Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6656 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Nieskolko słow o srawnitielnoj grammatikie indojewropiejskich jazykow. (Osob. odb. z Żurnał ministierstwa nar. prosw. 1881) St. Pietierburg, tip. W. S. Bałaszewa, 1882,
6657 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Nieskolko słow o kulturie pierwobytnych i driewnich Sławian. Warszawa, tip. M. Ziemkiewicza, 1880,
6658 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Nieskolko słow po powodu obszczesławianskoj azbuki. (Odb. z Żurnała Minist. Narodn. Proswieszczenija). S. Pietierburg, pieczatnia W. Gołowina, 1871,
6659 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Słów (Kilka) z powodu wzmianki Tygodnika illustrowanego o rozprawie Dra J. Ew. Purkyniego „O korzyściach z ogólnego rozprzestrzenienia łacińskiego sposobu pisania w dziedzinie języków słowiańskich, przełożył s czeskiego J. I. Niecisław Baudouin 1865". Warszawa nakł. autora druk. J. Krokoszyńskiego, 1865,
6660 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Sprachproben des Dialektes von Cirkno (Kirchheim). Aus dem Archiv für slavische Philologie Bd. VIII. Berlin, 1882,
6661 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Sprawozdanie z części I pracy p. t. Próba teoryi alternacyi fonetycznych. Odb. ze Sprawozdań Akademii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1893,
6662 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Strona językowa oryginału polskiego listu Dymitra Samozwańca do papieża Klemensa VIII z dnia 24 kwietnia 1604. Odb. z XXIX t. Rozpraw Wydziału filolog. Akademii umiej. Kraków, nakł. Ak. Um., Spółka wyd., druk. Uniw. Jag., 1899,
6663 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Strona językowa oryginału polskiego listu „Dymitra Samozwańca" do papieża Klemensa VIII z dnia 24 Kwietnia 1604. Osobne odbicie ze Sprawozdań Akademii Umiejętności Wydz. Filol. z dnia 12 grudnia 1898. Kraków, nakł. Ak. Um., druk. Un. Jag., 1899,
6664 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Kratkija istoriczeskija swiedienija, kasajuszczijasia goworiaszczej maszyny Fabiera. Kazań, tip. Uniw., 1883,
6665 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Trudy filołogiczeskije i lingwisticzeskije pomieszczennyje w izdanii „Rad Jugoslawenske akademije znanosti i umjetnosti". U Zagrebu, 1876—1877 r. Woronież, tip. gubiernienskago Prawlenija, 1879,
6666 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Übersicht der slavischen Sprachenwelt im Zusammenhange mit den andern arioeuropäischen (indogermanischen) Sprachen. Antrittsvorlesung gehalten an der Universität Dorpat am 6/18 September 1883. Leipzig, T. O. Weigel, 1884,
6667 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Uczebnik russkago jazyka dla Niemcew. Gławniejszyja prawiła russkoj etimołogii s uprażnienijami w pieriewodach s russkago jazyka na niemieckij i obratno. Sostawił A. Bystrow. Mitawa, 1886. (Recenzja). (S. Pietierburg), druk. Min. Narod. Prosw., (ok. 1886),
6668 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Vermenschlichung der Sprache, Aula-Vortrag, gehalten zu Dorpat am (19 Februar) 2 März 1892. (Sammlung gemeinverständlicher wiss. Vorträge, Heft 173). Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter), 1893,
6669 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen, ein Capitel aus der Psychophonetik. Strassburg, K. J. Trübner, Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1895,
6670 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Dwa woprosa iz uczenija o smiagczenii ili pałatalizacyi w sławiańskich jazykach. (Odb. z Acta et comm. imp. Universitatis Jurieviensis, olim Dorpatensis). Juriew (Dor pat), Mattiesen, 1893,
6671 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Wspomnienia z międzynarodowego kongresu historycznego odbytego w r. 1899 w Cividale. (Nadb. z Ateneum. T. I. z. II. 1900). (Warszawa, 1900),
