Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102719 Korzyniowski Karol. Pierwsza gruntowna metoda korrektury (koncertury) tonów skrzypcowych czyli sposób nadawania każdym skrzypcom najpiękniejszych tonów. Konkretne i praktyczne wskazówki nadawania barwy tonom skrzypcowym, regulowanie, zmienianie, uszlachetnianie tonów itp. przez ..., nauczyciela muzyki i art. korektora tonów skrzypcowych (tonorum violinae maestro). Prawo własności zastrzeżone. Lwów, nakł. Autora, druk. St. Kossowskiego, 1900,
102720 Korzyniowski Karol. Sposób nadawania każdym skrzypcom najpiękniejszych tonów. Gruntowne i praktyczne wskazówki nadawania barwy tonom regulowanie, zmienianie, uszlachetnianie i.t.p. ułożył i wydał ... art. korektor tonów skrzypcowych. Lwów, 1897,
102721 Korzyniowski Karol. Tajemnice szczęścia. Krótkie wskazówki, zasady i reguły życia które przydatne być mogą dla każdego. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1896,
102718 Korzyniowski Antoni.
102717 Korzynek (Korsin) Franciszek (1829–1893).
102714 Korzybski Zdzisław Eugeniusz Jakub (1834–1896). O kredycie i bankach emissyjnych z zastosowaniem do potrzeb kraju naszego przez ... kandydata praw. Warszawa, nakł. Redakcyi Roczników Gospodarstwa Krajowego, druk. Karola Kowalewskiego, 1862,
102715 Korzybski Zdzisław Eugeniusz Jakub (1834–1896). Wstęp do teorji statystyki napisał ... b. profesor ekonomji politycznéj i statystyki w b. Szkole Głównéj Warszawskiéj. Część pierwsza. Rys historyczny i ogólne zasady. Warszawa, nakł. autora, druk. K. Kowalewskiego, 1870,
102716 Korzybski Zdzisław Eugeniusz Jakub (1834–1896).
102713 Korzybski Z.
102710 Korzybski Władysław (Józef Karol Władysław) Habdank (1839–1904). Instrukcyja do przeprowadzenia melijoracyj rolnych. Warszawa, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Zawiszewskiego, 1889,
102711 Korzybski Władysław (Józef Karol Władysław) Habdank (1839–1904). Melijoracyje rolne. Prawo tłómaczenia zastrzega się. Tamże [Warszawa, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa], druk. E. Skiwskiego, 1887,
102712 Korzybski Władysław (Józef Karol Władysław) Habdank (1839–1904).
102709 Korzybski W. Habdank.
102707 Korzybski H.
102708 Korzybski (Habdank Korzybski) Józef Karol Władysław.
102706 Korzuń (Korzon, Korsuń) Michał (zm. 1876).
102705 Korzonówna Jadwiga.
102685 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Błędy historyografii naszej w budowaniu dziejów Polski. Referat ... z Warszawy. (Odb. z Pamiętnika Drugiego Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie, t. I). Lwów, 1890,
102686 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629–1674. Jean Sobieski avant son avénement au trône. I. vol. p. VIII–586, 2. vol. p. VI–446, 3. vol. p. VI–570. (Extrait du Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie). Cracovie, Imprimerie de l'Université Jagellonne, 1898,
102687 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629–1674. T. I. Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1897,
102688 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Nowe dzieje starożytnéj Mezopotamii i Iranu. Przez ... Warszawa, druk. Józefa Bergera, 1872,
102689 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Wewnętrzne Dzieje Polski za Stanisława Augusta 1764–1794. Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego przez ... Wydanie Akademii Umiejętności w Krakowie. T. I–IV. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
102690 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Elekcya za życia króla. Electio vivente rege. Wyjątek z niewydanej monografii Dola i niedola Jana Sobieskiego. B. m. b. r. (1896),
102691 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Historya nowożytna przez ... Z 64 rysunkami w tekście, mapą historyczną i tablicami genealogicznymi. Tom I do 1648 roku. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1889,
102692 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Historya starożytna wyłożona sposobem elementarnym przez ... Z dołączeniem 3-ch map, planu, tablicy synchronistycznéj i 97-iu drzeworytów Upoważnienie do tłumaczeń na języki obce autor sobie zastrzega. Warszawa, Skład Główny w Księgarni G. Sennewalda, druk. J. Bergera, 1876,
102693 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Historya wieków średnich wyłożona sposobem elementarnym przez ... Z dołączeniem 4 map kolorowanych, 46-u rysunków i tablic genealogicznych. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1884,
102694 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Historycy pozytywiści: Buckle, Draper, Kolb. Studyum krytyczne. Napisał ... (Nadb. z Biblioteki Warszawskiej). B. m. b. r. (Warszawa, 1870),
102695 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Jean Sobieski avant son avénement au trône.
102696 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Kościuszko. Biografia z dokumentów wysnuta przez K. Poprzedzona rzutem oka na dzieje Muzeum Narodowego w Rappers­wylu i Katalogiem zbiorów kościuszkowskich, w temże muzeum przechowywanych. Kraków, nakł. Muzeum Narodowego w Rapperswylu, druk. Wł. L. Anczyca i sp., 1894,
102697 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Kurs historyi wieków średnich napisany przez ... z dołączeniem 4-ch mapp historycznych i 25-iu tablic genealogicznych. Warszawa, nakł. Jana Brzozowskiego, druk. Józefa Bergera, 1872,