Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
11323 Brzeziński Mieczysław (używał pseud. Wiktor Olszewski; 1858—1911). O zaćmieniach słońca i księżyca. Napisał... Warszawa, skład gł. w Księgarni M. A. Wizbeka, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1897,
32940 F. J. Kazimierz Wielki. Z powieści historycznej J. I. Kraszewskiego skróciła dla młodzieży J. F. Warszawa, skład gł. w Księgarni M. A. Wizbeka, druk. J. Jeżyńskiego, 1898,
11309 Brzeziński Mieczysław (używał pseud. Wiktor Olszewski; 1858—1911). O morzach i lądach. Opowiedział... Warszawa, skład gł. w Księgarni M. A. Wizbeka, 1898,
59552 Dutkiewicz Walenty (1798—1882). Prawa cywilne Jakie w Polsce od Roku 1347 do wprowadzenia Kodexu Napoleona Obowiązywały. Napisane jako program do egzaminu z historyi tegoż prawa przez... Warszawa, skład gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Gazety Polskiej, 1869,
59558 Dutkiewicz Walenty (1798—1882). Program do egzaminu z historyi praw, które w Polsce przed wprowadzeniem Kodexu Napoleona obowiązywały przez... Warszawa, skład gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Gazety Polskiej, 1863—(1869),
11306 Brzeziński Mieczysław (używał pseud. Wiktor Olszewski; 1858—1911). O kraju chińskim i Chińczykach. Napisał... Warszawa, skład gł. w Księgarni G. Centnerszwera, druk. Wł. Łazarskiego, 1900,
58355 Droz Gustaw (właściwie: Antoni Gustaw; 1832—1895). Babolain. Powieść... Przełożył St. Orn.(owski). Warszawa, skład gł. w księg. S. Czarnowskiego i Sp., nakł. i druk. Aleksandra Pajewskiego, 1874,
11246 Brzezińska z Morzyckich Rozalia (1859—1923). Z życia ludów starożytnych. Chaldejczycy, Asyryjczycy i Fenicjanie. Napisała R. M. Warszawa, skład gł. w Księg. G. Centnerszwera, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1900,
8409 Boguski Józef Jerzy (1853—1933). Z dziejów nauki. Odczyt publiczny miany w sali Resursy Kupieckiej w dniu 29 stycznia 1880 roku, przez... Warszawa, Skład gł. w księg. D. T. Heinricha, druk. S. Orgelbranda Synów, 1880,
25610 Dmochowski Franciszek Salezy (1801—1871). Nauka prozy, poezyi oraz zarys piśmiennictwa polskiego. Książka polecona przez Komissyą rządową oświecenia, za zdaniem Rady wychowania, do użytku uczniów w średnich zakładach naukowych. Wydanie drugie. Warszawa, skład gł. w Księg. Aleks. Lewińskiego, druk. J. Jaworskiego, 1865,
6832 Bazar Kalendarz. Bazar Kalendarz na rok zwyczajny 1895. Ułożył i wydał M. Kazimierowski. Rok szósty. Warszawa, skład gł. w druk. J. Filipowicza, druk. J. Filipowicza, 1895,
33097 „Facet”. Wesoły kalendarzyk na 1888 rok. wydał Ner. Buch (Buchner Wład.). Warszawa, skład gł. u J. Buchnera, Druk. Kupiecka, 1887,
12409 Buszczyński Stefan (1821—1892). Pielgrzymka do grobu Bolesława Śmiałego. Przez... Warszawa, skład gł. u Gebethnera i Wolffa, druk. Wieku, 1882,
21743 Czepieliński Florian (1822—1900). Słownik Polsko-Rossyjski administracyjno-sądowo-techniczny, z tabelą synoptyczną rang i stopni rossyjskich. Ułożył tłumacz Banku Polskiego ... Słowar polsko-russkij administratiwno-sudiebno-tiechniczeskij, s sinopticzeskoju tabliceju Rossijskich czinow i stiepieniej. Warszawa, skład gł. M. Orgelbranda, (druk. I. Krokoszyńskiego), 1867,