6672 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). O zadaniach językoznawstwa. Odczyt pierwszy, miany w Dorpacie 25 marca / 6 kwietnia 1888 r. na korzyść Kasy im. Mianowskiego. Warszawa, druk. I. Jeżyńskiego, 1888,
6673 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Niekotoryja obszczija zamieczanija o jazykowiedienii i jazykie. Izwleczeno iz Żurnała Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija. S.-Pietierburg, pieczatn. Gołowina, Warszawa, u Wendego, 1871,
6674 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Głottołogiczeskija (Lingwisticzeskija) Zamietki. Wypusk I. Koje — czto po powodu riezianskoj Garmonii (sozwuczija) głasnych. II. O tak nazywajemoj „Ewfoniczeskoj wstawkie sogłasnago H. w słowianskich jazykach". Woronież, tip. Gubiernskago Prawlenija. Prodajotsia w kniżnych Magazinach, E. Wende i K. w Warszawie i M. M. Stasiulewicza w Pietierburgie, 1877,
6675 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Kriticzeskija i Bibliograficzeskija zamietki. Beiträge zur slavischen Dialectologie von Lucian Malinowski. I. Über die Oppelnsche Mundart in Oberschlesien. (I Heft. Laut und Formenlehre). Leipzig, 1873. Wkłady w sławianskuju dialektołogiju, socz. Łukiana Malinowskago. I. Ob opolskom goworie w wierchniej Silezii. (Wypusk I. Fonietika i Morfołogija). Bez miejsca druku i roku (1878),
6676 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Kriticzeskija i Bibliograficzeskija zamietki. Fonietika kaszebskago Jazyka, Izsledowanije P. Striemlera. Woronież, 1874. Bez miejsca druku i roku (1877),
6677 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Kriticzeskija i Bibliograficzeskija zamietki. Laut und Formenlehre der Polabischen Sprache von August Schleicher. (Fonołogija i Morfołogija Połabskago jazyka Awgusta Schleichera). St. Pietierburg, 1871,
6678 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Kriticzeskija i bibliograficzeskija Zamietki. Nakres mluwnice staročeske. Napsal Józef Jurecek (błędnie zamiast Jireček). (Oczerk staro-czeskoj grammatiki. Napisał Osip Ireczek.) v Praze, 1870. B. w. m. dr. i r. (1876),
6679 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Lingwisticzeskija zamietki (konspiekt riefieratow proczitannych... na zasiedanii lingw. siekcii Nieofiłoł. obszczestwa pri S. Pietierbur. Uniw.). B. m. r. dr.,
6680 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Awtobiograficzeskaja zapiska. (Wycinek z S. A. Wiengierow: Kritiko-biograficzeskij Słowar russkich pisatielej i uczonych T. V.). Pietierburg, 1897,
6681 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Die vorgeschichtliche Zeit im Lichte der Hausthiercultur, von Prof. Dr. A. Barański. (Recenzja). Wien, Verlag von Carl Fromme, 1897, w 8ce, str. 13. (Odb. z Oesterreichische Molkerei-Zeitung 1897,
6682 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft unter Mitwirkung der Herren L. Adam und anderen Gelehrten des Inund Auslandes herausgegeben von F.Techmer, Docenten der allgemeinen Sprachwissenschaft an der Universität Leipzig. 1 Band, 1 Heft. Mit vber 80 Holzschnittfiguren und 7 lithographirten Tafeln. Leipzig 1884... (Recenzja). Warszawa, 1884,
6683 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Nowyj żurnał po obszczemu jazykowiedieniju. Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft unter Mitwirkung der Herren L. Adam und anderen Gelehrten des Inund Auslandes, herausgegeben von F. Techmer, Docenten der allgemeinen Sprachwissenschaft an der Uniwersität. Leipzig, 1884. (Recenzja). S. Pietierburg, 1884,
6684 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). O nosowych zwukach w sławianskich jazykach. Dissiertacyja ... Ad. Ant. Kryńskago. (Recenzja). Wien, L. Sommer 1873,
6685 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).