Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6599 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Sull'appartenenza linguistica ed etnografica degli Slavi del Friuli. Conferenza tenuta in Cividale del Friuli nell' ultima adunanza del Congresso storico internazionale a illustrazione dei tempi, della vita e delle opere di Paolo Diacono 5 settembre 1899. Cividale, tip. Giovanni Fulvio, 1900,
6600 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Bibliografija. Z dziejów języka polskiego. Objaśnienie do rozprawy W. W. Makuszewa p. t. „Ślady wpływu ruskiego na piśmiennictwo staropolskie", wydrukowanej w czasopiśmie rossyjskim „Sławianskij Sbornik" t. III. Napisał Adam Ant. Kryński. Warszawa 1879 (recenzja). Moskwa, 1880,
6601 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Bibliografija: O narieczii wieniecyjanskich Słowiencew. Soczinienije A. Kłodicza. Sanktpietierburg ... 1878. Karł Appel: 1. Zamietki o driewniepolskom jazykie. 2. K sławianskomu narodnomu słowoproizwodstwu. 5. Bibliografija. Zares do gramatikj Kašébsko-Słovjnskje móvé napisêł a védêł dr Florjan Cenóva. V Poznanju. 1879... (Recenzje). (Odb.) „Fiłołogiczeskije Zapiski". Woronież, tip. Gubern. Prawlenija, 1880,
6602 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Il catechismo Resiano („Ta dütryna krištjanska"). Estr. dal Imo vol. dei Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie. Pietroburgo, tip. dell'Accademia imp. delle scienze, 1891,
6603 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Il catechismo Resiano con una prefazione del dott. Giuseppe Loschi professore nel r. istituto forestale di Vallombrosa. Udine, tipogr. del patronato, 1894,
6604 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). O smieszannom charaktierie wsiech jazykow. S. Pietierburg, 1900,
6605 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Der Dialekt von Cirkno (Kirchheim). Von... (Abt. 1). Berlin, 1884,
6606 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Einiges über Palatalisierung (Palatalisation) und Entpalatalisierung (Dispalatalisation). (Nadb. z Indogermanische Forschungen). Strassburg, (1894),
6607 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Einleitung in die slavische Literaturgeschichte und Darstellung ihrer älteren Perioden. I Theil (rec. z książki Gregora Krek'a). Krakau, 1876.
6608 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Folklore polonais. Folklore de la vallée de Résia. (Nadb. z Κρυπτάδια V.). Paris, H. Welter editeur, 1898,
6609 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Geschichte des lnfinitivs im Indogermanischen von dr. Julius Jolly (rec. po rosyjsku). (Odb. z: Żurnał Minist. Narodn. Proswieszczenija. Nr 184 Dz. 2.). (Petersburg, 1876),
6610 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Głos członka Akademii J. Baudouina de Courtenay w sprawie Słownictwa chemii. Kraków, nakł. Akad. Umiej., druk. Uniw. Jagiel., 1900,
6611 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Grammatik. Texte. Glossar. von A. Leskien a. o. Professor der slavischen Sprachen an der Universität Leipzig. Rukowodstwo driewnie-bołgarskago (driewnie cerkowno-sławianskago) jazyka. Grammatika. Teksty. Głossarii. Sostawił A. Leskien e. o. Profiessor sławianskich jazykow w Lejpcygskom Uniwiersitietie. Weimar, 1871. B. m. dr. b. r. (Petersburg, 1876),
6612 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Hilferding czy ksiądz Malinowski? Moskale czy Polacy dadzą Słowianom wszechsłowiańskie abecadło? ... Pytania, na które czytelnik znajdzie odpowiedź w niniejszym tłumaczeniu broszury ... pod tytułem: „Kilka słów z powodu Wszechsłowiańskiego abecadła" (Nieskolko słow po powodu obszczesławianskoj azbuki). Wydał Ludwik Rzepecki. Poznań, Komis i druk. T. H. Daszkiewicza, 1872,
6613 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Kaszubskij „jazyk", kaszubskij „narod" i kaszubskij „wopros". Stafja I. Petersburg, 1897,
6614 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). O driewnie polskom jazykie do XIVgo stoletija soczinienije. Leipzig, tip. Biera i Giermana, Warszawa, u Wendego, 1870,
