Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
108513 Koziebrodzki Józef. Quot capita, tot sensus Napisano we Lwowie, 1817. B. m. b. r. (po 1817),
105314 Białobłocki Bogusław (adwokat Głł. Lit. S.). Odpowiedź ze strony XX Missyonarzow Wileńskich... na pretensye przez zeszłego X-cia Dom. Radziwiłła Ord. Nieświezkiego do J. O. O. X. X. Giedroyciów i X. X. Missyonarzow niewłaściwie zastosowane, a przez... Giedroyciów niewłaściwiey jeszcze drogą mniemaney ewikcyi do tychże... Missyonarzow przesyłające się a teraz przez J. W. Chodźkę Prezydenta i Prokuratora massy wnow (!) popieraiące się. B. m. b. r. (po 1811),
106543 Kossowicz Andrzej. Jasnie Wielmożnemu Felixowi Pomian hrabi Łubieńskiemu ministrowi sprawiedliwości Xięstwa Warszawskiego orderów polskich i innych wielu kawalerowi &c. z powinszowaniem Imienin Andrzej Kossowicz N. D. K. (Inc.: Gdzie Cnota z Bóstwem Ołtarze odbiera/ Sława przymiotom przybytek otwiera...). B. m. b. r. (po 1810),
36164 (Frąckiewicz Ignacy i Frąckiewicz Konstancja, rodzeństwo). Replika od WW. JPP. Ignacego brata, Konstancyi siostry Frąckiewiczów. Rozwiązująca wszystkie zarzuty w powtórnych głosach przyniesione ze strony różnych Pretensorow do funduszow zeszłych Michała Sędziego, Wincentego Marszałka Frąckiewiczow zbiegających się. B. m. b. r. (po 1810),
101473 Korewa Józef. Sprawa Jmć Pana Antoniego Rakielewicza. z JWW. Janem i Bene­dyktą Wołodkiewiczami Assessorami Sądu Głłgo Depar: Igo Guber: Litt: Grodzien:, oraz z W. JPm Bolesławem Romerem Sędzicem Ziem: Pttu Trockiego. B. m. b. r. (po 1808),
106924 (Kostrowicki Kazimierz vs. Bychowcowie). Sprawa WJPana Kazimierza Kostrowickiego Szambelana byłego Dworu Polskiego. Z WWJPP. Antonim i Barbarą z Kostrowickich Bychowcami Podstolicami Pttu Słonimskiego. B. m. b. r. (po 1808),
106925 Kostrowicki Kazimierz vs. Bychowcowie. Przełożenie sprawy WW. JPP. Antoniego i Barbary z Kostrowickich Bychowcow Podstolicow Pttu Słonim: z W. JP. Kazimierzem Kostrowickim Starostą Cyborskim. B. m. b. r. (po 1808),
106928 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Objasnienie interessu WJ Pani Rozalii z Pohrebickich Szalewiczowey Rotmistrzowey Pttu Lidzkiego; z WJP. Kazimierzem Kostrowickim Starostą Cyborskim; zkąd powód do założenia proźb następuiących. B. m. b. r. (po 1808),
106933 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Krótkie uwagi Nad Obiaśnieniem Jnteressu ze strony W. JP. Starosty Kostrowickiego odbytym, a razem konkluzya w powtórnym teraznieyszym W. JPani Szalewiczowey Głosie zamyka w sobie. B. m. b. r. (po 1808),
108849 Kozłowski Kajetan, adwokat. Wywód sprawy Sukcessorow płci żeńskiey, po niegdy W. Józefie Klickim Dóbr Grodziska, Czerwina, Łukowy, Młodzianowa, i innych w Departamencie Płockim leżących, Dziedzicu bezpotomnie i bez Testamentu zmarłym - Przeciwko W. Stanisławowi Klickiemu, zmarłego Bratu, o Sukcessyą po bezpotomnym spadłą, z odwołania się od Wyroku Trybunału Płockiego do Sądu Appellacyinego przychodzącey. B. m. b. r. (po 1805),
106926 (Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie). Głos w Sprawie WJP. Kazimierza Kostrowickiego Starosty Cyborskiego. z WW. Ichmość Panami Antonim i Rozalią z Pohrebickich Szalewiczami Rotm: Pttu Lidz: B. m. b. r. (po 1803),
106927 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Objasnienie interessu W. JPana Kazimierza Kostrowickiego, Starosty Cyborskiego. z WW. JPP. Rozalią z Pohrebickich, Matką, i Zygmuntem Synem Szalewiczami, Rotmistrzową i Rotmistrzewiczem Powiatu Lidz: B. m. b. r. (po 1803),
106929 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Odpowiedz Ze Strony W. Szalewiczowey Rott: Litt: na poczynione zarzuty w Głosie Replikowym W. Kostrowickiego Szambelana. B. m. b. r. (po 1803),
106930 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Prozby (!) Ze strony WW. Szalewiczow, na przeciw W. Kostrowickiemu Staroście Cyborskiemu, i wyrażonym w Pozwie i Aktoracie, Jego poddanym. B. m. b. r. (po 1803),
