Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
43361 Hautepierre Jan C. (zm. w Kaliszu 1813). Abrégé encyclopédique de toutes les sciences augmentée de l' histoire universelle jusqu'à nos jours. Avec Estampes et Carte géographique. Partie I—II. (Także tytuł polski:) Zbiór krótki encyclopedyczny wszystkich umiejętności pomnożony historya powszechną aż do naszych czasów. Z obrazkami i mappą geograficzną. Część I— II. Wrocław, w Księgarni Wilh. Bogumiła Korna, 1804,
93590 Kister E. D. Chrześciańska Nauka Cnoty i Obyczaiow dla Zołnierzy wszelkiego stanu i wyznania, Wypis z Dzieła większego ... niegdyś Xiędza Kaznodziei Sztabu J.K. Mci Króla Pruskiego podczas woyny siedmioletney. Książka do Czytania dla Młodzieży i Dorosłych z Niemieckiego na Polski ięzyk przełożona. Wrocław, w księgarni Bartha i Hambergera, 1802,
69446 Gottsched Jan Krzysztof (1700—1766). Grammatyka niemiecka podług ustaw..., zebrana a stosownie do prawideł Składni i Pisowni Grammatyki Elementarnéy, w Szkołach Narodowych używanéy, przedrukowana. Edycya czwarta dokładnie poprawiona i pomnożona. Wrocław, w komisie u Wilhelma Bogumiła Korna, 1807,
38815 Fryderyk Wilhelm III król pruski (1770—1840). Regulament dla Niższych Szkoł Katolickich w Miastach i po wsiach w Xięstwie Szląskim i Hrabstwie Glackim. Dan w Potsdamie dnia 18. Maia Roku 1801. Wrocław, w Drukarni Wilhelma Bogumiła Korna,
107425 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?). Wzór listów w rozmaitych okolicznościach życia towarzyskiego pisanych dla użytku sprawuiących interesa i uczących się sztuki pisania listów. Przez A. Kotschula. Wrocław, w (!) Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
43363 Hautepierre Jan C. (zm. w Kaliszu 1813). Art epistolaire ou ouvrage élémentaire au l'art de bien apprendre à ecrire les lettres en français et en polonais par ... (Także tytuł polski:) Sztuka pisania listów czyli dzieło elementarne w którém podaie się sposób dobrego pisania listów z francuzkiego na polskie przełożone przez Woyciecha Sitkiewicza S. P. Wrocław, u Wilhelma Teofila Korna, 1806,
92545 Kerndörfer. Sztukmistrz czyli Zbiór prostych i misternych, po większey części nowych sztuk mechanicznych, chemicznych, magnetycznych i z kartami; tudzież igraszek arytmetycznych, ku przyjemney zabawie Towarzystw. Tłumaczenie z niemieckiego oryginału pana ... Z sześcią litografowanemi tablicami. Wrocław, U Wilhelma Bogumiła Korna, 1834,
46539 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Wybór pism Klementyny z Tanskich Hofmanowéy. Nowe oryginalne wydanie, przeyrzane i poprawione przez Autorkę. Tom pierwszy. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1833,
35526 Fleury Klaudiusz ks. (1640—1723). Mały Katechizm historyczny, albo Krótki zbiór historyi świętej i nauki chrześciańskiéj przez Księdza ... — Petit catéchisme historique, ou Abrégé de l'Histoire sainte, et de la doctrine chrétienne, par Mr. l'Abbé ... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1831,
84254 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Kazania na niedziele całego roku podług Ewangelii świętey, stosownie do mszału rzymskiego rozłożone, a dla użytku i wygody JJ. XX. Proboszczy i Kaznodziejów do druku podane przez X. Kajetana Gawińskiego. Tom 1. Za dozwoleniem przewielebnego Xiążęco-Biskupiego Generalnego Wikaryatu. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1826,
51189 Karpiński Franciszek (1741—1825). Dzieła ... Wierszem i Prozą. Nowe i zupełne Wydanie. Z popiersiem Autora. Tom I. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1826,
96039 Kochanowski Jan (1530—1584). Dzieła ... Wierszem i Prozą. z Popiersiem Autora. T I—II. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1825,
91544 Katechizm. Katechizm czyli Nauka wiary i obyczajów, dla Chrześcian wyznania rzymsko-katolickiego. Za dozwoleniem Zwierzchności duchownej. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1824,
84264 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Zdarzenia nayznakomitsze w dziejach Królestwa Polskiego czyli skrócony opis historyi tegoż państwa przez ... Z ozdobnymi obrazkami. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1823,
46612 Hohenlohe Carl. Wzniesienie duszy do Boga pobożnego chrześcianina przez xięcia ... radcę duchownego biskupstwa Bambergskiego. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1823,
65139 Garszyński Kasper. Słownik łacińsko-polsko-niemiecki do szkolnego użycia na wzór E. J. G. Szellera ułożony. Przez... Oboyga Prawa Doktora. Tom Piérwszy. A-H. — Tom Drugi. I-Z. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1823,
92038 Kazania czyli krótkie nauki. Kazania czyli krótkie nauki religiyne zastósowane do oświecenia chrześcian w powinnościach wiary i obyczaiow podług Ewangelii Świętey na niedziele całego roku rozłożone a dla łatwieyszéy wygody J.J. Xięży pasterzów i ich pomocników usługą dusz Chrystusowych zatrudnionych drukiem wydane. Część pierwsza — część trzecia. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
84261 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Sposób zachowania zdrowia, czerstwości i piękności ciała we wszystkich chwilach życia. Wolne tłumaczenie przez ... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
