Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
13703 Chałubiński Tytus (1820—1889). Zimnica. Studjum ze stanowiska praktycznego. Pisma lekarskie. II. Warszawa, nakład Gebethnera i Wolffa, 1875,
922 Ahn Jan Franc. Dr. (1796–1886). Kurs praktyczny języka francuzkiego. Cz. I. Warszawa, nakład G. Hermanstadt 1863,
105216 Betzhold Franciszek dr. Co zastąpić może posiadaczom gruntowym gorzelnie? albo opisanie fabryki cukru z buraków w Chrząstowie, należącéj do hr. Potockiego, i wprowadzonéj tamże nowéj metody maceracyjnéj Dombasl'a jako metody najwięcej korzyści przynoszącéj, najmniéj kosztującéj i nawet dla małych posiadaczy gruntu stósownéj; z 3 tabl. Warszawa, nakład Fr. Spiessa i Sp., druk. J. Ungra, 1845,
1552 Alfabet. Alfabet nowy historyczny, złożony z 24 portretów wsławionych Polaków, z dołączeniem krótkiego rysu ich życia. Warszawa, nakład Brzeziny, 1830,
1683 Ali-baby. Historya Ali-baby czyli 40 rozbójników. (Oddr. z 1001 nocy). Warszawa, nakład Breslauera, 1861,
13741 Champannois. Nowy sposób wypalania wódki z buraków. W zastosowaniu do pomniejszych gospodarstw, opisali Wielicki L. i B. z tablicą figur. Warszawa, nakład autorów, 1855,
44255 Henke Karol Fryderyk Gustaw (1799—1851). Nauka urządzania, szacowania i oceniania lasów przez..., urzędnika do szczególnych poruczeń w Kommissyi Rządowéj Przychodów i Skarbu, professora leśnictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, członka Kommissyi Examinacyjnéj Gubernii Warszawskiéj, kawalera Orderów ś. Anny i ś. Stanisława klassy 3. Warszawa, nakład autora, w Drukarni S. Orgelbranda, 1846,
45187 Heylman (Heilmann, Hejlman, Heylmann) August (1796—1872). Kodex handlowy. Przekład z przypiskami przez ... sędziego appellacyjnego. Warszawa, nakład autora, w Drukarni Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1847,
104071 Bellinghausen Münch Eligiusz Franc. Józef (pseud. Halm Fr., ur. w Krakowie 1806—1871). Kamoens, dramat w jednej odsłonie, przedstawiony w wied. dworskim teatrze d. 30 marca 1837 r. Wolny przekład T. Nowosielskiego. Warszawa, nakład autora, druk. Jaworskiego, 1845,
2126 Anczyc Władysław Ludwik (1823–1883). Pijaństwo, zguba i nędza włościan, napisał Kazimierz Góralczyk. Warszawa, nakład autora, druk. J. Jaworskiego, 1867,
2371 Angerstein Wilhelm Piotr. Popularna symbolika czyli krótki wykład istniejących różnic pomiędzy kościołami rzymsko-katolickim, ewangelicko-augsburskim czyli luterskim i reformowanym. Warszawa, nakład autora, druk. Ch. Keltera, 1872,
16359 Coché Feliks. Jedź do Krakowa Mości Dobrodzieju! Zdarzenie z 1859 roku, ku pożytkowi bliźnich dostępnie opisał Szczęsny Kogucik. 2 tomy. Warszawa, nakład autora, druk. Adolfa Krethlow, 1850,
3455 Ascher Juliusz. Nauka sztuki krawiectwa, czyli łatwy sposób nauczenia się w krótkim czasie bez obcéj pomocy brania miary, przykrawania i w ogólności kompletnego i gustownego robienia wszelkiego rodzaju sukien damskich, przy względzie na zmianę mód, uzasadnionym na nowo wynalezionéj metodzie. Warszawa, nakład autora, 1850,
48836 Hyrtl Józef (1810—1894). Anatomia opisowa ciała ludzkiego podług ... przez Dra Ludwika Adolfa Neugebauera, Docenta akuszeryi i gynekologii w Szkole Głównéj Warszawskiéj, Lekarza ordynującego w Szpitalu Ś-go Ducha, Kawalera orderów: Ś-éj Anny kl. III, Ś-go Stanisława kl. III, Członka Ces. Leopoldyno-Karolińskiéj Akademii badaczów natury, Szląskiego Tow. Oświaty; Tow. Nauk. w Krakowie i Poznaniu, — Członka Towarzystw lekarskich: w Atenach, Berlinie, Chrystyanii, Dreznie, Gdańsku, Królewcu, Lipsku, Monachium, w Pradze czeskiéj, w Warszawie, Wiedniu oraz Wilnie. i Janusza Ferd. Nowakowskiego, Redaktora Pamiętnika Towarzystwa lekarskiego warszawskiego, Członka Towarzystw lekarskich: w Warszawie, Wilnie, Charkowie i Pradze czeskiej, oraz Członka Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Tom I—II (tom II obejmuje: Nauka o wnętrznościach przez L. A. Neugebauera i J. F. Nowakowskiego). Warszawa, nakład aut., skład główny w Księgarni J. Kaufmanna, druk. Jana Cotty (t I) i A. Liefeldta (t. II), 1865 (t. II) — 1868 (t. I),
