Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
33036 Fabiański Franciszek. Wiadomość o gospodarstwie lasowem, krótko zebrana z dzieł Burgsdorfa przez... Geometrę Przysięgłego. Krzemieniec, 1815,
33035 Fabiański.
33034 Fabiani Karol ks. jezuita (1716—1786).
33033 Fabiani Karol ks. jezuita (1716—1786). Misyja apostolska. Część III, w któréj się przekładają (!) nauki z przedniejszych artykułów katechizmu misyjonarskiego. Wydanie drugie. Kraków, nakł. Księgarni Katolickiej Władysława Miłkowskiego, Druk. Związkowa, 1885,
33032 Fabiani Karol ks. jezuita (1716—1786). Misyja apostolska. Część II, w któréj się przedkładają nauki z przykazań boskich o powinnościach życia chrześcijańskiego. Wydanie trzecie. Tamże [Kraków, nakł. Księgarni Wład. Miłkowskiego, druk. W. Korneckiego], 1880 (1881),
33031 Fabiani Karol ks. jezuita (1716—1786). Misya apostolska, do pokuty i powstania z grzechów prowadząca. Wyd. nowe. Cz. I. Kraków, nakł. Księgarni Wład. Miłkowskiego, druk. W. Korneckiego, 1881,
33030 Fabiani Karol ks. jezuita (1716—1786). Misyja apostolska do pokuty i powstania z grzechów prowadząca, na trzy części podzielona. Przez ks. ... Kanonika kaliskiego, szkół wydziałowych łęczyckich kaznodzieję napisana, po różnych miejscach mówiona i do druku podana w Kaliszu 1783. w drukarni J. O. Księcia Prymasa Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Powtórnie na nowo za staraniem ks. J. Stagraczyńskiego w Poznaniu wydana. Wydanie trzecie. Część I. Kraków, nakład i własność Księgarni Katolickiej Władysława Miłkowskiego, druk. W. Korneckiego, 1877,
33029 Fabiani Karol ks. jezuita (1716—1786). Missyja apostolska. Część II. w której się przedkładają nauki z przykazań bozkich o powinnościach życia chrześciańskiego. Tamże [Poznań, czcionkami A. Schmaedickego], 1872,
33028 Fabiani Karol ks. jezuita (1716—1786). Missyja apostolska do pokuty i powstania z grzechów prowadząca na trzy części podzielona przez X. ... Kanonika Kaliskiego, Szkół Wydziałowych Łęczyckich kaznodzieję napisana, po różnych miejscach mówiona i do druku podana w Kaliszu 1783. w drukarni J. O. Xięcia Prymasa Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. A teraz na nowo za staraniem X. J. Stagraczyńskiego w Poznaniu wydana. Część I. Poznań, czcionkami A. Schmaedickego, 1871,
33027 Fabiani Karol ks. jezuita (1716—1786). Kazania przygodne na dni Świętych Pańskich przez X. ... Na nowo wydane przez Eugeniusza Biernackiego, Fararza (!) w Lublińcu. Tom I. Racibórz, druk. i nakł. Herzoga i Deutscha, w kom. u Zygmunta Landsbergra w Gliwicach, 1848,
33026 Fabiani Karol ks. jezuita (1716—1786). Kazania na niedziele całego roku, na nowo wydane przez X. Jakoba Czogallę i X. Augustyna Borowskiego. Raciborz, druk. G. Kerego, 1807,
33025 Fabiani Karol ks. jezuita (1716—1786). Kazania o męce Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, na trzy posty podzielone przez X. ..., kanonika, kaliskich szkół województwa łęczyckiego kaznodzieję po raz pierwszy wydane w Kaliszu 1788 r. Wyd. 2. Poznań, nakł. Księgarni Katolickiej, druk. Kuriera Poznańskiego, 1885,
33024 Fabian Szymon (1803—1885).
33023 Fabian Szymon (1803—1885). Farmacya przez S. Fabiana magistra farmacyi, właściciela apteki w Nowym Dworze, tom III, czyli Supplement tomu Igo i IIgo edycyi drugiéj z roku 1852. Warszawa, nakł. autora, druk. Banku Polskiego, 1858,
33022 Fabian Szymon (1803—1885). Farmacya. T. I. Początki Botaniki i Zoologii, Chemia organiczna i Farmakognozya. — Tom II. Chemia nieorganiczna i Farmacya w ścisłem znaczeniu, z 12 rycinami. Edycya druga poprawna i znacznie powiększona. Warszawa, druk. Gazety Codziennej, 1852,
33021 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899).
