Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
66300 Genlis (hrabina de) Stefania Felicyta Ducrest de Saint-Aubin (1746—1830). Godziny nowe dla użytku dzieci od piątego do dwunastego roku. Dziełko pani... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1811,
35566 Flittner Christian Gottfried (zm. 1828). Naynowszy almanak dla grających w karty i w szachy podług naygróntownieyszych reguł ułożony przez Juliusza. Cesara tłomaczenie przez B. G. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
66312 Genlis (hrabina de) Stefania Felicyta Ducrest de Saint-Aubin (1746—1830). Myśli y Maxymy Odłączne przez Panią... z tekstem Francuzkim obok. Nowe wydanie. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
43364 Hautepierre Jan C. (zm. w Kaliszu 1813). Art epistolaire ou methode d'apprendre à bien ecrire des lettres ouvrage elementaire en français et en polonais par Hautepierre. Nouvelle édition revue et augmentée. (Także tytuł polski:) Sztuka pisania listów czyli dzieło elementarne w którem podaie się sposób dobrego układania listów z francuzkiego na polski język przełożone przez Woyciecha Sitkiewicza S. P. Nowe wydanie przeyrzane i pomnożone. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
48357 Hufeland Krzysztof Wilhelm (1762—1836). Dobra rada dla matek względem nayważnieyszych punktów fizycznego wychowania dzieci w piérwszych latach, przez K. W. Huflanda (!) Królew. Prusk. Konsyl. i Leib-Medika. Na polski ięzyk przełożona przez Tomasza Szumskiego Nauczyciela przy Gimn. Poznańskim. z kopersztychami. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
70886 Grindel Dawid Hieronim (1776—1836). China zastępcza, albo Nowe lékarstwo wynalezione przez Doktora... Nadwornego Radzcę Imperatora Jmci, Professora chimii w Dorpat, i członka różnych Akademii Dzieło w ięzyku niemieckim dwa razy w Lipsku wydrukowane, a teraz nakładem Hrabiego Hyacynta Małachowskiego na polski przełożone i wydane. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
43366 Hautepierre Jan C. (zm. w Kaliszu 1813). Exercices sur toutes les règles de la Grammaire à l'usage des Polonais pour les perfectionner dans la langue française par ... Pour servir des uite à la Grammaire française-polonaise du même auteur. (Także tytuł polski:) Ćwiczenia ze wszystkich reguł Grammatyki dla użytku Polaków, i doskonalenia ich w ięzyku Francuzkim przez ... Dzieło mające służyć za ciąg dalszy Grammatyki francuzko-polskiey tegoż autora. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1809.
70331 Grammatyka (Nowa) polsko-włoska. Nowa Grammatyka polsko-włoska praktyczna, prowadząca sposobem łatwym i prędkim do doskonałego nauczenia się ięzyka włoskiego. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1809,
48520 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Podróż Pana ... Królewsko-Pruskiego konsyliarza górniczego, w koło ziemi, a mianowicie po Ameryce południowey. Z niemieckiego ięzyka przełożona. Z kopersztychami. Tom I—II. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1809,
62122 Elementarz. Nowy Elementarz polski, zawierający różne do pojęcia dzieci stosowne wiadomości, powieści i nauki moralne, wypisy z historyi naturalnej i wiersze wyborne z celniejszych autorów ojczystych, z obrazkami kolorowanemi. Wydanie 2gie poprawne. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1808,
12947 Campe (Kampe) Joachim Henryk (1746—1818). Biblioteczka geograficzna i innych wiadomości dla młodzieży, czyli Zbiór Podróży nayciekawszych w Różnych częściach świata, dla zabawy i oświecenia młodzieży, przełożony z rozmaitych ięzyków. Z obrazkami i mappą. Tom I. Zawieraiący Podróż do Spicbergu i do Nowey Zembli, tudzież przypadki Cztérech Maytków Rossyiskich Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1808,
66320 Genlis (hrabina de) Stefania Felicyta Ducrest de Saint-Aubin (1746—1830). Wspomnienia Felicyi L ***. Przez Panią... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1808,
100523 (Kook). Cook dla młodzieży czyli Wybór z podróży nayświeższych i nayciekawszych do kraiów oddalonych. Z Francuzkiego na Polski język przełożony i ozdobiony kopersztychami. Tom pierwszy — Tom drugi. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1807,
64645 Galletti Jan Jerzy August (1750—1828). Początki w nauce historyczney dla młodzieży, przez..., professora gymnazium w Gota. Przetłumaczone na Język Polski podług czwartey edycyi Niemieckiey. Z obrazkami kolorowemi. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1806,
41618 Haberkant Ferdynand. Xiążka Niemiecka do czytania dla Młodzieży Polskiey w Ięzyku Niemieckim doskonalącey się. Przez... Deutsches Lesebuch für die pohlnische Jugend zur Uebung in der deutschen Sprache. Von... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1806,
64219 Gacon-Dufour Maria Armanda Joanna (1753—ok. 1835). Dziełko Doręczne dla Gospodyń Mieyskich i Wieyskich tudzież dla służących folwarcznych z przyłączonemi sposobami leczenia chorób bydlęcych y przydanym Zbiorem Praktycznym Gospodarstwa Wieyskiego i Domowego napisane w ięzyku francuzkim przez Panią ... Towarzyszkę wielu Zgromadzeń Rolniczych i Uczonych a teraz na polski przełożone, Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1806,
