Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
84344 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Mowa podczas nabożeństwa pogrzebowego za duszę ś. p. Klementyny z Tańskich Hoffmanowéj zmarłéj w Panu na dniu 21 Września 1845 roku w Passy pod Paryżem przez X. ... (Odb. z: Kazania i mowy przygodne, 1845). Paryż, Księgarnia Katolicka Polska, Drukarnia i Litografia Maulde i Renou, 1845,
38869 Frydrych Wincenty ks. Mowa Podczas Nabożeństwa w Obozie pod Łowiczem d. 1 Stycznia R. 1807. Na akt Zbroynego Powstania i Przysięgi Rycerstwa Polskiego pod Naczelnictwem Jaśnie Wielmożnego Jana Henryka Dąbrowskiego Generała Dywizyi Ozdobionego Orderem Wielkiego Orła Legij Honorowéy, Komandora Orderu Krolewskiego Korony Zelazney. B. m. b. r.,
78606 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa podczas nabożeństwa żałobnego za duszę ś. p. Doktora Karola Marcinkowskiego miana w kościele Ś. Maryi Magdaleny w Poznaniu dnia 19 Listopada 1846 r. przez X. ... licencyata i prof. Teologii przy Seminarium arcybisk. w Poznaniu. Na kilkakrotne żądanie publiczności wydrukowana. Dochód na Towarzystwo naukowej pomocy. Poznań, w komisie Księgarni J. K. Żupańskiego, druk. W. Stefańskiego, 1846,
78602 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa podczas nabożeństwa żałobnego za duszę ś. p. X. Karola Antoniewicza Członka Zgromadzenia Jezusowego miana w kościele Dominikańskim w Poznaniu dnia 26 Listopada r. p. 1852. przez X. ... Regensa Seminarium Arcybiskupiego w Poznaniu. Na kilkakrotne żądanie wydrukowana. Dochód na dom sierot katolickich w Poznaniu. Poznań, u J. K. Żupańskego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1852,
41894 Hakenszmit Jan Sław. Mowa podczas obchodu pamiątki zmarłego N... N... W... M... W... W... N... B... Ludwika Gutakowskiego w Światowym znaczeniu Senatora Woiewody Xięstwa Warszawskiego, Kawalera wielu Orderów. Pod Wschodem Lublina, w □ S... J... pod osobnym Nazwiskiem: Wolność Odzyskana. Na posiedzeniu dnia 17. Miesiąca XI. Roku P... S... 5812. miana przez... Mowcę teyże □. B. m. b. r. (Lublin, 1812),
70666 Gregorowicz Kazimierz (1833—1889). Mowa podczas obchodu rocznicy Styczniowego Powstania wypowiedziana w Paryżu przez... W dniu 22 Stycznia 1883. Paryż, Druk. Polska Adolfa Reiffa, 1883,
79497 Jaroński Feliks ks. (1777—1827). Mowa podczas pogrzebu Józefa Rafała Czerniakowskiego, filozofii i medycyny Dra, Professora Akademii krakowskiéj.
