Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
39349 Gazeta Świąteczna. (Tygodnik). Lwów, wydawca i redaktor Zygmunt Fryling (od nru 2 redaktor odpowiedzialny Jan Eugeniusz Głuchowski), druk. Drukarni Towarzystwa im. Szewczenki, rok I: 1876 (nr 1 na okaz z 2 X) — ?,
39350 Gazeta Świąteczna. (Tygodnik). Warszawa, wydawca i redaktor odpowiedzialny Herman Benni (od nru 40 r. 1886: wydawca Konrad Prószyński, redaktor odpowiedzialny H. Benni, od nru 41 r. 1887: redaktor i wydawca Konrad Prószyński), druk. Ziemkiewicza i Noakowskiego (od nru 32 r. 1888: Marii Ziemkiewiczowej, od nru 31 r. 1892: J. Filipowicza, od nru 9 r. 1895: Towarzystwa Komandytowego St. J. Zaleskiego, od nru 31 r. 1900: Gustawa Paprockiego, na składzie u Konrada Prószyńskiego), rok I: 1881 (nr 1 bez daty, przed pierwszą niedzielą stycznia) — rok XX: 1900 (i dalej do 1939),
39366 Gazeta Wieyska dla Górnego Szląska. (Tygodnik). Opole, nakł. księgarni F. Weilshaeusera, (założyciel, redaktor i wydawca: Bernard Bogedain), druk. F. Weilshaeusera, (rok pierwszy:) 1849 (nr 1 z 19 I) — rok drugi: 1850 (nr ostatni 39 z 27 IX),
39371 Gazeta Wielkopolska Niedzielna. (Tygodnik). Poznań, redaktor odpowiedzialny A. Woykowski, nakł. i druk. A. Woykowskiego, 1849 (nr l z 9 XII) — 1850 (nr ostatni 13 z 31 III),
68586 Głos Literacki i Społeczny. (Tygodnik). Kraków, wydawca Konstanty Woźniak (od nru 13 r. 1900: Kazimierz Ehrenberg), redaktor Kazimierz Ehrenberg, druk. A. Koziańskiego, 1900 (nr 1 z 15 VII, wychodził do r. 1901),
39258 Gazeta Narodowa. Tygodnik. Detroit Mich., redaktor J. Zawisza, wydawca J. Piotrowski (tak wg J. Skrzypka: Czasop. pol. w Stanach Zjedn. A. P., Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 1963 t. III, s. 156; w I wyd. Bibl. Pol. lata 1881—1900, t. II, str. 15: Zawisza i Piotrowski wymienieni jako redaktorowie), rok I: 1884 — rok II: 1885,
21113 Czasopisma. Tygodnik. Tygodnik. Chicago Ill., 1892.
21114 Czasopisma. Tygodnik. Tygodnik. Lwów, 1863.
21116 Czasopisma. Tygodnik. Tygodnik. Paryż, 1886—1887.
39321 Gazeta Przemysłowo-Rolnicza. Tygodnik. Warszawa, 1872.
109627 Kraj (Nowy). (Tygodnik, organ przyboczny Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Naukowej). Chicago Ill., red. L. J. Mirosławski, 1899-1900
39278 Gazeta Olsztyńska. (Tygodnik, od nru 40 z 1 X 1890: dwa razy na tydzień, w r. 1898 i wcześniej? trzy razy na tydzień). Olsztyn, redaktor odpowiedzialny, nakładca i drukarz: Jan Liszewski (od nru 27 z 3 IV r. 1891: redaktor odpowiedzialny i nakładca Seweryn Pieniężny, druk. J. Liszewskiego, od nru 2 z r. 1894: redaktor odpowiedzialny, nakładca i drukarz: Seweryn Pieniężny), rok I: 1886 (nr 1 z 1 IV) — 1900 (i dalej do r. 1939),
48910 Kalina. (Tygodnik, od nru 27 r. 1867: dwutygodnik, od nru 13 r. 1869: tygodnik). Kraków, redaktor odpowiedzialny i nakładca: Tadeusz Wojciechowski (od nru 4 r. 1867: nakładca Alfred Szczepański, red. odp.: Michał Bałucki, od nru 3 r. 1869: red. odp. i wyd.: St. Gralichowski, od nru 13 r. 1869 redakcją kierował Aleksander Dawidowicz, od nru 11 r. 1870 wyd. i red. odp.: Wincenty Kornecki), druk. Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego (od nru 10 r. 1869: druk. Czasu W. Kirchmayera, od nru 2 r. 1870: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, od nru 3 r. 1870: druk. Wł. Jaworskiego), 1866 (nr 1 z 1 X) — 1870 (ostatni nr 28 z 15 X),
39338 Gazeta Rzeszowska. (Tygodnik, od nru 14 z r. 1892: dwutygodnik). Rzeszów, wydawca i odpowiedzialny redaktor Zygmunt Jaśkiewicz (od nru 24 z r. 1891: Józef Ziembiński, od nru 32 z r. 1891: Zygmunt Jaśkiewicz, od nru 2 z r. 1892: wydawca Zygmunt Jaśkiewicz, odpowiedzialny redaktor Antoni Trzeciak, od nru 9 z r. 1892: wydawca i odpowiedzialny redaktor Zygmunt Jaśkiewicz, od nru 15 z r. 1892: Józef Kościółek), druk. J. A. Pelara (H. Czerny), rok I: 1891 (nr 1 z 25 I) — rok II: 1892 (nr ostatni 18 z 1 VI),
