Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
45907 Historya naturalna. Historya naturalna ptaków, dla dzieci w języku polskim i francuzkim. Z 40 rycin. Warszawa, Salcstein, 1845,
11241 Brzezińska z Morzyckich Rozalia (1859—1923). Dla dzieci. Pierwsze czytanki ułożyła R. M. Z 50-ma rysunkami. Warszawa, S. Zaleski, druk. Józefa Sikorskiego, 1899,
48408 Hugo Wiktor (1802—1885). Nędznicy. Warszawa, S. Sikorski, 1897.
38656 Fruchtman Aleksander & Goldberg Daniel. Kalendarz dla lekarzy praktyków na r. 1899 opracowany przez drów Aleks. Fruchtmana i Daniela Goldberga. Warszawa, S. Sadowski, druk. W. Dunina,
1351 Album. Album widoków i pamiątek, oraz kopie z obrazów Galeryi wilanowskiéj wykonane na drzewie w Drzeworytni warszawskiéj z dodaniem opisów skreślonych przez dra H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa, S. Orgelbranda Synowie, 1877,
62518 Elzenberg (Elsenberg) Jakub (1820?—1886). Biblioteczka popularna dla klasy rzemieślniczej. Warszawa, S. Orgelbranda Synowie, 1873.
12989 Cantù Cezar (1804—1895). Historya powszechna, przełożona przez Leona Rogalskiego. Tomów 11. Warszawa, S. Orgelbrand, T. I. 1853 (cenzura 1851), T. II. 1853 (cenzura 1851), T. III. 1853 (cenz. 1851), T. IV. 1853, T. V. 1854 (cenz. 1853), T. VI. 1854 (cenz. 1853), T. VII. 1855, T. VIII. 1855 (cenz. 1854), T. IX. 1856 (cenz. 1855), T. X. 1856, Tom XI. 1857,
48423 Hugo Wiktor (1802—1885). Wybór poezyj pomniejszych ... Przekład Brunona hrabi Kicińskiego. Warszawa, S. Orgelbrand, nakł. wydawcy, druk. Gazety Porannej, 1840,
59132 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Kapitan Paweł, tłom. z franc. A(ntoni?) F. Tomów II. Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Wróblewskiego, 1842,
2076 Ancyporowicz Zenonim Ludwik (Sekret. kollegial. i archiwista Zarz. drogi żelaz. Warsz. Wied. później Urzędn. komory w Warszawie, 1814–16/9 1866). Preferans, jego historya, filozofia i terminologia przez Preferansowicza. Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Strąbskiego, 1845,
59192 Dumas Jan Chrzciciel (1800—1884). O wyrabianiu nawozów, ich zasiłków i bodźców, czyli podniet, podług... dziekana Wydziału umiejętności Uniwersytetu paryskiego, członka wielu Towarzystw Uczonych, Prof. Chemii itd., wydał Józef Bełza. Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Stanisława Strąbskiego, 1849,
2074 Ancyporowicz Zenonim Ludwik (Sekret. kollegial. i archiwista Zarz. drogi żelaz. Warsz. Wied. później Urzędn. komory w Warszawie, 1814–16/9 1866). Czytelnia chrześcijańska dla dzieci. Warszawa, S. Orgelbrand, druk. S. Strąbskiego, 1845,
8473 Bogusławski Stanisław (1805—1870). Prześladowca. Szkic obyczajowy. 2 tomy. Warszawa, S. Orgelbrand, druk. S. Strąbskiego, 1844,
5099 Baliński Michał (1794—1864) i Lipiński Tymoteusz. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana. 3 Tomy, w 4 Częściach. Warszawa, S. Orgelbrand, druk. M. Chmielewskiego, 1843—1846,
70816 Griecz Nikołaj Iwanowicz (1787—1867). Początkowe prawidła rossyyskiey grammatyki Mikołaja Grecza z polecenia Rady Wychowania Publicznego przetłómaczone na ięzyk polski przez A. B. Hlebowicza i przeznaczone do użytku instytutów naukowych w Królestwie Polskiem. Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Józefa Węckiego, 1834,