8269 Bogdan Jan ks. Mowa podczas żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Ferd. Hilar. Sadkowskiego, obrońcy przy Warszaw. Departamentach Rządzącego Senatu, miana w kościele 0.0. Bernardynów d. 16. Sierpnia 1853 r. przez... Warszawa, druk. St. Strąbskiego, 1855,
41146 Górnicki Leopold ks. (pijar; 1811—1884). Mowa podczas żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Klementyny z Tańskich Hoffmanowéj miana w kościele OO. Reformatów w Krakowie dnia 27 Listopada 1845 roku. Wrocław, druk. Wilhelma Bogumiła Korna, (1845),
15416 Chrustowicz Wawrzyniec ks. Mowa podczas żałobnego nabożeństwa za duszę ś.p. dr. Władysława Niegolewskiego miana dnia 28 marca 1885 w kościele św. Marii Magdaleny w Poznaniu przez ... administratora parafii św. Wojciecha w Poznaniu. Poznań, nakł. autora, druk. Kuriera Pozn., 1885,
6506 Baszniański Ignacy (ur. ok. 1786). Mowa pogrzeb. na uczczenie cnót ś. p. J. W. Tadeusza Czackiego Wizytatora trzech Gubernij, przez ... prof. Szkoły Lubarskiej, naucz. fizyki, Filozofii magistra, 12. Lipca 1813 r. Krzemieniec, 1813,
8018 Bobrzyński Michał (1849—1935). Mowa pogrzebowa ku pamięci zmarłego w dniu 15. Czerwca 1868 Jana Henocha słuchacza wydziału lekarskiego napisana przez jego kolegę, słuchacza wydz. prawnego. Kraków, druk. Czasu, 1868,
2787 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Mowa pogrzebowa miana na cmentarzu w Stanisławowie dnia 20 (30) kwietnia 1848 przy złożeniu do grobu zwłoków ś. p. Stefana Hoszowskiego, przez... Stanisławów, Piller, (1848),
50656 Karczewski Ludwik Feliks ks. (1821—1904). Mowa Pogrzebowa miana na nabożeństwie żałobném dnia 1go Maja 1860 roku przy zwłokach ś. p. Anny z Szastrów Szastrowéj wdowy po ś. p. Antonim Szastrze, Doktorze Medycyny i Professorze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Właścicielce dóbr ziemskich i Obywatelce miasta Krakowa w kościele Archiprezbyteryalnym N. P. Maryi w Krakowie przez ks. ... kapelana Szpitala S, Łazarza. Wrocław, druk. Wilh. Bog. Korna, b. r. (1860),
84311 Kajetanowicz Kajetan ks. (prałat kapituły ormiańskiej; zm. 1900). Mowa pogrzebowa miana na pogrzebie księdza Samuela Cyryla Stefanowicza arcyb. orm., z dodaniem mowy ks. Isakowicza, drukowanej w Czasie. Lwów, druk. Manieckiego, 1859.
103958 Bek A. (dr med. w Przemyślu). Mowa pogrzebowa miana na pogrzebie zmarłego Wilhelma Bek Dra medycyny i chirurgii, Magistra akuszeryi, okulisty, sekundaryusza przy powszechnym szpitalu we Lwowie, członka Tow. izraelickiego łaski i miłosierdzia, na lwowskim cmentarzu d. 30. kwietnia 1861, przez... Dochód przeznaczony na korzyść Tow. lwowskiego izrael. łaski i miłosierdzia. (Tytuł cały także po niem.). Przemyśl, Dzikowski, 1861,
102289 Korytkowski Jan Ignacy ks. (1824–1888). Mowa pogrzebowa miana w czasie żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Piotra hrabiego Szembeka jenerała byłych wojsk polskich, kawalera orderów &c. W Siemianicach dnia 26. Marca roku 1866 przez Ks. Jana Korytkowskiego Lic. Teol. i Proboszcza w Trzcinicy. Gniezno, druk. J. B. Langego, 1866,
81224 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Mowa pogrzebowa na cześć Andrzeja Niegolewskiego, półkownika Wojsk Polskich (30 listopada 1786 — 18 lutego 1857) miana w Paryżu w kościele Wniebowzięcia (de l’Assomption) dnia 28 Lutego 1857 roku przez X. ... a ze składki wygnaców Polskich w hołdzie pamięci dzielnemu rycerzowi polskiemu i wytrwałemu mowy polskiej obrońcy wydrukowana. Tamże [Paryż, księgarnia Jacques Lecoffre et Cie, druk. L. Martinet], 1857,
