Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
815 Adwent. Adwent. Rozmyślania i modły na czas adwentu oraz święto Narodzenia Pańskiego. Warszawa, nakł. XX. Missyonarzy u Ś. Krzyża, druk. J. Tomaszewskiego, 1860 (tak na karcie tyt., na okł.: 1859),
59515 Dusza przy żłóbku. Dusza przy żłóbku Chrystusowym. Warszawa, nakł. XX. Misjonarzy, druk. J. Psurskiego, 1862,
67906 Gliński Henryk (1853—1905). Modele geometrycznych brył i kryształów, objaśnienia, wskazówki i uwagi do 24 tablic sieci bryłowych. Warszawa, nakł. Wydawnictwa Zabawek i Gier Pedagogicznych, Gebethner i Wolff, druk. J. Bergera, 1880,
40167 Goldszmit Józef (1846—1896). Wykład prawa rozwodowego podług ustaw Mojżeszowo-talmudycznych. Z ogólnym poglądem na ich rozwój i uwzględnieniem przepisów obowiązujących. Napisał... Mag. Prawa i Administracji. Podobizna listu rozwodowego dołącza się przy końcu dzieła. Warszawa, nakł. Wydawnictwa Stanisława Czarnowskiego i Spół., skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Al. Ginsa, 1871,
64121 Gaboriau Emil (1832—1873). Biuraliści. Utwór humorystyczny... Przekład St. O.(rnowskiego?). Warszawa, nakł. Wydawnictwa S. Czarnowskiego i Sp., druk. Aleksandra Pajewskiego, 1873,
62635 Emmens Edward. Najnowsze wychowanie, cel jego i warunki. Zbiór odczytów professorów angielskich: Tyndall'a, Henfry (!), Pedgeta, Emmensa, Masssona (!), Faraday'a. Na obronę wychowania naukowego ułożony przez... Przełożył J. R. Warszawa, nakł. Wydawnictwa M. Dzikowskiego, druk. Al. Pajewskiego, 1871,
61199 Dzikowski Mieczysław (1837—1900). Dziewczyna. Powieść napisał... Warszawa, nakł. Wydawnictwa Dzikowskiego, druk. J. Psurskiego, 1871,
41998 Halbe Max (1865—1944). Mezekowa. Opowiadanie z życia wioski. Przekład A. Callier. Warszawa, nakł. Wydawnictw Przeglądu Tygodniowego, 1899,
7635 Block Maurycy (1816—1901). Praktyczny wykład nauki gospodarstwa społecznego dla młodzieży, przełożył z francuzkiego J. Święcicki. Warszawa, nakł. wydawn. S. Czarnowskiego i Sp., 1873,
73690 Ilo Fx. Wieczory wiosenne płci pięknej poświęcone przez Fxa Ilo. Warszawa, nakł. wydawcy. w Drukarni przy ulicy Mazowieckiéy Nr. 1349, 1828,
23837 Decker Karol von (1784—1844). Zdania o tegoczesnem woiowaniu. Dzieło Pruskiego Maiora ... ułożone według uwag Francuskiego Jenerała Rogniat i rękopisma, wykładanego w Berlinie Officerom Głównego Sztabu. Z Niemieckiego przełożył Antoni Wroniecki Podpułkownik, Krzyża Woyskowego Polskiego Kawaler. Warszawa, nakł. wydawcy, w Drukarni przy ulicy Mazowieckiej nr 1349, 1828,
69089 Gosławski Maurycy (1802—1834) i Kowalski Franciszek. Oda do Karola Lipinski'ego czytana w czasie uczty danéj dla niego przez przyjaciół nauk i sztuk pięknych. W Warszawie dnia 29 Grudnia 1827. r. przez Maurycego Gosławskiego tudzież druga poswięcona mu przez Franciszka Kowalskiego. Warszawa, nakł. wydawcy, w Drukarni Komisji Rząd(owej) W(yznań) R(elig.) i O(świecenia) P(ublicznego), 1828,
68190 Glücksberg Jan (1784—1859). Taryffa domów miasta Stołecznego Warszawy i przedmieścia Pragi, według nowego podziału. Po raz pierwszy wydał... Warszawa, nakł. wydawcy, w Druk. przy ulicy Rymarskiej Nr 742, 1832,
96294 Kock (de) Charles Paul (1793—1871). Nieśmiały kochanek przez Karola Pawła de Kock. Tom I—IV. Warszawa, nakł. wydawcy, u S. Orgelbranda, Druk. J. Dietricha, 1844,
79880 Jasiński Jan Tomasz Seweryn (1806—1879). Prace dramatyczne tłumaczone i oryginalne ... A.(rtysty) D.(ramatycznego) T.(eatru) W.(arszawskiego). Tom pierwszy. Warszawa, nakł. wydawcy, L. Merzbach, druk. Jana Wróblewskiego, 1838,