2078 Ancyporowicz Zenonim Ludwik (Sekret. kollegial. i archiwista Zarz. drogi żelaz. Warsz. Wied. później Urzędn. komory w Warszawie, 1814–16/9 1866). Rys powinności Chrześcianina. Warszawa, S. Orgelbrand, druk. J. Tomaszewskiego, 1845,
62326 Elkana J. M. Nauka czytania języków polskiego i niemieckiego, podług najnowszej metody ułożona. Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Dietrichowej, 1843,
5991 Barciński Antoni (prof. handlu, 1803— 1878). Popularny wykład początków arytmetyki, obejmujący: liczenie, działania na liczbach całkowitych, wiadomość o miarach i wagach, działania na liczbach wielorakich, i za- stósowania działań arytmetycznych do rozwiązywania zagadnień z życia potocznego. Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Chmielewskiego, 1843,
17437 Cygański Mateusz (XVI w). Myślistwo ptasze, dzieło z w. XVI., obejmujące wykład wszystkiego, cc wówczas do ptasznictwa w Polsce należało, a obok tego wymieniające rodzaje i gatunki ptaków krajowych. Teraz na nowo przedrukowane, z dodaniem przedmowy, objaśnień i przypisów, Antoniego Wagi. (Odb. z Sylwana). Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Chmielewskiego, 1842,
59150 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Paulina. Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Baryckiego, 1841,
17680 Czajkowski (Czaykowski) Antoni, prof. Uniw. Petersburskiego (1816—1873). Niektóre poezye. Wydanie Władysława Bentkowskiego. Warszawa, S. Orgelbrand, Druk. Banku Polskiego, 1841,
22897 Daguerre Ludwik Jakub Mandé (1789—1851). Opisanie praktyczne sposobu wyrabiania daguerrotypów. Przez... przełożone z francuskiego, 6 tabl. Warszawa, S. Orgelbrand, druk I. Kaczanowskiego, 1840,
103840 Beer Peter (1758—1838). Dzieje ludu izraelskiego od stworzenia świata do powrotu Izraelitów z niewoli babilońskiej. Tekst hebrajski, ze zmianami, dodatkiem i przekładem polskim S. Dankowicza. Warszawa, S. Orgelbrand, 1865,
62528 Elzenberg (Elsenberg) Jakub (1820?—1886). Przewodnik religijny dla młodzieży wyznania Mojżeszowego. Warszawa, S. Orgelbrand, 1863,
74334 Instrukcya dla formowania. Instrukcya o formowaniu, prowadzeniu i utrzymywaniu ksiąg ludności w gminach miejskich i wiejskich w Królestwie Polskiém, wraz z anneksami, wydana przez Kommissyą Spraw wewnętrznych. Warszawa, S. Orgelbrand, 1862,
44591 Hering Constantine (1800—1880). Domowy lekarz homeopata podług dzieł Heringa, Testa i innych. Przez J. Podwysockiego. Wydanie drugie poprawne i znacznie powiększone. Warszawa, S. Orgelbrand, 1860,
3023 Arago Jakub (1799–1855). Podróż przez Saharę, ułożona przez Teodora Triplina z opowiadań Jakóba Arago i objaśniona przypisami i uwagami. 2 Tomy. Warszawa, S. Orgelbrand, 1854,
59158 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Sylvandira. Romans. Przełożył z francuzkiego J(ózef) B(liziński). Tomów III. Warszawa, S. Orgelbrand, 1852,
58452 Drużyna. Drużyna, gra towarzyska na długie wieczory. Warszawa, S. Orgelbrand, 1852,
7459 Blanchard Piotr (1772—1856). Skarbiec dla dzieci, czyli moralność, cnota i obyczajność, na polski język z 26go wydania przeł. i o trzecią część pomn. przez X. P. Rzewuskiego. Warszawa, S. Orgelbrand, 1850,