Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
65139 Garszyński Kasper. Słownik łacińsko-polsko-niemiecki do szkolnego użycia na wzór E. J. G. Szellera ułożony. Przez... Oboyga Prawa Doktora. Tom Piérwszy. A-H. — Tom Drugi. I-Z. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1823,
92038 Kazania czyli krótkie nauki. Kazania czyli krótkie nauki religiyne zastósowane do oświecenia chrześcian w powinnościach wiary i obyczaiow podług Ewangelii Świętey na niedziele całego roku rozłożone a dla łatwieyszéy wygody J.J. Xięży pasterzów i ich pomocników usługą dusz Chrystusowych zatrudnionych drukiem wydane. Część pierwsza — część trzecia. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
84261 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Sposób zachowania zdrowia, czerstwości i piękności ciała we wszystkich chwilach życia. Wolne tłumaczenie przez ... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
43365 Hautepierre Jan C. (zm. w Kaliszu 1813). L'Art épistolaire, ou méthode élémentaire pour apprendre à bien écrire les lettres, en français et en polonais; par ... Troisième édition, revue, corrigée et augmentée. (Także tytuł polski:) Sztuka pisania listów czyli dzieło elementarne podaiące sposób dobrego układania listów z francuzkiego na polski język przełożone przez Woyciecha Sitkiewicza S. P. Edycya trzecia przeyrzana i pomnożona. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
33649 Fedr August (I w. po Chr.). Fabulae Aesopiae. Z uwagami i dokładnym zbiorem wyrazów znayduiących się w tych baykach dla użytku młodzieży szkolnéy przez Antoniego Kotschula (na końcu ze słowniczkiem łacińsko-polskim). Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
101046 Koppe Johann Gottlieb (1782—1863). Nauka w rolnictwie i chowie bydła przez J. G. Koppe, niegdyś nauczyciela przy Instytucie Gospodarczym w Moeglinie. Książka doręczna do naynowszych ustanowień w Państwie Pruskiém przystosowana, i dla każdego wieśniaka pragnącego swe zaniedbane i podupadłe gospodarstwo poprawić i na naywyższy stopień wynieść, wydana przez A. Thaera, radcy stanu J.K.M. PR. teraz zaś dla użytku rodaków zpolszczona przez A. T J. Neubaura. W dwoch częściach. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
39117 Funke Karol Filip (1752—1807). Historya naturalna przez ... Przełożona podług czwartego wydania Lippolda, przez Alexandra Kuszańskiego. Z siedmnastu Rycinami sto siedmdziesiąt sześć przedmiotów wyrażającémi. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1820,
107422 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?). Arytmetyka praktyczna dla Użytku młodzieży i wszystkich tych, którzy się téy nauki nauczyć pragną. Przez Antoniego Kotschula. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1819,
35525 Fleury Klaudiusz ks. (1640—1723). Mały katechizm historyczny, albo Krótki zbiór historyi świętéy i nauki chrześciańskiéy przez Księdza ... — Petit catéchisme historique, ou abrége de l'histoire sainte et de la doctrine chrétienne, par Mr. L'abbé ... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1819,
98102 Komenský (Comenius, Komeniusz, Komeński) Jan Ámos (1592—1670). Joh. Amos. Comenii Orbis sensualium pictus quadrilinguis. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum Pictura et Nomenclatura, Latina, Polonica, Gallica, et Germanica. Editio nova, priori emendatior. (Tytuł polski:) To jest Jana Amosza Kommeniusza świat malowany rzeczy widocznych pod zmysły podpadających, w czterech językach, czyli wszelkich rzeczy na świecie i działań ludzkich wyobrażenie i wymienienie, po łacinie, po polsku, po francuzku i po niemiecku. Edycya nowa zupełnie przeyrzana i poprawna. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1818,
107423 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?). Teoryczna (!) i praktyczna Grammatyka niemiecka w którey prawidła po niemiecku i po polsku wytłumaczone i przykładami w tych dwóch językach obiaśnione są z niemieckiemi i polskiemi zadaniami do tłumaczenia, z rozmowami i wypisami z naylepszych niemieckich autorów i t. d., dla użytku Polaków, którzy za pomocą nauczyciela albo sami łatwo i w krótkim czasie języka niemieckiego nauczyć się pragną, i podług któréy Niemcy tym samym sposobem po polsku nauczyć się mogą. Przez Antoniego Kotschula. (Na stronie kontrtytułowej :) Theoretische und praktische deutsche Sprachlehre, in welcher die Regeln deutsch und polnisch erklärt und durch Bespiele in diesen beyden Sprachen erläutert sind, mit deutschen und polnischen Aufgaben zum Uebersetzen, nebst Gesprächen und Aufsätzen aus den besten deutschen Schriftstellern u. s. w. zum Gebrauch der Polen, die entweder mit Hülfe eines Lehrers oder allein die deutsche Sprache leicht und in kurzer Zeit zu erlernen wünschen, und nach welcher Deutsche auf dieselbe Art polnisch erlernen können. Durch Anton Kotschula. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1818,
47446 Horacy (Quintus Horatius Flaccus; 65—8 przed Chr.). Poezyie Horacego przełożone na język polski i przypisami obiaśnione przez M. Marcina Fiałkowskiego w Szkole główney Krakowskiey wysłużonego Professora Członka Towarzystwa naukowego w Krakowie. Tom I—II. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1818,
96155 Kochanowski Wacław Michał (zm. 1825). Prospekt dzieła Teoryi działań ludzkich czyli Nauki życia fizyczno-moralnego przez W. M. W. M. ***. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1815,