33020 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). O zbieżności i rozbieżności szeregów nieskończonych, napisał ... (Odb. z II tomu Rocznika Towarzystwa Technicznego Lwowskiego). Lwów, K. Wild, druk. E. Winiarza, 1871,
33019 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Zasada momentów przygotowanych, przyczynek do analitycznej mechaniki, napisał ... (Odb. z t. VIII Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydz. Matem.-Przyrod. Akad. Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
33018 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Zarys mechaniki analitycznej jako wstęp do fizyki umiejętnej, napisał... Lwów, nakł. Towarzystwa Pedagogicz., Druk. I Związkowa, 1886,
33017 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Uginanie się światła i długość fal. Na podstawie źródeł opracował i ułożył systematycznie ... (Odb. z t. 2 Rocznika Towarzystwa Technicznego Lwowskiego). Lwów, nakł. autora, K. Wild, druk. K. Pillera, 1871,
33016 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). O tak zwanym czwartym stanie skupienia, napisał ... (Odb. z t. VIII Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
33015 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). O promienistym stanie materyi, odczyt ... prof. Uniw. lwowskiego wygłoszony w Warszawie 23-go marca r. b. (Odb. z Wszechświata). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
33014 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). O rozciągalności i sprężystości lodu, napisał ... (Odbitka z t. IV Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matem.-Przyrod. Akad. Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., b. r. (1877),
33013 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Przyczynek do poznania kształtu linii prężności wody nasyconéj, napisał Dr. ... c. k. profesor wszechnicy lwowskiéj. (Odbitka z III t. Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie). Kraków, b. r. (ok. 1876),
33012 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). O zasadniczych prawach przyrody. Napisał ... (Odb. z Kosmosu). Lwów, nakł. Polskiego Towarzystwa Przyrodn. im. Kopernika, Druk. I Związkowa, 1879,
33011 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Obliczanie wartości szeregów nieskończonych a zwłaszcza o bardzo słabej zbieżności, napisał ... Prof. Wszechnicy lwow. (Odb. z Pamiętnika Akademii Umiejętności w Krakowie). B. m. b. r. (Kraków, ok. 1876),
33010 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Nauka fizyki w Uniwersytecie, mowa miana przy rozpoczęciu roku akademickiego w Uniwersytecie lwowskim 1 października 1881. (Odb. z Kosmosu). Lwów, Druk. I Związkowa, 1881,
33009 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Matematyka dla szkół średnich przez Dra ..., c. k. profesora lwowskiéj wszechnicy, napisana wedle systemu i ze współudziałem Wawrzyńca Żmurki c. k. profesora lwowskiéj wszechnicy i akademii technicznéj, czynnego członka krakowskiéj akademii umiejętności etc. Geometrya na klasy niższe. Zeszyt I. na 1-szą i 2-gą klasę. Lwów, nakł. Księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1876,
33008 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Lehrbuch der Mathematik für Mittelschulen von Dr. ... k. k. Professor an der Universität in Lemberg, bearbeitet nach dem Lehrsisteme und unter Mitwirkung des Universitätsprofessors Lorenz Żmurko. I. A. Geometrie für die unteren Klassen. I. Heft für die lste und 2te Klasse. Lemberg, Verlag von Seyfarth und Czajkowski, Buchdruckerei des Stauropigianischen Instituts, 1876,
33007 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Ueber Dehnbarkeit und Elasticität des Eises. Von Dr. ... (Nadb. z Repertorium für Experimental-Physik, für Physikalische Technik, Mathematische & Astronomische Instrumentenkunde). (München, 1876),