5248 Bałucki Michał (1837—1901). Emancypowane. Komedya w 3 aktach, premjowana na tegorocznym konkursie dramatycz. krakowskim. Warszawa, Skł. u Ungra i Banarskiego, 1873,
50904 Karłowicz Jan Aleksander Ludwik (1836—1903). Najnowsze badania podań i ich zbiory. Odbitka. Warszawa, skł. u L. Polaka, 1884,
3616 Ateusz. Ateusz, deista czy chrześcijanin. Warszawa, Skł. główny w Księgarni Elektoralna 30, druk. A. Ginsa, 1891,
7268 Birch-Hirschfeld Feliks Wiktor (1842—1899). Wykład anatomii patologicznej, część ogólna. Z 2go zupełnie przerobionego wyd. przeł. dr. Wacł. Mayzel. Wyd. z zapomogi Kasy im. Mianowskiego. Warszawa, Skł. Główny E. Wende i Sp., druk. Michała Ziemkiewicza, 1884,
7229 Billroth Teodor dr (1829—1894). i Winiwarter Aleks. Wykład chirurgii ogólnej w pięćdziesięciu jeden odczytach. Podręcznik dla słuchaczów nauk lekarskich i dla lekarzy. Tłum. z XVgo wyd. niemiec. Skłodowski, Żurakowski W., Watten, Wertheim. Z zapomogi kasy pomocy im. dr. J. Mianowskiego. Warszawa, skł. głów. w księg. E. Wende i Sp., druk. Kowalewskiego, 1898—1900,
11994 Bukowski Julian ks. (1837—1904). Adam Opatovius, dawny Akademik krakowski, kartka z dziejów uniwersytetu krakowskiego. Odb. z Przeglądu Katol. Warszawa, skł. gł. w red. Przegl. Katol., druk. F. Czerwińskiego, Kraków, Gebethner i Sp., 1900,
23218 Daniłowicz-Strzelbicki Kazimierz. Półtony. Warszawa, skł. gł. w Księg. Teod. Paprockiego i Ski, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1900,
14127 Chiniqui (Sziniki ks. kanadyjczyk, ur. 1808). Dlaczego wystąpiłem z katolickiego kościoła? Przełożył z francuzkiego i dopełnił Nieomylny. Warszawa, skł. gł. w Księg. M. A. Kownera, druk. R. Brzezińskiego, 1900,
61051 Dzierżkówna Natalia (1861—1931). Bartłomiej Słomka. Gawęda nagrodzona na Konkursie Gazety Świątecznej. Warszawa, skł. gł. w Księg. Br. Brzozowskiego, Druk. Tow. Komandytowego, 1900,
1309 Album. Album malarzy polskich w sztychach. Z tekstem objaśniającym prof. Henryka Struvego. Warszawa, Skł. gł. u Maurycego Robiczka, Druk. Tow. Rozprzestrzeniania Sztuk Pięknych w Wiedniu, 1884,
26498 Domaszewicz Jan ks. Celibat czyli bezżeństwo katolickich kapłanów. Napisał ks. J. D. Warszawa, skł. gł. Księg. Gebethnera i Wolffa, druk St. Niemiry Synów, 1900,
16406 Cohnstein Izydor. Wykład położnictwa dla użytku uczących się i lekarzy. Przekład dokonany przez tłumaczy wykładu Patologii Niemeyera i wykładu Chirurgii szczegółowéj Emmerta (z 20 drzeworyt.). Warszawa, skł. gł. Gebethner i Wolff, 1872,
45183 Heylman (Heilmann, Hejlman, Heylmann) August (1796—1872). Historya organizacyi sądownictwa w Królestwie Polskiem przez ... Radcę Stanu Królestwa. Tom I. Warszawa, Sennewald, w Drukarni Banku Polskiego, 1861,
8274 Bogdan Jan ks. Nauka czytania polskiego. Rozwijanie umysłu, kształcenie serca, przez... z 4 rycin, kolorowanemi. Warszawa, Sennewald, druk. Ungra, 1855,
23603 Dawid Wincenty (1816—1897). Wiadomość o kościółku katolickim w Diszlagarze na Kaukazie, podał i na dochód kościółka przeznaczył ... Warszawa, Sennewald, druk. J. Ungra, 1857,
13996 Chełmicki Ignacy (obywatel z powiatu lipnowskiego). Uwagi i myśli zmierzające do udo skonalenia moralnego, zebrane i ułożone przez J. Ch. O. P. L. wydane kosztem autora na korzyść szpitala w m. Rypinie. Warszawa, Sennewald, druk. J. Jaworskiego, 1859,