66186 Gellert Christian Fürchtegott (1715—1769). Listy Jmci Pana... sławnego Akademii Lipskiej professora z Niemieckiego na Polski Język przełożone. Nowa Edycya. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1814,
91845 Kaulfuss (Kaulfus) Jan Samuel (ur. ok. 1780, zm. 1832). O filologii czyli nauce starożytności klassycznéy; o iey wpływie do kształcenia rozumu i serca, do przysposabiania na dobrego obywatela i urzędnika, nie mniéy do szczęśliwości publicznéy i prywatnéy; przez... Doktora Filozofii, członka towarzystwa królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie, Professora literatury starożytnéy w Gymnazyum Poznańskiém. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1814,
66300 Genlis (hrabina de) Stefania Felicyta Ducrest de Saint-Aubin (1746—1830). Godziny nowe dla użytku dzieci od piątego do dwunastego roku. Dziełko pani... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1811,
35566 Flittner Christian Gottfried (zm. 1828). Naynowszy almanak dla grających w karty i w szachy podług naygróntownieyszych reguł ułożony przez Juliusza. Cesara tłomaczenie przez B. G. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
66312 Genlis (hrabina de) Stefania Felicyta Ducrest de Saint-Aubin (1746—1830). Myśli y Maxymy Odłączne przez Panią... z tekstem Francuzkim obok. Nowe wydanie. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
43364 Hautepierre Jan C. (zm. w Kaliszu 1813). Art epistolaire ou methode d'apprendre à bien ecrire des lettres ouvrage elementaire en français et en polonais par Hautepierre. Nouvelle édition revue et augmentée. (Także tytuł polski:) Sztuka pisania listów czyli dzieło elementarne w którem podaie się sposób dobrego układania listów z francuzkiego na polski język przełożone przez Woyciecha Sitkiewicza S. P. Nowe wydanie przeyrzane i pomnożone. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
48357 Hufeland Krzysztof Wilhelm (1762—1836). Dobra rada dla matek względem nayważnieyszych punktów fizycznego wychowania dzieci w piérwszych latach, przez K. W. Huflanda (!) Królew. Prusk. Konsyl. i Leib-Medika. Na polski ięzyk przełożona przez Tomasza Szumskiego Nauczyciela przy Gimn. Poznańskim. z kopersztychami. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
70886 Grindel Dawid Hieronim (1776—1836). China zastępcza, albo Nowe lékarstwo wynalezione przez Doktora... Nadwornego Radzcę Imperatora Jmci, Professora chimii w Dorpat, i członka różnych Akademii Dzieło w ięzyku niemieckim dwa razy w Lipsku wydrukowane, a teraz nakładem Hrabiego Hyacynta Małachowskiego na polski przełożone i wydane. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
43366 Hautepierre Jan C. (zm. w Kaliszu 1813). Exercices sur toutes les règles de la Grammaire à l'usage des Polonais pour les perfectionner dans la langue française par ... Pour servir des uite à la Grammaire française-polonaise du même auteur. (Także tytuł polski:) Ćwiczenia ze wszystkich reguł Grammatyki dla użytku Polaków, i doskonalenia ich w ięzyku Francuzkim przez ... Dzieło mające służyć za ciąg dalszy Grammatyki francuzko-polskiey tegoż autora. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1809.
70331 Grammatyka (Nowa) polsko-włoska. Nowa Grammatyka polsko-włoska praktyczna, prowadząca sposobem łatwym i prędkim do doskonałego nauczenia się ięzyka włoskiego. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1809,
48520 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Podróż Pana ... Królewsko-Pruskiego konsyliarza górniczego, w koło ziemi, a mianowicie po Ameryce południowey. Z niemieckiego ięzyka przełożona. Z kopersztychami. Tom I—II. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1809,
62122 Elementarz. Nowy Elementarz polski, zawierający różne do pojęcia dzieci stosowne wiadomości, powieści i nauki moralne, wypisy z historyi naturalnej i wiersze wyborne z celniejszych autorów ojczystych, z obrazkami kolorowanemi. Wydanie 2gie poprawne. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1808,
12947 Campe (Kampe) Joachim Henryk (1746—1818). Biblioteczka geograficzna i innych wiadomości dla młodzieży, czyli Zbiór Podróży nayciekawszych w Różnych częściach świata, dla zabawy i oświecenia młodzieży, przełożony z rozmaitych ięzyków. Z obrazkami i mappą. Tom I. Zawieraiący Podróż do Spicbergu i do Nowey Zembli, tudzież przypadki Cztérech Maytków Rossyiskich Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1808,
66320 Genlis (hrabina de) Stefania Felicyta Ducrest de Saint-Aubin (1746—1830). Wspomnienia Felicyi L ***. Przez Panią... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1808,
100523 (Kook). Cook dla młodzieży czyli Wybór z podróży nayświeższych i nayciekawszych do kraiów oddalonych. Z Francuzkiego na Polski język przełożony i ozdobiony kopersztychami. Tom pierwszy — Tom drugi. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1807,
64645 Galletti Jan Jerzy August (1750—1828). Początki w nauce historyczney dla młodzieży, przez..., professora gymnazium w Gota. Przetłumaczone na Język Polski podług czwartey edycyi Niemieckiey. Z obrazkami kolorowemi. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1806,
41618 Haberkant Ferdynand. Xiążka Niemiecka do czytania dla Młodzieży Polskiey w Ięzyku Niemieckim doskonalącey się. Przez... Deutsches Lesebuch für die pohlnische Jugend zur Uebung in der deutschen Sprache. Von... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1806,