43365 Hautepierre Jan C. (zm. w Kaliszu 1813). L'Art épistolaire, ou méthode élémentaire pour apprendre à bien écrire les lettres, en français et en polonais; par ... Troisième édition, revue, corrigée et augmentée. (Także tytuł polski:) Sztuka pisania listów czyli dzieło elementarne podaiące sposób dobrego układania listów z francuzkiego na polski język przełożone przez Woyciecha Sitkiewicza S. P. Edycya trzecia przeyrzana i pomnożona. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
33649 Fedr August (I w. po Chr.). Fabulae Aesopiae. Z uwagami i dokładnym zbiorem wyrazów znayduiących się w tych baykach dla użytku młodzieży szkolnéy przez Antoniego Kotschula (na końcu ze słowniczkiem łacińsko-polskim). Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
101046 Koppe Johann Gottlieb (1782—1863). Nauka w rolnictwie i chowie bydła przez J. G. Koppe, niegdyś nauczyciela przy Instytucie Gospodarczym w Moeglinie. Książka doręczna do naynowszych ustanowień w Państwie Pruskiém przystosowana, i dla każdego wieśniaka pragnącego swe zaniedbane i podupadłe gospodarstwo poprawić i na naywyższy stopień wynieść, wydana przez A. Thaera, radcy stanu J.K.M. PR. teraz zaś dla użytku rodaków zpolszczona przez A. T J. Neubaura. W dwoch częściach. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
39117 Funke Karol Filip (1752—1807). Historya naturalna przez ... Przełożona podług czwartego wydania Lippolda, przez Alexandra Kuszańskiego. Z siedmnastu Rycinami sto siedmdziesiąt sześć przedmiotów wyrażającémi. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1820,
107422 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?). Arytmetyka praktyczna dla Użytku młodzieży i wszystkich tych, którzy się téy nauki nauczyć pragną. Przez Antoniego Kotschula. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1819,
35525 Fleury Klaudiusz ks. (1640—1723). Mały katechizm historyczny, albo Krótki zbiór historyi świętéy i nauki chrześciańskiéy przez Księdza ... — Petit catéchisme historique, ou abrége de l'histoire sainte et de la doctrine chrétienne, par Mr. L'abbé ... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1819,
98102 Komenský (Comenius, Komeniusz, Komeński) Jan Ámos (1592—1670). Joh. Amos. Comenii Orbis sensualium pictus quadrilinguis. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum Pictura et Nomenclatura, Latina, Polonica, Gallica, et Germanica. Editio nova, priori emendatior. (Tytuł polski:) To jest Jana Amosza Kommeniusza świat malowany rzeczy widocznych pod zmysły podpadających, w czterech językach, czyli wszelkich rzeczy na świecie i działań ludzkich wyobrażenie i wymienienie, po łacinie, po polsku, po francuzku i po niemiecku. Edycya nowa zupełnie przeyrzana i poprawna. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1818,
107423 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?). Teoryczna (!) i praktyczna Grammatyka niemiecka w którey prawidła po niemiecku i po polsku wytłumaczone i przykładami w tych dwóch językach obiaśnione są z niemieckiemi i polskiemi zadaniami do tłumaczenia, z rozmowami i wypisami z naylepszych niemieckich autorów i t. d., dla użytku Polaków, którzy za pomocą nauczyciela albo sami łatwo i w krótkim czasie języka niemieckiego nauczyć się pragną, i podług któréy Niemcy tym samym sposobem po polsku nauczyć się mogą. Przez Antoniego Kotschula. (Na stronie kontrtytułowej :) Theoretische und praktische deutsche Sprachlehre, in welcher die Regeln deutsch und polnisch erklärt und durch Bespiele in diesen beyden Sprachen erläutert sind, mit deutschen und polnischen Aufgaben zum Uebersetzen, nebst Gesprächen und Aufsätzen aus den besten deutschen Schriftstellern u. s. w. zum Gebrauch der Polen, die entweder mit Hülfe eines Lehrers oder allein die deutsche Sprache leicht und in kurzer Zeit zu erlernen wünschen, und nach welcher Deutsche auf dieselbe Art polnisch erlernen können. Durch Anton Kotschula. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1818,
47446 Horacy (Quintus Horatius Flaccus; 65—8 przed Chr.). Poezyie Horacego przełożone na język polski i przypisami obiaśnione przez M. Marcina Fiałkowskiego w Szkole główney Krakowskiey wysłużonego Professora Członka Towarzystwa naukowego w Krakowie. Tom I—II. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1818,
96155 Kochanowski Wacław Michał (zm. 1825). Prospekt dzieła Teoryi działań ludzkich czyli Nauki życia fizyczno-moralnego przez W. M. W. M. ***. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1815,
66186 Gellert Christian Fürchtegott (1715—1769). Listy Jmci Pana... sławnego Akademii Lipskiej professora z Niemieckiego na Polski Język przełożone. Nowa Edycya. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1814,
91845 Kaulfuss (Kaulfus) Jan Samuel (ur. ok. 1780, zm. 1832). O filologii czyli nauce starożytności klassycznéy; o iey wpływie do kształcenia rozumu i serca, do przysposabiania na dobrego obywatela i urzędnika, nie mniéy do szczęśliwości publicznéy i prywatnéy; przez... Doktora Filozofii, członka towarzystwa królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie, Professora literatury starożytnéy w Gymnazyum Poznańskiém. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1814,