Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101389 (Kordecki Augustyn).
101379 Kordecki Augustyn (imię świeckie: Klemens), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze (1603–1673). Nowa Gigantomachia Pamiętnik oblężenia Częstochowy roku 1655 napisany po łacinie przez X. ... Przeora Konwentu Jasnogórskiego. Przełożył wiernie Józef Łepkowski. z trzema rycinami. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1858,
101380 Kordecki Augustyn (imię świeckie: Klemens), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze (1603–1673). Obrona Częstochowy. Pamiętnik napisany przez O. ..., podany w treści z przekładu Józefa Łepkowskiego. (Nadb. z Kalendarza Krakowskiego na r. 1881). B. m. b. r. (Kraków 1880),
101381 Kordecki Augustyn (imię świeckie: Klemens), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze (1603–1673). Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655 r. Przez Ks. ... Tom I–II. (Biblioteka Ludowa Polska). Paryż, Księgarnia Luxemburgska, druk. braci Rouge (t. II: druk. braci Rouge, Dunon i Fresné), b. r. (1867),
101382 Kordecki Augustyn (imię świeckie: Klemens), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze (1603–1673). Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1665 r. (!) przez Ks. ... Tom I. Wydanie piąte. Tamże [Paryż, Księgarnia Luxemburgska], druk. braci Rouge, 1867,
101383 Kordecki Augustyn (imię świeckie: Klemens), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze (1603–1673). Pamiętnik oblężenia Zcęstochowy (!) 1865 r. (!) przez Ks. ... Tom II. Wydanie piąte. Tamże, [Paryż], druk. braci Rouge, Dunon i Fresné, 1867,
101384 Kordecki Augustyn (imię świeckie: Klemens), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze (1603–1673). Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655 r. przez ... (Biblioteka Ludowa, seria II, t. 4, 5). Poznań, M. Jagielski, druk. M. Marksa, b. r. (ok. 1870),
101385 Kordecki Augustyn (imię świeckie: Klemens), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze (1603–1673). Pamiętnik Oblężenia Częstochowy 1655 r. z ilustracyami. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, No 160). Warszawa, druk. A. T. Jezierskiego, (1900),
101386 Kordecki Augustyn (imię świeckie: Klemens), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze (1603–1673). Wojna nowożytnych olbrzymów przeciw św. wizerunkowi Boga-Rodzicy na Jasnej Górze Częstochowskiej zachowanemu wiernie opisana, tłómaczenie z łacińskiego L. N. (Leonarda Niedźwieckiego). Paryż, 1844.
101378 Kordec Kacper.
101376 Kordaś Fr.
101377 Kordaszewski.
101374 KordA B. (pseudonim Bogusława Adamowicza). Gra wyobraźni poezye B. Kordy serya pierwsza. Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1897,
101375 Korda B. (pseudonim Bogusława Adamowicza).
101373 Kord Jan.
101372 Kord Ad. (Kordzikowski Józef Adam?).
101371 Kord A. (pseud.).
101286 Korczyński.
101370 Korczyński Tomasz.
101369 Korczyński Tadeusz. Skutki piętnastoletniéj regulacyi Sanu. Napisał ... Przemyśl, nakł. braci Jeleniów, druk. Jana Cara, 1880,
101359 Korczyński Michał Tomasz Wincenty h. Sas, bp przemyski (1784–1839). Katechizm dla dzieci wieyskich, ku parochów wygodzie spisany, przez X. M. Korczyńskiego, Teologii Doktora, Dziekana Katedralnego Przemyskiego, Examinatora Dyecezalnego, Szkół narodowych Dozorcę. Tomik I. Lwów, nakł. i druk. J. J. Pillera, 1822,
101360 Korczyński Michał Tomasz Wincenty h. Sas, bp przemyski (1784–1839). Katechizm dla dzieci wieyskich, ku parochów wygodzie spisany, przez X. M. Korczyńskiego, Teologii Doktora, Dziekana Katedralnego Przemyślskiego, Examinatora Dyecezalnego wydanie wtóre, poprawne. Tomik I. Lwów, nakł. Franciszka Pillera, 1829,
101361 Korczyński Michał Tomasz Wincenty h. Sas, bp przemyski (1784–1839). Katechizm dla dzieci wiejskich, ku parochów wygodzie spisany, przez ś. p. ks. M. Korczyńskiego, Teologii Doktora, Biskupa Przemyskiego, Egzaminatora Dyjecezalnego. Wydanie trzecie. Tomik I. Lwów, nakł. Franciszka Pillera i spółki, 1841,
101362 Korczyński Michał Tomasz Wincenty h. Sas, bp przemyski (1784–1839). Kazanie w czasie nabożenstwa żałobnego odprawionego za duszę ś. p. X. Franciszka Fajgla. proboszcza infułata kapituły przemyskiej i officała (!) przemyskiego, powiedziane 14. marca 1836. r. w katedrze przemyskiej przez X. M. Korczynskiego, biskupa przemyskiego s. teologii doktora. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1836,
101363 Korczyński Michał Tomasz Wincenty h. Sas, bp przemyski (1784–1839). (List do duchowieństwa diecezji przemyskiej, inc.: „Onus pastoralis officii humeris humilitatis nostrae recenter impositum perterret animum, immo gravi etiam, dilectissimi in Christo Fratres, adficit moerore...”, z datą: Premisliae 20 IX 1834). (Wiedeń), Typis Viduae Antonii Strauss, (1834),
101364 Korczyński Michał Tomasz Wincenty h. Sas, bp przemyski (1784–1839). (List pasterski do wiernych diecezji przemyskiej, inc.: „Podobało się, Naymilsi, Naywyższemu, który wedle wyroków swych niezbadanych osoby, ludy i państwa podwyższa iedne, gdy inne poniża...”, z datą: Przemyśl 20 IX 1834). Wiedeń, druk. Wdowy Ant. Straussa, (1834),
101365 Korczyński Michał Tomasz Wincenty h. Sas, bp przemyski (1784–1839). List pasterski biskupi, z 29 Września 1834. Wiedeń, [b. r. (1834)]
101366 Korczyński Michał Tomasz Wincenty h. Sas, bp przemyski (1784–1839). Początki grammatyki języka polskiego. Lwów, druk. Józefa Jana Pillera, 1823,
101367 Korczyński Michał Tomasz Wincenty h. Sas, bp przemyski (1784–1839). Positiones e Disciplinis Theologicis, quas in C. R. Universitate Viennensi pro supremis in Theologia honoribus consequendis defendet Michaël Korczynski Presbyter Dioeceseos Premisliensis et C. R. convictus Alumnus. Mense Augusto die 22 1809 hora 5ta. B. m. b. r. (Wiedeń, 1809),
101368 Korczyński Michał Tomasz Wincenty h. Sas, bp przemyski (1784–1839).