Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6267 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Historya pierwotna Polski, 1878—1879,
6268 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Historya szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. (Odb. z I t. dzieła: Rys historyczno-statystyczny szpitali i innych zakładów dobroczynnych w Królestwie Polskiem). Warszawa, druk. Oaz. Polskiej, 1870,
6269 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Kniaź i Xiążę. Kraków, czcionkami drukarni Czasu, nakładem Redakcyi Szkiców społ. i liter. 1876,
6270 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie, opisane pod względem historycznym przez ... Wizerunki kościołów i celniejsze w nich nagrobki rytował na drzewie Michał Starkmann. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1855,
6271 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Królewicze biskupi. Żywoty czterech kapłanów: Fryderyka Jagiellończyka, Jana z Książąt Litewskich, Jana Olbrachta, Karola Ferdynanda Wazy i o stosunkach biskupstwa wrocławskiego do metropolii gnieźnieńskiej, przez ... Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1851,
6272 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Królowie Polscy. Wizerunki zebrane rysowane przez Alex. Lessera, objaśnione tekstem historycznym (polskim i francuzkim) przez... Warszawa, nakład litografii A. Pecq et Comp. (A. Dzwonkowski), druk. Józefa Ungra, 1857—60,
6273 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Kropińscy. Obrazki sejmikowego życia z czasów saskich. (Nadb. z Teki Wileńskiej Tom III). Wilno, 1858,
6274 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Kniaź Kurbskij na Wołyni. Istoriczeskij wiestnik. Petersburg, 1881,
6275 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Znakomici mężowie polscy w XVIII w. Wizerunki historycznych osób, skreślone przez ... Tomów 3. Petersburg, nakł. M. B. Wolff, T. I. druk. Weimara, 1853, T. II. druk. Korolewa, 1856, T. III. druk. Korolewa, 1856,
6276 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Panowie niemieccy na dworze Stanisława Augusta. Część I. Wizerunki osób historycznych skreślone przez ... Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1852,
6277 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Stary poemat o Gdańsku. (Kraków, 1881),
6278 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce osiadłych, na przywileje tu im nadane, jako też wspomnienia o znakomitych Tatarach polskich, przez ... Warszawa, Aleks. Nowolecki, druk. Jaworskiego, 1860,
6279 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). O pomysłach historycznych Augusta Bielowskiego. (Oddruk z Bibliot. Warsz.) Warszawa, druk. J. Ungra, 1852,
6280 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Studya historyczne i literackie, 1880—1881,
6281 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Szkic dziejów kościoła ruskiego w Polsce, 1880,
6282 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Szkice z czasów saskich, 1880,
6283 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Wizerunki osób historycznych, 1852,
6284 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Zamek bialski. Dzieje miasteczka. Obrazy z życia magnatów. Akademia bialska. (Odb. z Przewod. nauk i liter.). Lwów, nakł. M. Orgelbranda w Warszawie, druk. Wł. Łozińskiego, 1881,
6285 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
6286 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Album Portretów, Rycin i Widoków, odnoszących się do Konstytucyi 3 Maja zebrał... Zeszyt I. Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. Czasu, 1892,
6287 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Bajka o lisie, kozłach, niedźwiedziu i pomniku. B. m. b. r. (ok. 1897),
6288 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Z wesołych chwil. Kraków, druk. Czasu, nakł. Redakcyi Harapa, 1876,
6289 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Trzy dni w Zakopanem, z notat emeryta. Kraków, nakł. autora, Gebethner i Sp., druk. W. Korneckiego, 1899,
6290 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Nowa era w Królestwie Polskiem (Rządy księcia Imeretyńskiego). Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1897,
6291 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Fejletoniki, serya I. (Odb. z Kuryera polsk.) Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891,
6292 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Kandydat na radcę. (1883).
6293 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Katalog dzieł nakładowych, komisowych i w większej ilości nabytych znajdujących się w księgarni ... (z dodaniem katalogu dzieł po cenach zniżonych). Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. A. Koziańskiego, 1882,
6294 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). 20 kronik Przeglądu literacko-artystycznego. Odb. z Przeglądu liter.-artyst. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1883,
6295 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Drugie 20 kronik Przeglądu literacko-artystycznego. Tamże [Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego], 1884,
6296 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). 40 kronik. Odb. z Przeglądu literacko-artystycznego. Tamże [Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego], 1884,