43367 Hautepierre Jan C. (zm. w Kaliszu 1813). Grammaire française expliquée en Polonais dans toutes ses parties et analysée par les régles par ... (Także tytuł polski:) Grammatyka Francuzka i Polska, wytłomaczona i obiaśniona przez Przykłady, stosównie do wszystkich Części Mowy i Prawideł Grammatycznych przez ... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1806,
66298 Genlis (hrabina de) Stefania Felicyta Ducrest de Saint-Aubin (1746—1830). Duch czyli treść dzieł Pani de Genlis, albo obrazy, charaktery, prawidła i myśli, Wyięte ze wszystkich pism iey wyszłych dotąd. Przez Pana Demonceaux, wraz z oryginałem francuskim obok. (Także tytuł francuski): Esprit de Madame de Genlis, ou portraits, caractères, maximes et pensées, extraits de tous ses ouvrages publiés jusqu'à ce jour. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1806,
98101 Komenský (Comenius, Komeniusz, Komeński) Jan Ámos (1592—1670). Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum Pictura et Nomenclatura, Latina, Polonica, Gallica, et Germanica. (Tytuł polski:) To iest Jana Amosza Kommeniusza Świat malowany rzeczy widocznych pod zmysły podpadaiących w czterech językach czyli wszelkich rzeczy na świecie i działań ludzkich wyobrażenie i wymienienie po łacinie, po polsku, po francusku i po niemiecku. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1805,
67397 Gillet (pani, nauczycielka w Londynie). Cent pensées d'une Jeune Anglaise, publiées en Français et en Polonois. On y a joint des Mélanges, des Apologues moraux, et une Description allégorique du Voyage d'un Jeune Homme au Pays du Bonheur. Avec Carte et Figure. Seconde Edition. Sto mysli Młodey Angielki wydane w ięzyku Francuzkim i Polskim. Z przydatkiem, rożnego zbioru apologiiow moralnych, i opisu allegorycznego podroży, młodego człowieka w kraiach szczęścia. Z Kartą i Figurami. Wydanie Drugie. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna drukarza i księgarza, 1804,
10720 Bronikowski Aleksander (1787—1834). Mysza Wieża wśród jeziora Gopła przez... powieść słowiańska z pierwszej połowy IX. wieku; wolne tłumaczenie (Kainki) z niemieckiego oryginału. (Zbiór powieści i romansów?). Wrocław, u Wilhelma Bogum. Korna, 1827,
33261 Falkenstein (Constantin) Karl (1801—1855). Tadeusz Kościuszko, czyli dokładny rys jego życia, przez..., Sekretarza przy królewsko-saskiéy publicznéy bibliotece w Dreźnie i członka towarzystwa szwajcarskiego umiejętności. Z niemieckiego na język oyczysty przełożony. Z popiersiem bohatera podług oryginału trafioném. Wrocław, u Wilh. Bogumiła Korna, 1827,
10692 Bronikowski Aleksander (1787—1834). Moina, powieść z niedawno upłynionego czasu, przez... wolne tłumaczenie z niemieckiego oryginału. (Tłumacz W. Kainko). (Zbiór Powieści i Romansów?). Wrocław, u Wilh. Bogum. Korna, 1828,
33262 Falkenstein (Constantin) Karl (1801—1855). Tadeusz Kościuszko to jest biografia tego bohatéra, przez ... Sekretarza przy królewsko-saskiéj publicznéj Bibliotece w Dreźnie i Członka Towarzystwa umiejętności w Szwajcaryj (!). Pomnożona wielu dodatkami i uwagami z historycznych źródeł czerpanemi przez tłumacza. Drugie wydanie z nowem popiersiem Kościuszki. Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1831,
10682 Bronikowski Aleksander (1787—1834). Jan Trzeci i dwór jego, czyli Polska w XVII. wieku. Wolne tłómaczenie z niemieckiego oryginału. 5 tomów. Zbiór Powieści i romansów. Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1830—1832,
63694 Eutropius (4 wiek po Chr.). Breviarium historiae romanae. Z uwagami historycznemi i grammatykalnemi, oraz słowniczkiem objaśniającym ważnieysze wyrazy do tłumaczenia. Dla użytku szkolney młodzieży przez Edwarda Walentego Kainkę. (Biblioteka Klasyczna Autorów Łacińskich). Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1822,
34717 Fijałkowski (Fiałkowski) Ignacy (1783—1855). Początki chirurgii przez ... Medycyny, Chirurgii i sztuki położniczey w Wiedeńskiey Wszechnicy Doktora Naczelnego Lékarza Piérwszey Dywizyi Woysk Polskich. Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1811,
69138 Gospodarz (Jak może) wiejski. Jak może Gospodarz wiejski poznać konie na nosaciznę (smarkociznę) i tylczak chore? Jak powinien obchodzić się z końmi na początku parchów i zołzów, aby zapobiedz rozszerzeniu się pierwszych, albo pogorszeniu się drugich, zawczasu? na rozkaz królewsko-pruskiéj Regencyi wrocławskiéj w Szląsku, dla nauki gospodarzy wiejskich rozwiązane zapytania. Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1809,
67722 Glaize (Walkerowa) Elżbieta. Bóg naywyższe dobro czyli Mowa serca nabożnego chrześcianina. Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1805,
63946 Ezop (w VI wieku przed Chr.). Bajki, poprzedzone krótkim opisem życia tegoż, z sensem moralnym czterowierszowym po każdej bayce. Nowe wydanie z rycinami ilumin. Wrocław, u Wilh.