, które umieją czcić talent, pracę rzetelną i zasługę prawdziwą, mają prawo żądać, aby jeszcze za ich życia społeczeństwo zajęło się zbiorowem wydaniem wszystkich ich utworów..., z datą: Lwów we Wrześniu r. 1871). B. m. i r. (Lwów, 1871),
113915 (Kraszewski Józef Ignacy). Punkta zasadnicze polityki polskiej w dzień jubileuszu J. I. Kraszewskiego (?). 1879 (?).
113916 (Kraszewski Józef Ignacy). Rodacy i pobratymcy Czesi z Bielska: Czcigodnemu panu Józefowi Ign. Kraszewskiemu w pięćdziesięcioletni jubileusz niezrównanej pracy na niwie ojczystej. (Wiersz). Bielsk, bez wyrażonej drukarni, 3 października 1879,
113917 (Kraszewski Józef Ignacy). Nowy słownik polsko-rossyysko-francuzki. Podług naylepszych dykcyonarzów, ułożony przez J. Kraszewskiego. (Prospekt). B. m. i r. (Wilno, 1832),
113918 (Kraszewski Józef Ignacy). Uczta na cześć Kraszewskiego. (Inc.: Dzień 14. Maja 1867 pozostanie lwowskim literatom i artystom na zawsze pamiętnym. W dniu tym zgromadzili się oni w celu uczczenia znakomitego gościa, bawiącego obecnie w naszym mieście...). (Dodatek do Dziennika Polskiego 1867). B. m. i r. (Lwów, 1867),
113919 (Kraszewski Józef Ignacy). Slovanský večer Slavie na oslavu 50. Jubilea J. J. (!) Kraszewského dne 11. prosince 1878 v sálech Ostrova Žofínského. ve prospěch knihovny. (Program uroczystości). V Praze, Knihtiskárnia: J. Otto, nákladem vlastním, b. r. (1878),
113945 Kraszewski Józef Ignacy, Zalewski Kazimierz. Rodzina. Dramat w pięciu aktach. Przez J. I. Kraszewskiego i K. Zalewskiego. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej 1882). Warszawa, druk. Józefa Bergera, 1882,
113944 Kraszewski Józef Ignacy, Wolfgang Ksawery. Druskieniki. Szkic literacko-lekarski przez J. I. Kraszewskiego i Ksawerego Wolfganga. I. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1848,
113942 Kraszewski Józef Ignacy, Jankowski Placyd. Powieść Składana. J. I. Kraszewski. John of Dycalp (Placyd Jankowski). Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1843 (na okładce: 1844),
113943 Kraszewski Józef Ignacy, Jankowski Placyd. Powiest` iz składcziny Kraszewskago i Ioon-of-Dykalpa. Pieriewod s polskago G....cha Jaszmowskago. Moskwa, Tip. skoropieczatanija W. Kiriłowa, 1847,
113152 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Halszka,
113408 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). (Morituri. Przekład francuski Teodory de l'Arbre Monkiewicz). (Paris, 1879?),
113664 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). La Spia, rimembranza dell'anno 1863, di B. Boleslavita, tradotto del Polacco da S. L. (Zofia Lenartowicz). Firenze, 1871.
113153 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Herod-baba opowiadanie dziadka spisane przez J. I. Kraszewskiego. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1880,
113409 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Moskal. Obrazek współczesny narysowany z natury przez B. Bolesławitę. Lipsk, w komisie A. Wienbracka, druk. A. Th. Engelhardta, 1865,