Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109057 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Klasyfikacya umiejętności ze stanowiska potrzeb wykształcenia ogólnego. Warszawa, druk K. Kowalewskiego, skład główny w księgarni G. Centnerszwera, 1895 (na okładce: 1896),
109058 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Literatura powszechna. Treść wykładów na Uniwersytecie Ludowym w Krakowie przez W. M. Kozłowskiego. (Odb. z Poglądu na Świat). Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., b. r. (1900),
109059 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Manfred, Hr. Henryk i Płoszowski jako przedstawiciele trzech pokoleń XIX stulecia. Studyum z psychologii społecznej. Warszawa, (M. Arct), druk. Jana Cotty, 1896,
109060 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Matieriały dla fłory wodoroslej. Kijów, 1879.
109061 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Matieriały dla fłory wodoroslej. W. Kozłowskago. (Kijów), pieczatano po opriedieleniju Kijewskago Obszczestwa Jestestwoispytatielej, 17 fiewrala 1878,
109062 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Matieriały dla fłory wodoroslej Sibiri. W. Kozłowskago. (Odb. z: Zapiski Kijewskago Obszczestwa Jestiestwoispytatielej). Kijew, tipo-lit. I. N. Kusznieriewa i K°, 1888,
109063 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Mickiewicz i Puszkin oraz społeczeństwa polskie i rosyjskie przez ***. Kraków, nakł. Zygmunta Czaczki, Druk. Związkowa, (G. Gebethner i Sp.), 1899,
109064 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Mikroskop i jego użycie. (Odb. z Encyklopedyi Rolniczej). Warszawa, (G. Centnerszwer), druk. artystyczna Saturnina Sikorskiego, (Kraków, G. Gebethner i Sp.), 1896,
109065 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Misya Kościuszki do Paryża w r. 1793 napisał Wł. M. Kozłowski. Lwów, nakł. Autora, druk. Władysława Łozińskiego, (H. Altenberg), 1899,
109066 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Nawozy chemiczne, ich znaczenie i użycie. Warszawa (?), 1896.
109067 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Oświata i wiedza przyrodnicza. (Odb. z Ateneum 1893), Warszawa, druk J. Cotty, 1893,
109068 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). La Pologne et la paix générale. Paris, Édition de L'Humanité Nouvelle, Typ. A. Davy, 1899,
109069 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Przyczynek do flory wodorostów okolic Ciechocinka przez Władysława Kozłowskiego. (Odb. z Pamiętnika Fizjograficznego 1890). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1890,
109070 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Rozalia Lubomirska jako ofiara terroryzmu w 1794 roku. Warszawa, druk. i lit. Jana Cotty, skład Główny w Księgarni E. Wendego i S-ki, 1900,
109071 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Pierwotna synteza białka w roślinach przez Wł. M. Kozłowskiego. (Odb. z Kosmosu 1893). B. m. b. r. (Lwów, I. Drukarnia Związkowa, 1893),
109072 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Szkice filozoficzne. Łódź, Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego, druk. S. Dębskiego, skład główny w księgarni J. Fiszera w Warszawie, 1900,
109073 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Zasadnicze twierdzenia wiedzy przyrodniczej w zaraniu filozofii greckiej. Przez W. M. Kozłowskiego. Odczyt wygłoszony dnia 24. listopada 1898 na posiedzeniu krakowskiego oddziału polskiego Towarzystwa przyrodników im. Kopernika. (Nadb. z Kosmosu 1899). Lwów, nakł. polskiego towarzystwa przyrodników im. Kopernika, I. Związkowa Drukarnia we Lwowie, 1899,
109075 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Zaćmienie słońca w Krasnojarsku. Sprawozdanie ze spostrzeżeń, wykonanych w celu otrzymania pierścieni Respighiego podczas zaćmienia całkowitego słońca w dniu 19 Sierpnia 1887 r. przez Władysława Kozłowskiego. (Odb. z Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności, t. XVIII). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1888,
109076 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Za zasłoną przeszłości. Idea postępowa wieku. Przez Jana Zamorskiego. Kraków, nakł. Stefana Kowalskiego, druk. L. Anczyca i Spółki, 1900,
109077 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Psychologiczne źródła niektórych zasadniczych praw przyrody. (Odb. z Przeglądu Filozoficznego). Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, (skład główny w Księgarni Jana Fischera), 1899,
109078 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Życie rośliny, z 40-ma rysunkami. Warszawa, (M. Machwitz), druk. J. Sikorskiego, 1894,
109079 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935).
109047 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Ueber die Anatomie der Ephedren. Dorpat, 1890.
109048 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Vergleichende Anatomie der Gattung Ephedre. Dorpat, 1890.
109049 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Co i jak czytać? Wykształcenie samego siebie i czytelnictwo metodyczne. Warszawa, Bronisław Natanson, skład główny w Księgarni J. Fiszera, 1900,
109050 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Dekadentyzm współczesny i jego filozofowie. Paweł Bourget i Fryderyk Nietzsche. Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, (skład główny w Księgarni Edwarda Kolińskiego w Warszawie), 1893,
109051 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Discours de M. Kozłowski. (Przemówienie na zjeździe pozytywistów w Paryżu, inc.: Positiviste récemment reconverti...). (Odb. z Revue Occidentale 1900). B. m. b. r. (Paris, 1900),
109052 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Ekonomia polityczna.
109053 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Filozofja Schillera i wiersz Artyści. Łódź, Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego, druk. S. Dębskiego, 1899,
109054 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Historja naturalna Zoologja, Botanika, Mineralogja, Gieologja według Bergiego, Lakowitza i innych napisał Wł. M. Kozłowski. z 17 tablicami kolorowemi zawierającemi 700 okazów oraz z 600 rysunkami w tekście. Warszawa, nakł. Michała Arcta, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1900,