Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
54424 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Hennequin Maurycy (1863—1926). Wakacje małżeńskie. Krt. w 3 a.
30458 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Nehrlichowa Wincenta (pseud. Maria z Doliwów Godziemba). Wajdelotka. Dr. w 5 a.
38853 Fryderyk Wilhelm IV król pruski (1795—1861). Wahlgesetz für die zur Vereinbarung der Preussischen Staats-Verfassung zu berufende Versammlung. Gegeben in Potsdam, den 8 April 1848. (Tyt. pol.:) Prawo wyborów dla zgromadzenia zwołać się mającego do ułożenia konstytucyi pruskiéj. Dan w Poczdamie, dnia 8. Kwietnia. (Po niemiecku i polsku),
56222 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Sardou Wiktoryn (1831—1908). Wagabusy księcia Conti. Kom. w 2 a.
54405 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Held Ludwik i Léon W. Wagabunda. Opt. w 3 a. Muz. K. Zellera.
64158 Gabryelski Edward. Wady w obecnym ustroju szkół ludowych. Odczyt..., nauczyciela przy c. k. wyższéj szkole ludowéj i kursie pedagogicznym, miany na walném Zgromadzeniu nauczycieli dnia 4. Kwietnia 1871. w Tarnowie. Część I. Tarnów, nakł. Tarnowskiego Oddziału Tow. Pedagogicznego, czcionkami Anastazego Rusinowskiego; (Lwów, u Wilda), b. r., 1871,
10794 Bronowski Szczęsny dr (1864—1942). Wady serca a choroby nerek. Rzecz czytana na posiedzeniu IX Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie dn. 21. VII. 1900. Odbitka z Gazety Lekarskiej. Warszawa, 1900,
78738 Jankowski Edmund (profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; 1849—1938). Wady naszych sadów przez ... Redaktora Ogrodnika Polskiego. (Wydawnictwa E. Orzeszkowej i S-ki XII). Wilno, druk. J. Blumowicza, 1881,
40726 Gondek Feliks ks. (1821—1892). Wadowas arba dangiszkos gidykłos del Iszganimo Zmogaus Iszgulditas ant letuwiszko leźuwio isz pirmo iszdawimo pafaszyto, per K. Gondka lenkiszko kałbo. Pirmas iszspaudymas. Krokawo, 1881,
65005 Garczyński Stefan (1805—1833). Wacława dzieje. Poema... (Biblioteka Ludowa Polska, zeszyt 53). Paryż, Księgarnia Luksemburgska, druk. Braci Rouge, Dunon i Fresné, b. r. (1868),
28432 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Garczyński Stefan (1805—1833). Wacława dzieje. Poema.
3094 Arcimowicz Michał. Wacław. Fragment poetyczny we dwóch obrazach przez Michała Drużynę. Paryż, nakł. autora, druk. F. A. Brockhausa w Lipsku, 1863,
56110 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Rotrou Jan (1609—1650). Wacław, król polski. Tr. w 5 a.
104130 Bełcikowski Adam (1839—1909). Wacław z Potoka Potocki. Studyum literackie. (Odbit. z Przegl. Polsk.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1868,
22295 Czubek Jan (1849—1932). Wacław z Potoka Potocki, nowe szczegóły do żywota poety. Zebrał ... Osobne odb. z t. VIII Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. Kraków, nakł. Akademii Umiej., skład główny Spółka Wydaw. Polska, druk. Czasu, 1894,
15214 Chotkowski Władysław ks. (1843—1926). Wacław z Potoka Potocki i jego pisma. Szkic literacki, czytany na posiedzeniach Towarzystwa Przyj. nauk. w Poznaniu dnia 15 października i 20 grudnia 1875, przez ks. ... lic. św. Teologii. Poznań, nakł. i czcionkami T. H. Daszkiewicza, 1876,
11719 Budzyński Michał (1811—1864). Wacław Rzewuski, fantazya z czasów powstania podolsko-ukraińskiego w 1831 r. napisał... Bruksella, w Drukarni Polskiej, 1841,
14166 Chlebowski Bronisław (1846— 1918). Wacław Potocki jako autor „Wojny chocimskiej". (Odb. z Ateneum). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
31270 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. S. J. N. Wacław i Wanda. Tr. w 1 a.
28472 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gawalewicz Marian (1852—1910). Wachlarz. Monodr.
36327 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). Waaren-Patent von 1811. (Z datą: Wiedeń, 7 XII 1811; po niem. i pol.),
85469 Kalendarz wieczny. W. XIX. Suwałki, w cynkografii rządowej, 1843,
62899 Entresz C. A. W. Kurze Geschichte und Geographie der Provinz oder des Grossherzogthums Posen. Für Lehrer zusammengestellt und herausgegeben von... Kantor und Lehrer in Wreschen (Września). Gnesen (Gniezno) und Lissa (Leszno), Druck von Ernest Günther, 1843,
85702 Kalendarze. Kalendar' (W. G. Ejsmonta). W. G. Ejsmonta zapadno-russkij Kalendar'. Żytomierz, (1879).
88451 Katalogi. Fiałek Walenty (1852—1932). W. Fiałek w Chełmnie poleca następujące książki. Tamże [Chełmno, druk. W. Fiałka], 1900,
34375 Fiałek Walenty (1852—1932). W. Fiałek w Chełmnie (Culm W.-Pr.) poleca następujące książki. Chełmno, druk. W. Fiałka, (1900),
5299 Bałucki Michał (1837—1901). W żydowskich rękach, powieść w 2 częściach. (Biblioteka nowości, t. XXXII). Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 1885,
67965 Gliński Kazimierz (1850—1920). W zwierzyńcu. Z 22 obrazkami kolorowanemi, opowiedzianemi wierszem, nakł. M. Arcta, 1896,
106762 Kostecki Platon (1832-1908). W zołotyj juwilej Josyfu Hnatu Kraszewskomu. Mnohaja lita! (Lwów), Druk. Gazety narodowej J. Dobrzańskiego i K. Gromana, b. r. (1879),
108128 Kowalski Stanisław (III), autor powieści. W złocie. Powieść. Warszawa, nakł. Księgarni A. G. Dubowskiego, druk. M. Lewińskiego, 1899,