Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
46526 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Małe powieści i rozmowy dla dzieci. Przez autorkę Wiązania Helenki. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Frydlendera, (1847),
84256 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Nowe kazania na niedziele całego roku dla użytku chrześcian wyznania Katolickiego i wygody J.J. XX. Kaznodziejów, przez X. Kajetana Gawińskiego napisane. Za pozwoleniem Cenzury Duchownej. Tom I—II. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Friedländera, Warszawa, w księgarni Augusta Emanuela Glücksberga, 1834,
109145 Koźmian Andrzej Edward (1804-1864). Rękopism Historyczny Polski Dworzanina i Wychowańca Zygm. Augusta wydany przez Andrzeja Ed. Koźmiana z dodatkowem opowiadaniem, z uwagami wydawcy i z przyłączeniem Testamentu Marka Matczyńskiego Wojewody Ruskiego z R. 1695. (Wyciągi Piotrowickie, poszyt II). Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. Leopolda Freunda, 1845,
92463 Kent (z) Tomasz i Hoffmanowa Klementyna. Wieczory jesienne. Powiastki moralne dla młodzieży, przez Tomasza z Kent. I cztery Powiastki przez Autorkę „Wiązania Helenki”. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. H. Richtera, (1849),
102655 Korzeniowski Michał. Nowy sekretarz powszechny czyli książka podręczna dla osób każdego stanu zawierająca: wybór wzorowych listów we wszelkich stosunkach i okolicznościach potocznego życia, wybranych z dzieł najnowszych autorów, wraz z uwagami o listach, tudzież o sposobie pisania samemu w różnych materyach; Wzory przedstawień do władz rządowych, wekslów, obligów, kontraktów, cessyi, testamentów, rozmaitych zapisów, zaświadczeń, wszelkich aktów urzędowych i. t. p. z dołączeniem krótkich obiaśnień nad temiż. Przez M. Korzeniowskiego Nowa edycya przejrzana, dopełniona i powiększona listami, z powinszowaniem dzieci do Rodziców i krewnych po francuzkú i po polsku. przez X. Osińskiego. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. G. Fritz­iana, 1843,
14373 (Chmielnicki Bohdan; ok. 1595—1657). Pamiętniki o wojnach kozackich przez Nieznanego autora. Wydane z rękopisu. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. Frydländera, 1840
84259 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Nowe mowy pogrzebowe przez ks. Kajetana Gawińskiego. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. C. H. Storcha i Spółki, 1853,
69307 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Oda. Powieść z czasów Bolesława Chrobrego. (Odb. z Dzieł, 1852). Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. C. H. Storcha i Ski, 1852,
69298 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Anna z Nabrzeża. Powieść. (Odb. z Dzieł, 1852). Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1852,
69301 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Dzieła... Tom I—III. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1852,
69315 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Poezye liryczne i powieści wierszem... Z popiersiem autora. (Odb. z Dzieł, 1852). Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1852,
69324 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Sobótka. Z powieści pod napisem Kościelisko., (Odb. z Dzieł, 1852). Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1852,
69336 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zamek kaniowski. Powieść. (Odb. z Dzieł, 1852). Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1852,
68176 Glücksberg Henryk Emanuel (1802—1870). Czarna księga. Zbiór najciekawszych procesów kryminalnych dawniejszych i nowszych czasów wydany przez E. Felixa Górskiego. Tom I—III. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1848,
84258 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Kazania na uroczystości i święta całego roku dla użytku chrześcian wyznania Katolickiego i wygody J.J. XX. Kaznodziejów, przez X. Kajetana Gawińskiego napisane. Za pozwoleniem Zwierzchności Duchownéj. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, 1841,
1261 Albertrandy Jan Chrzciciel (1731–1808). Dwadzieścia sześć lat panowania Władysława Jagiełły króla polskiego skreślone przez... (z biografią autora). Wydane przez Edw. Raczyńskiego. Wrocław, nakł. Zygmunt Schletter, druk. Henryka Richtera, 1844 (na okł.: 1845),