78290 Janczewski (Glinka-) Kazimierz (1794—1880). Nauka o torfie w całéj obszerności praktycznie wyłożona przez ... Warszawa, nakł. wydawcy, Drukarnia Maxymiliana Chmielewskiego, 1840,
91590 Katechizm. Katechizm rzymski. Z wyroku Śgo Soboru Trydenckiego ułożony z rozkazu Piusa V. Papieża wydany, i od Klemensa XIII. szczególniéy zalecony. Tom I—III. Warszawa, nakł. Wydawcy, Drukarnia Kommisyi Rząd. W. R. i O. P., 1827,
102306 Korytkowski Józef (1805–1893). Prace Literackie ... Rzeczywistego Radcy Stanu, poprzedzone wizerunkiem i życiorysem jego i uzupełnione objaśnieniami przez autora „Wrażeń Ciechocińskich” (Henryka Goldsteina). Wydanie w 100 egzemplarzach. Warszawa, nakł. wydawcy, druk. Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, 1885,
72055 Grzegorzewski Ignacy. O korzyści nauczenia się języka rossyjskiego i literatury, rozprawa, przez... (też tytuł rosyjski:) Soczinienije o polzach woznikajuszczich iz znanija russkago jazyka i litieratury. sdiełannoje... Warszawa, nakł. wydawcy, druk. Stanisława Nowakowskiego, 1852,
1305 Album. Album literackie. Pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze krajowéj pod redakcją Kazimierza Wł. Wójcickiego. (Tom I). Warszawa, nakł. wydawcy, Druk. Rządowa przy Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości, 1848,
35418 Flatt Jerzy Beniamin (pisze przeważnie pod imieniem Beniamin; 1768—1860). Ceres czyli dziennik rolniczy, poświęcony wszystkim gałęziom wieyskiego gospodarstwa; wydany przez..., dyrektora Jnstytutu (!) Agronomicznego. Tom I. Część I. Warszawa, nakł. wydawcy, druk. N. Glücksberga, 1823,
39778 Godlewski Michał Gozdawa (z Litwy). Melodije przez ... Warszawa, nakł. wydawcy, druk. Komisji Rz. W(yznań) R(elig.) i O(świecenia) Publ., 1830,
11921 Bukiet. Bukiet literacki ułożony przez L. Wszędobylskiego (Aleks. Połujańskiego). Warszawa, nakł. wydawcy, druk. Kaczanowskiego, 1851,
25633 Dmochowski Franciszek Salezy (1801—1871). Sprawa graniczna, powieść z tegoczesnych zdarzeń. Warszawa, nakł. wydawcy, druk. J. Jaworskiego, 1860,
97203 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Pieśni ludu polskiego, z melodyami i rycinami, zebrał ... Zeszyt 1—12. Warszawa, nakł. Wydawcy, Druk. J. Jaworskiego, 1856—1857,
95450 Knigge (von) Adolf Franz Friedrich Ludwig (1752—1796). O wychowaniu dzieci od pierwszych chwil rozwijania się ich władz fizycznych i umysłowych. Przez Adolfa Barona Knigge. Z dziesiątego, oryginalnego w r. 1828 wydania, poprawionego i powiększonego przez F. P. Wilmsen, z niemieckiego wolno przełożył J. N. Kurowski. Warszawa, nakł. wydawcy, druk. J. A. Rylla, 1830,
103419 Kosiński Adam Amilkar (1814–1893). Powieści z dziejów polskich ... Tom I. Warszawa, nakł. wydawcy, Druk. Banku Polskiego 1845,
78057 Jan Chryzostom (Złotousty) św. (ur. między r. 344—347, zm. 407). Pisma świętego Jana Chryzostoma czyli Jana Złotoustego, patryarchy konstantynopolitańskiego sześć ksiąg O Kapłaństwie, Arcydzieło. Heroiczną mowę tegoż przed samém wyjściem na pierwsze wygnanie. List z wygnania do Cyryaka biskupa na wygnaniu także będącego. Przełożył z greckiego na polski Xiądz Anzelm Załęski i wydał tak z uwagami, jak z objaśnieniem stósownem. Tom IV przekładu. Warszawa, nakł. wydawcy, druk. Adolfa Krethlowa, 1861,
78431 Janicki Stanisław (1797—1855). Prawidła pisowni polskiéj, podane przez deputacyą ortograficzną w r. 1830. Z dołączeniem prawideł przecinkowania i słownika ortograficznego. Warszawa, nakł. Wydawcy, druk. A. Gałęzowskiego i Spółki, 1835,
85307 Kalendarz satyryczno-humorystyczny. Kalendarz satyryczno-humorystyczny na rok 1872. Zebrała Mucha z illustracjami Fr. Kostrzewskiego. Warszawa, nakł. wydawcy Józefa Kaufmana, druk. Aleksandra Ginsa, 1872,