58658 Dubiński Jan. Mowa pogrzebowa na cześć hr. Gutakowskiéj. Poznań, 1861.
81225 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Mowa pogrzebowa na cześć Karola Sienkiewicza miana w Montmorency przy dorocznem uroczystem nabożeństwie za dusze tych wszystkich co w służeniu Polsce wytrwali do końca. Dnia 21 Maja 1860 roku przez X. ... Przełożonego missii polskiej w Paryżu. Paryż, księgarnia Polska K. Królikowskiego, druk. L. Martinet, 1861,
81226 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Mowa pogrzebowa na cześć Karola Skorkowskiego Biskupa Krakowskiego miana na uroczystym obchodzie żałobnym w Paryżu w kościele Matki Boskiéj Wniebowziętéj dnia 1 Kwietnia 1851 roku przez X. ... Paryż, Księgarnia Sagnier i Bray, druk. L. Martinet, 1852,
81221 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Mowa pogrzebowa na cześć Ks. Adama Czartoryskiego (urodz. 1770 † 15 Lipca 1861), miana w Paryżu na uroczystém nabożeństwie żałobném w kościele Wniebowzięcia (de l'Assomption) d. 29 Lipca 1861 r. przez... Przełożonego Missyi pols. w Paryżu. Paryż, Mazamet, księgarz i drukarz Nouguiés, 1861,
81223 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Mowa pogrzebowa na cześć Piotra Michałowskiego Prezesa Rady Administracyjnej w Krakowie miana w Paryżu w kościele Wniebowzięcia (de l’Assomption) dnia 9 Czerwca 1856 r. przez X. ... a ze składki wygnańców polskich w hołdzie znamienitej cnocie i zasłudze wydrukowana. Tamże [Paryż, księgarnia Jacques Lecoffre et Cie, druk. L. Martinet], 1856,
81228 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Mowa pogrzebowa na cześć Róży z Potockich Andrzejowej Zamoyskiej (16 Czerwca 1803 — 27 Października 1862) miana w Paryżu na uroczystem nabożeństwie żałobnem w kościele Wniebowzięcia (de l'Assomption) Dnia 5 Listopada 1862 r. przez X. ... Przełożonego Missii Polskiej w Paryżu. Paryż, Księgarnia Polska K. Królikowskiego, druk. L. Martinet, 1862,
81227 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Mowa pogrzebowa na cześć Skrzyneckiego (8 Lutego 1787 — 12 Stycznia 1860) miana w Paryżu w kościele Wniebowzięcia (de l'Assomption), w 29 rocznicę Bitwy Grochowskiéj dnia 25 lutego 1860 roku przez X. ... Paryż, księgarnia Jacques Lecoffre et Cie, druk. L. Martinet, 1860,
78608 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. Anny z hrabiów Sierakowskich hrabiny Ponińskiej, miana w Kościelcu dnia 8 Sierpnia 1859 przez X... licen. teologii św., proboszcza w Kościelcu. Dochód przeznaczony na ochronkę w Gnieźnie. Gniezno, druk. J. B. Langego, 1859,
84341 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. Ant. z Grudzińskich Chłapowskiej, zeszłéj w Paryżu na dniu 21 Kwietnia 1857 roku, powiedziana dnia 12 Maja t. r. w kościele świętego Klaudiusza w Rzymie przez X. ... Paryż, w Księgarni Polskiej, druk. L. Martinet, 1857,
78603 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. Antoniny z Grudzińskich Jenerałowéj Chłapowskiéj, miana w Rombiniu dnia 5 Maja 1857 przez Ks. ... Licen. Teologii św., proboszcza w Kościelcu. Poznań, w Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. M. Zoerna, 1857,
84347 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. Elżbiety z Mielżyńskich Mycielskiej zmarłej w Panu, w Poznaniu 23 Grudnia 1857 roku powiedziana dnia 19 Stycznia 1858 r. w Rzymie, w Kościele Świętego Klaudyusza przez X. ... Na dochód ochronki w Gnieźnie. Gniezno, nakł. z pracy dziewcząt szwalni Gnieźnieńskiej, druk. J. B. Langiego, 1858,
84346 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. generała Kazimierza Małachowskiego, zmarłego w Bogu w Chantilly na dniu 5 Stycznia pogrzebanego tamże 8 t. m. 1845 roku, powiedziana w kościele Ś. Rocha w Paryżu przez X. ... Podczas obchodu załobnego odbytego staraniem rodaków na dniu 15 Stycznia tegoż m. b. r. Paryż, w Księgarni Katolickiej Polskiej, Drukarnia i Litografia Maulde i Renou, 1845,