6615 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Jan Juszkiewicz, badacz litewski. Odb. z Kraju. Petersburg, 1886,
6616 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Riezianskij Katiechizis, kak priłożenije k „Opytu fonietiki riezianskich goworow" s primieczanijami i słowariem. Izdał... Warszawa, E. Wende i K., Pietierburg, D. E. Kożanczykow, Leipzig, tip. Biera i Giermana (Hermana), 1875,
6617 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). O pewnym stałym kierunku zmian językowych w związku z antropologią, odczyt wygłoszony na walnem posiedzeniu krakowskiego oddziału Towarzystwa im. Kopernika dnia 26 stycznia 1899. Nadb. z Kosmosu, nr 4—5, 1899. Lwów, nakł. Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Druk. I Związkowa, 1899,
6618 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Kritika i Bibliografija. (Recenzja z:). Prakticzeskija prawiła russkago prawopisanija i proiznoszenija, sostawlennyja Iwanom Papłońskim itd. Izdanije wtoroje, isprawlennoje i dopołniennoje. Cena 50 kop. Warszawa, w Tipografii Instit. Głuch, i Slepych, 1876 (Takoje że zagławije po polski). Woronież, tip. Gub. Prawlenija, 1876,
6619 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Kritika i bibliografija: (Rec. z:) 1) (W. Ju. Horoszewski). Russkij bukwar dla polskich dietiej. Izdan po rasporiażeniju warszawskago uczebnago okruga (izdanije pierwoje). Warszawa, tip. Warszawskago Uczebnago Okruga, 1876. 2) Historyczny obszar polski. Przez Wincentego Pola itd. Kraków, druk. c. k. Uniw. Jag. itd., 1869. Rzecz o dijalektach mowy polskiej. (Istoriczeskaja obłast' Polszy. Winkientija Pola itd. Kraków, tipogr. c. k. Jag. Uniw. itd. 1869. Razsużdienije o dialektach polskoj rieczi). Kazań, tip. uniwiersitieta, 1878,
6620 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Kritika i bibliografija. K woprosu o wzajemnych otnoszenijach sławianskich narieczij etc. Izsledowanije A. Koczubinskago. Recenzija J. Boduena de Kurtene. Kazań, tip. impieratorskago Uniwiersitieta, 1879,
6621 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Mikołaj Kruszewski, jego życie i prace naukowe. Osob. odb. z Prac Fil. II—III, 1888—9. Warszawa, druk. J. Jeżyńskiego, 1889,
6622 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Jedna z kwestyj spornych pisowni polskiej. Napisał... Warszawa, nakł. autora, druk. E. Skiwskiego, 1890,
6623 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Franciszek Bolemir Kwiet. (František Bolemir Květ.) Napisał..., profesor unywersytetu(!) w Dorpatu(!). „Zvláštni otisk z ceského Athenaeum". Tisk. V. Seidla v Hustopeči, nákladem vlastním, (1891),
6624 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Iz lekcyj po łatinskoj fonietikie. (Odb. z Zapisok fiłołog.). Woronież, tip. W. J. Isajewa, Warszawa, E. Wende i Komp., 1893,
6625 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie. I. Resianische Tekste, gesammelt in den JJ. 1872, 1873 und 1877, geordnet und übersetzt von... nebst Beilagen von Ella von Schoultz-Adajewski. (Tytuł również po rosyjsku: Matierijały dla jużnosłowianskoj dijalektołogii i etno grafii). Pietierburg, napieczatano po rasporiażeniju impier. Akadiemii nauk, 1895,
6626 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Dwie melodye tej samej pieśni litewskiej . Odb. ze Zbioru wiadomości do antropologii kraj., XIV, 3. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1890,
6627 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Cenzurnyja miełoczi: I Kniaź Bismark i gonienije Sławian. Krakow, izdanije awtora. Gebethner i Ko., druk. Anczyca i Sp., 1898,
6628 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Modlitwy Wacława. Zabytek mowy staropolskiej odkryty przez Alexandra hr. Przeździeckiego. Wiadomość o nich z rozbiorem filologicznym podaje Henryk Suchecki dr. Kraków. Modlitwy Wiaczesława. Pamiatnik staropolskago jazyka otkrytyj Aleksandrom gr. Przeździeckim. Izwiestije o nich s fiłołogiczeskim i lingwisticzeskim razborom soobszczajet Henryk Suchecki itd. Kraków. 1871, (Recenzja). Kazań, w Uniwier. Tipografii, 1877,