5097 Baliński Michał (1794—1864). Żywot uczony i publiczny Jana Śniadeckiego. Tom pierwszy. Warszawa, nakład A. E. Glücksberga, 1839,
64960 Garbiński Władysław (1827—1866). Wiadomość o główniejszych warunkach pod jakiemi żegluga parowa na rzekach spławnych Królestwa podejmuje się zboże na swoich statkach spławiać. Warszawa, nakł. Żeglugi Parowej, druk. Stanisława Strąbskiego, 1850,
79576 Jaroszewski Zygmunt (1832—1891). Nowa cukrodajna roślina, wczesne sorgo cukrowe bursztynowe (early Amber sugar cane). Sprawozdania objaśniające warunki uprawy, sposoby otrzymania syropu cukrowego i korzyści produkcyi. Warszawa, nakł. Zygmunta Jaroszewskiego, skład główny w Redakcyi Gospodyni Miejskiej i Wiejskiej, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
84783 Kalendarz (Warszawski) informacyjny. Warszawski Kalendarz informacyjny na rok 1881. Warszawa, nakł. Zinberga, druk. Władysława Szulca i S-ki, 1880,
18058 Czartoryska (Izabela) Elżbieta z Flemmingów (1746—1835). Pielgrzym w Dobromilu czyli Nauki wieyskie. Z dodatkiem powieści i 40. Obrazkami. Warszawa, nakł. Zawadzkiego i Węckiego, w Druk. przy Nowolipiu nro 646, 1819,
40442 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Wiadomości z historyi polskiey zastosowane do użytku pensyi i szkół płci żeńskiéy przez ... z 4ma mapkami. Wydanie drugie znacznie pomnożone. Warszawa, nakł. Zawadzkiego i Węckiego, 1830,
60639 Dziekoński Tomasz (1790—1875). Początki jeografii według obecnego stanu ziemi ułożone. Warszawa, nakł. Zawadzkiego i Węckiego, 1824,
104910 Bernatowicz Feliks (1786—1836). Śluby (Nierozsądne); Listy dwoyga kochanków na brzegach Wisły mieszkających, przez F. B. zebrane. 2 tomy. Warszawa, nakł. Zawadzkiego i Węckiego, 1820,
47445 Horacy (Quintus Horatius Flaccus; 65—8 przed Chr.). Pieśni wszystkie Horacyusza, przekładania różnych. Nowe wydanie (z wydania A. Naruszewicza). Tom I—II. Warszawa, nakł. Zawadzkiego i Węckiego, 1819,
44681 Hermbstädt (Haermbstaedt) Zygmunt Fryderyk (1760—1833). Nauka w sztuce farbowania dobrze i trwale Materyi wełnianych, iedwabnych, bawełnianych i lnianych, tudzież Bielenia płócien i bawełnianych materyi. iako też: Prania drukowanych Kartunów i Kolorowych płócien, bez naymnieyszego farb ich zniszczenia, do Gospodarskiego użycia, dla Domów Mieyskich i Wieyskich, przez Pana Hermstädta wydana, a przez A. S. na ięzyk Polski wyłożona. Warszawa, nakł. Zawadzkiego i Węckiego, 1819,
41723 Haffer W. Kultura łąk. Napisał po niemiecku..., przełożył na język polski Albin Kohn. Warszawa, nakł. Zakładu Rolniczo-Przemysłowo-Leśnego Ostrowskiego i Spółki, skład główny w Księgarni Gustawa Gebethnera i Spółki, druk. J. Jaworskiego, 1860,
82564 Jourdier Auguste (właściwie: Thomas Claude Auguste; ur. 1822). Katechizm rolnictwa ... przełożył Stanisław Zdzitowiecki. 101 drzeworytów w tekscie. Warszawa, nakł. Zakładu Rolniczo-Przemysłowo-Leśnego Ostrowskiego et Comp., druk. Braci Hindemithów, 1859,
96824 Kohn Albin Jakub (1820—1880). Rośliny pastewne, ich uprawa i pielęgnowanie napisał... Warszawa, nakł. Zakładu Rolniczo-Przemysłowo-Leśn. Ostrowskiego & Co., druk. braci Hindemith, 1858,
86422 Kalendarze. Kalendarz ścienny. Kalendarz ścienny. Warszawa, nakł. Zakładu artyst.-litogr. i fotogr. M. Fajansa, 1874.
34727 Fijołek. Noworocznik lubelski na rok 1845 literaturze i poezyi poświęcony zebrany przez Z. S……..ą (Zofię Ścisłowską). Warszawa, nakł. Z. Ścisłowskiej, druk. pod firmą Juliana Kaczanowskiego, 1845,
104424 Benisławski Jan ks. (1736—1806; tłumacz). Rozmyślania dla osób duchownych na wszystkie dnie roku, z listów i ewangelii, które się każdej niedzieli na mszy św. czytają, wyjęte w celu oświecenia się w obowiązkach swego stanu oraz podania gruntownej nauki ludowi chrześciańskiemu, przekład z francuzkiego przez X. J. Benisławskiego, Biskupa Gadarańskiego. Tomów 3. Warszawa, nakł. XX. Missyonarzy, 1859—1860,