41184 Górnik (Górnoszląski) i hutnik. (Tygodnik, od 1 X dwutygodnik). 1889.
39317 Gazeta Przemyska. (Tygodnik, od 1 III 1889 wychodzi dwa razy na tydzień). Przemyśl, wydawca i redaktor odpowiedzialny Teofil Herloss (od nru 34 r. 1888: Roman Metzger, od nru 41 r. 1888: Jan Kochanowicz, od nru 11 r. 1889: Józef Jarolim, od nru 14 r. 1891: Henryk Słotwiński, od nru 5 r. 1892: Wacław Wilhelm Reger), druk.: S. F. Piątkiewicza w Przemyślu (od nru 47 r. 1894: Szczęsnego Bednarskiego we Lwowie, od nru 51? r. 1894: Ludwika Styrny w Jarosławiu), rok I: 1887 (nr 1 z 29? V) — rok VIII: 1894 (ostatni numer 54? z 19 VIII; prawdopodobnie w lipcu 1894 r. nastąpiła przerwa w wydawaniu gazety z uwagi na odmowę druku w Przemyślu),
21192 Czasopisma. Tygodnik Wileński. Tygodnik Wileński. Wilno, 1804.
21193 Czasopisma. Tygodnik Wileński. Tygodnik Wileński. Wilno. 1815—1822.
21191 Czasopisma. Tygodnik Wielkopolski. Tygodnik Wielkopolski. Poznań, 1870—1874.
21190 Czasopisma. Tygodnik Wiejski. Tygodnik Wiejski. Wadowice, 1848.
21189 Czasopisma. Tygodnik Warszawski. Tygodnik Warszawski. Warszawa, 1817—1818.
21186 Czasopisma. Tygodnik Urzędowy. Tygodnik Urzędowy C. K. Starostwa w Gorlicach. Gorlice, 1890—1893.
21188 Czasopisma. Tygodnik Sztuk Pięknych. Tygodnik Sztuk Pięknych. Warszawa, 1840.
21187 Czasopisma. Tygodnik Szkolny. Tygodnik Szkolny. Nowy Sącz, 1868.
21185 Czasopisma. Tygodnik Szachowy. Tygodnik Szachowy. Warszawa, 1898—1899.
97106 Kolarz, Wioślarz i Łyżwiarz. Tygodnik sportowy ilustrowany. (Od nru 15 r. 1899 nadto: Organ Urzędowy Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego; od nru 18 r. 1899: Organ Urzędowy Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego; od nru 19 r. 1899: Organ Urzędowy Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów. Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego; od nru 21 r. 1899: Organ Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów. Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego; od nru 52 r. 1900 nadto: Lwowskiego Akademickiego Klubu Cyklistów; od nru 54 r. 1900 nadto: Radomskiego Towarzystwa Kolarzy). Warszawa, red. i wyd.: Wiktor Dzierzbicki (nr 92 z 7 XII 1900 wydany pod kier. Stefana Marynowskiego), Druk. L. Szylera i Syna, 1899 (nr 1 z 26 II) — 1900 (ostatni nr w tym roku: 94 z 21 XII) i dalej do 1902,
68633 Głos Pokucki. Tygodnik społeczno ekonomiczny. Kołomyja, wydawca i odpowiedzialny redaktor Karol Chrzanowski, druk. A. J. Miziewicza, rok I: 1899 (nr 1 z ?) — ?,
21184 Czasopisma. Tygodnik Soborowy. Tygodnik Soborowy. Kraków, 1870.
36060 Fortuna. (Tygodnik satyryczno-humorystyczny). Warszawa, redaktor i wydawca Fr. Ks. Komierowski, druk. M. Ziemkiewicza (od nru 33: druk. Ign. Zawiszewskiego), 1885 (nr 1, zapewne bez numeracji, z ? —nr 34 z 14/26 XI I),
21183 Czasopisma. Tygodnik Samborsko-drohobycki. Tygodnik Samborsko-drohobycki. Czasopismo polityczno-społeczno-ekonomiczne. Drohobycz, 1900 (i dalej).