106931 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Sprawa WW. JPanow Rozalii z Pohrebickich Aktorki Matki, z dokładem Opiekunów, Zygmonta Syna Szalewiczow Rotmistrzlw: i Rotmistrzowicza Powiatu Lidzkiego. Z W. JPanem Kazimierzem Kostrowickim Starostą Cyborskim i Szambelanem byłego Dworu Polskiego, oraź (!) pracowitym Leonem Zienkiewiczem poddanym tegoż W. Kostrowickiego, tudzież z W. Jegomość Panem Tomaszem Grzymałłą Sędzią Granicznym Powiatu Lidzkiego. Po appellacyi od Dekretu Ziemskiego Lidzkiego w Roku 1803 Marca 16. dnia, oczewiście ferowanego. - O poprawę tegoż Dekretu w punktach przez W. Szalewiczową appellowanych. - A o utwierdzenie w punktach akceptowanych. - O peny appelacyine na pozwanym W. Kostrowickim, i o expensa prawne. B. m. b. r. (po 1803),
106932 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Usprawiedliwienie się Ze strony W. JP. Tomasza Grzymałły byłego Sędziego Powiatu Lidzkiego. Przeciwko: WW. Kazimierzowi Kostrowickiemu Szambelanowi i Rozalii z Pohrebickich Szalewiczowey Rotmistrzowey. B. m. b. r. (po 1803),
101474 Korewa Józef. Sprawa WW. JPanstwa Antoniego, tylko iako Męża i Rozalii z Pohrebickich Szalewiczow Rotmistrzow Powiatu Lidzkiego. Z WW. JPanami Władysławem Minskim Czesznikow: Sendomirskim, Józefem Wilbikiem Rotmistrzem Lidzkim, Paręcznikiem, Tadeuszem Borzymowskim Sędzią Grodzkim Słonimskim, Tadeuszem i Wincentym Kapitanem Woysk Rossyiskich Bracią, Rózą i Zofią Siostrami Zaleskiemi, oraz z Franciszkiem, Leopoldem i Józefem Bracią, i Małgorzatą Siostrą Zaleskiemi. B. m. b. r. (po 1800?),
8121 Bocquel de Rochetin Eugénie. Maison d'Education de jeunes demoiselles autorisée par le Gouvernement et dirigée par... à Pińczow, Palatinat de Cracovie. Dom wychowania młodych panien upoważniony od rządu a przez... utrzymywany w Pińczowie w woj. krakowskiem. B. m. b. r. (po 17. VIII. 1825),
108147 Kowalski Teofil ks., muzyk (1866-1932). Godzinki o Niepokalanem Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. B. m. b. r. (Płock, nakł. Redakcyi Śpiewu Kościelnego, druk. K. Miecznikowskiego, 1897),
46409 Hoffman Karol (1855—1937). Uniewinniony. Nowela oryginalna. przez ... (Dodatek do czasop. Tydzień). B. m. b. r. (Piotrków, 1881),
106512 (Kossikowskij Władimir). Zapiska po diełu o priedsiedatiele Waszawskago Mirowago Sjezda Kamier-Junkierie Dwora Jego Impieratorskago Wieliczestwa Nadwornom Sowietnikie Władimirie Kossikowskom, obwiniajemom w biezdiejstwii własti. B. m. b. r. (Petersburg, Tipogr. Ministierstwa Wnutriennych Dieł, 1881),
108281 (Kowieńska gubernia). Sbornyj list Wojenno Topograficzeskoj karty Kowienskoj gubiernii 1863 goda. B. m. b. r. (Petersburg, ok. 1871),
93399 Kirkor Adam Honory (ur. 1818 lub 1819, zm. 1886). Krakowskaja Akadiemija Nauk. Istoriko-bibliograficzeskij oczerk. (Nadb. z: Sławianskij Sbornik, t. III). B. m. b. r. (Petersburg, 1876),
51051 Karnowicz Jewgienij Pietrowicz (1823—1885). Oczerki starinnago byta Polszy. (Bibliotieka dla cztienija). B. m. b. r. (Petersburg, 1871),
102459 Korzeniowski Józef (1797–1863). Doktor. Komiedija w 1-m d. Socz. Korżeniewskago. Pier. s polsk. (Odb. z Dramaticzeskago sbornika, 1858). B. m. b. r. (Petersburg, 1858),
102598 Korzeniowski Józef (1797–1863). Zasłużennyj uczitiel. Roman Korżeniewskago. Pieriewod s polskago A. (Afanasjewa-) Czużbinskago. (Pantieon, 1855, t. 23, nr 9–11). B. m. b. r. (Petersburg, 1855),
94424 Klewszczyński Antoni. Pani Kaznaczejowa. (Odb. z Pamiętnika Naukowo-Literackiego). B. m. b. r. (Petersburg, 1850),
92211 Każyński Wiktor (1812—1867). Rzut oka na muzykę dramatyczną we Włoszech od jej początku aż do dzisiejszych czasów. (Nadb. z Gwiazdy). B. m. b. r. (Petersburg, 1846),
108086 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Nowiejszyje usowierszenstwowanija w fiziczeskoj astronomii. (Odb. z: Żurnał Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija, 1846, No 1, otd. 2). B. m. b. r. (Petersburg, 1846),
88426 Katalogi. Eynerling (Einerling) Jan. Katalog Ksiąg polskich znajdujących się w Księgarni klasycznéj w różnych językach. Petersburg 1845 maj. Na Newskim Prospekcie, w domie należącém do kościoła Ś-tego Piotra, na drugim piętrze (nad Cukiernią Dominika). B. m. b. r. (Petersburg, 1845),