Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100940 Kopia aktu. Kopia aktu, złożonego za tablicą pamiątkową w gmachu Teatru miejskiego w Krakowie (z datą: Kraków 21 X 1893, inc.: „W imię Boże! Działo się w królewskiem stołecznem mieście...”). Tamże [Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp.], b. r. (1893),
100936 Kopfstein.
100938 Kopfstein Václav. Implantace karcinomu a theorie Adamkiewiczova. Napsal Dr ..., assistent kliniky prof. Maydla. Z ústavu pathologicko-anatomického prof. Jar. Hlavy. Předloženo dne 12. května 1893. (Rozpravy České Akademie Císaře Františka Josefa pro vědy, slovestnost a umění v Praze. Třída II, Ročník II, číslo 29). V Praze, nákl. České Akademie Císaře Františka Josefa, tiskem J. Otty, 1893,
100937 Kopfstein M. Geschichte der Synagogen-Gemeinde in Beuthen O.-S. (Bytom) verfasst von Rabbiner Dr. ... Beuthen O.S., Druck von M. Nothmann, 1891,
100935 Kopfrechnungs-Tabellen. Kopfrechnungs-Tabellen zur leitern Erlernung des Addirens, Subtrahirens, Multiplicirens und Dividirens für die Jugend. Zum Gebrauche der Schulen. Mit Erlaubniss der k.k. Censur. Bochnia, gedruckt bei Anton Sonek, 1831,
100934 Kopfówna Józefa.
100927 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889).
100931 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889), Słoninski J., Nowakowski. Administracya Tymczasowa Cywilna Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu. (Z datą: Kraków, 5 III 1846, inc.: „Podaje do powszechney wiadomości ...”). B. m. b. r. (Kraków, 1846),
100932 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889), Słoninski J., Nowakowski. Administracya Tymczasowa Cywilna Miasta Krakowa i Jego Okręgu. (Z datą: Kraków, 10 III 1846, inc.: „Gdy wypłata żołdu dla Milicyi ...”). B. m. b. r. (Kraków, 1846),
100933 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889), Słoninski J., Nowakowski. Administracya Tymczasowa Cywilna Wolnego Miasta Krakowa i Jego okręgu. (Z datą: Kraków, 16 III 1846, inc.: „Gdy z rozporządzenia Władz Wojskowych ...”). B. m. b. r. (Kraków, 1846),
100930 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) i Słoninski J. Senat Rządzący Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu. (Zawiadomienie o wznowieniu urzędowania i rozwiązaniu Komitetu Temczasowego Bezpieczeństwa, inc.: „Po przerwie dni kilku ...”, z datą: Kraków, 3 III 1846). (Kraków, 1846),
100929 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) i Majewski. Urządzenie Domów Ochron dla małych dzieci w Krakowie. Tamże [(Kraków), druk. Stanisława Gieszkowskiego], 1844,
100928 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) i Kaniewski. Urządzenie Domów Ochrony dla małych dzieci w Mieście Krakowie. B. m. (Kraków), druk. Stanisława Gieszkowskiego, 1847,
100915 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) De donationibus inter virum et uxorem secundum jus Romanum et Codicem Gallicum. Scripsit pro summis in utroque jure honoribus capessendis ... Juris Utriusque Magister. Cracoviae, typis Universitatis Jagellonicae, MDCCCXXIX (1829),
100916 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) Organisation politique, administrative et judiciaire de la Republique de Cracovie. (Odb. z Revué étrangere et franaise de legislation et d'economie politique, zesz. 6). Paris, 1836.
100917 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) Projekt reformy Statutu król. stoł. miasta Krakowa wypracowany przez radcę miasta Dra ... Kraków, nakł. Gminy Miasta Krakowa, druk. W. Korneckiego, 1879,
100918 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) Przedruk projektu reformy Statutu król. stoł. miasta Krakowa, wypracowanego przez radcę miasta Dra ... Tamże [Kraków, nakł. Gminy Miasta Krakowa, druk. W. Korneckiego], druk. A. Koziańskiego, 1885,
100919 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) Przedruk sprawozdania Referenta Radcy miejskiego Dra ... co do reformy statutu miejskiego. B. m. b. r. (Kraków, i 885),
100920 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) Krótki rys organizacyi sądownictwa cywilnego we Francyi i urządzenia wewnętrznego trybunałów paryzkich. Przez ... O.P.D. sędziego Trybunału W. M. Krakowa. Kraków, nakł. Z. A. Helzla, Druk. Kwartalnika, 1835,
100921 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) Sprawozdanie Referenta Radcy miejskiego Dra ... co do reformy Statutu miejskiego. Kraków, nakł. Gminy miasta Krakowa, druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
100922 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) O systemie karnym poprawczym i więzieniach stósownych do niego przez ... Sędziego Trybunału W. M. Krakowa. (Odb. z Kwartalnika Naukowego). B. m. (Kraków), druk. Kwartalnika, b. r. (1835),
100923 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) Urządzenie Domów Ochron dla małych dzieci w Krakowie (1844);
100924 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) Urządzenie Domów Ochrony dla małych dzieci w Mieście Krakowie (1847);
100925 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) Urządzenie włościan w byłej Rzplitej Krakowskiej. (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, nakł. autora, Druk. Wł. Łozińskiego, (G. Gebethner i Sp. w Krakowie), 1888,
100926 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) Zdanie sprawy o stanie i położeniu Kraju W. M. Krakowa i Jego Okręgu w Zgromadzeniu Reprezentantów w r. 1844 przez Senatora do tegoż Zgromadzenia delegowanego. B. m. dr. b. r. (Kraków, Druk. Uniw. Jagiellońskiego, 1844),
100902 Kopff Leon (ur. 1856). Ueber den heilenden Einfluss des Erysipels auf Polyarthritis acuta. Von Dr.... aus Krakau. (Separat-Abdr. aus der Berl. klin. Wochenschr.). Berlin, gedruckt bei L. Schumacher, b. r. (1882),
100903 Kopff Leon (ur. 1856). Z kliniki chorób skórnych i wenerycznych Uniw. Jagiell. Sprawozdanie naukowe z ruchu chorych w tejże klinice w ciągu roku szkolnego 1883 i 1884. Podał Dr. ... asystent kliniki. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Berlin, gedruckt bei L. Schumacher], 1884,
100904 Kopff Leon (ur. 1856). Przyczynek do sprawy własności chłonniczej skóry przez ... w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1887,
100905 Kopff Leon (ur. 1856). Rabka najsilniejsza solanka jodo-bromowa w Galicyi. Sprawozdanie z roku 1882 skreślił Dr. ... Kraków, nakł. Zarządu zdrojowo-kąpielowego w Rabce, druk. W. Korneckiego, 1883,
100906 Kopff Leon (ur. 1856). Kilka słów o gazie karbolowéj. Skreślił Dr...., asystent tegoż zakładu. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego r. 1881). B. m. b. r. (Kraków, 1881),