46530 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Próbki dobréy litteratury (w t. I błędnie: litterartuy) wieku szesnastego. Przez autorkę Pamiątki po dobréy matce. Tom I (Mikołaj Rej) — II (Jan Kochanowski). Wrocław, nakł. Z. Schlettera, druk. M. Frydlendera, 1838,
10285 Brettner Jan Antoni (dyr. Gimnaz. ś. Marii Magdaleny w Poznaniu, pochodził z Miechowic pod Bytomiem; 1799—1866). Wykład rachunków praktycznych szczególnie dla klass niższych szkół gimnazyalnych. Z niem. na polskie przeł. przez Dra W. Milewskiego.. Wrocław, nakł. Z. Schlettera, druk. L. Freunda, 1846,,
6970 Biernacki J. F. Dokładny praktyczny ogrodnik, w miesięcznych zatrudnieniach przedstawiony. Wrocław, nakł. Z. Schlettera, druk. C. H. Storch i Ska, 1855,
109590 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Dogmatyczno-moralne kazania w formie konferencyjnej, homilijnej i exegeutycznej przez Księdza Wincentego Kraińskiego, Dr. O. P. Miss. Apost. Penitencyonarza i Beneficyata Katedry Wrocławskiej, Lektora języka polskiego, Literatury polskiej i słowiańskiej, oraz Wymowy kaznodziejskiej i Historyi polskiej we Wszechnicy Wrocławskiej. Tom I. Wrocław, nakł. własnym wydawcy, druk. Wilh. Bog. Korna, 1866,
109586 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Historyja Literatury i Oświaty Narodu Polskiego, przez X. Wincentego Kraińskiego, Dr. O. P. Missyonarza Apostolskiego, Penitencyonarza i Benefícyata Katedry Wrocławskiej, Translatora przy Konsystorzu i Wikaryacie Jeneralnym wszystkich języków słowiańskich, Translatora i Dolmeczera języka rossyjkiego (!) przy Sądach Wrocławskich i Ministerstwie Berlińskiem. Lektora Wymowy, Literatury słowiańskiej, Literatury polskiej, Historyi Narodu polskiego, Filozofii katolickiej, Teologii w polskim języku, oraz języka polskiege (!), rossyjskiego, francuzkiego, włoskiego i angielskiego. Członka Towarzystwa Paryskiego Nauk Wzajemnych, Członka Muzeum Starożytności Szląskich. Kawalera Krzyża Wojskowego polskiego i Orderu Francuzkiego, Kaznodzieję i Spowiednika wojska Pruskiego. Wrocław, nakł. własnym Wydawcy, druk. A. Neumanna, 1867,
109603 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Wymowa porównywana z kościelną, parlamentarną, sądową, pochwalną i akademicką, przez X. Wincentego Kraińskiego, Dr. O. P. Missyonarza Apostolskiego. Penitencyonarza i Beneficyata Katedry Wrocławskiej, Lectora Wymowy i Literatury polskiej w Uniwersytecie Wrocławskim. Członka Towarzystwa Paryskiego Nauk wzajemnych, Kawalera Krzyża wojskowego. Wrocław, nakł. własnym Wydawcy, druk. A. Neumanna, 1866,
48906 (Kaligrafia). Kaligrafia polska, francuzka, łacińska, niemiecka i ruska. Dla młodzieży polskiej ułożona. Nowa, poprawna i pomnożona edycya. Wrocław, nakł. Wilhelma Bogumiła Korna, 1833,
48905 (Kaligrafia). Kalligrafia polska, francuzka, łacińska i niemiecka, podług najnowszych i najlepszych wzorów angielskich dla młodzieży polskiej ułożona. Wrocław, nakł. Wilhelma Bogumiła Korna, 1825,
66316 Genlis (hrabina de) Stefania Felicyta Ducrest de Saint-Aubin (1746—1830). Recueil de dialogues de Madame de... Zbiór rozmów JMĆ Pani de... Wrocław, nakł. Wilhelma Bogumiła Korna, 1804,
33214 Faleński Józef (1784—1839). Historya Polski krótko zebrana dzieie narodowe od powstania aż do podziału i upadku państwa tego obeymuiąca. Przez... Wrocław, nakł. Wilh. Bogum. Korna, 1819,
34535 Fiedler Robert (1810—1877). Kazania na wszystkie święta roku kościelnego przez Ks. ... kaznodzieję polskiego przy ewanielickim kościele Św. Krzyża w Międzyborzu. Wrocław, nakł. Wilh. Bog. Korna, 1844,
134 Abecadlnik. Abecadlnik nowy i początki czytania dla użytku szkół miejskich i wiejskich, z rycinami z historyi naturalnej. Wrocław, nakł. W. B. Korna, b. w. r. (przed r. 1830),
80783 Jeden raz. Jeden raz jeden, na widok łatwiejszy wystawiony dla nauczycieli i uczniów. Na użytek i ku wygodzie tak w dzieleniu, jak w mnożeniu bardzo pożyteczny. Wrocław, nakł. W. B. Korna, 1810,
158 Abecadło. Abecadło dla młodzieży wszystkich stanów, z obrazkami; przy tém nauka krótka chrześciańska, czyli katechizm katolicki i ministrantura. Wrocław, nakł. W. B. Korna, 1810,