Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
5823 Baranowski Mieczysław (1851—1898). O metodzie nauki geografii w szkołach ludowych. (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. autora, Druk. I Związkowa, 1880,
5824 Baranowski Mieczysław (1851—1898). O morzu, oceanologia, urywek z geografii fizycznej. (Odb. z Przyrodnika). Tarnów, druk. J. Pisza, 1884,
5825 Baranowski Mieczysław (1851—1898). O nauce gospodarstwa domowego w szkołach żeńskich. Lwów, nakł. autora, Seyfarth i Czajkowski, Druk. I Związkowa, 1891,
5826 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Nauka drugiego języka krajowego, (ukraińskiego) i nauka języka niemieckiego w szkole ludowej. Napisał... (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. autora, I Związkowa Drukarnia, 1892,
5827 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Nauka języka polskiego jako wykładowego w szkole ludowej. (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. autora, Druk. I Związkowa, 1892,
5828 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Nauka poglądu, przewodnik metodyczny do Obrazów, wydanych przez Towarzystwo pedagog., zeszyt I. (Biblioteka dla nauczycieli szkół ludowych, tomik XII). Lwów, nakł. Towarz. Pedag., Druk. I Związkowa, 1890,
5829 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Nauka rachunków w szkole ludowej. (Wskazówki metodyczne). Napisał... (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. autora, I Związkowa Drukarnia, 1892,
5830 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Nauka pohladu, prowidnyk metodycznyj do Obraziw, wydanych Towarystwom pedahohicznym, zoszyt I, czast' 1 i 2. Lwiw, 1891,
5831 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Nauka realiów (Geografii, historyi, historyi naturalnej i fizyki) w szkole ludowej. Napisał... (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. autora, I Związkowa Drukarnia, 1892,
5832 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Nauka t. zw. zręczności, to jest pisania, rysunków, śpiewu, gimnastyki i robót ręcznych kobiecych w szkole ludowej. (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. autora, Seyfarth i Czajkowski, Druk. I Związkowa, 1892,
5833 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Nerwowość a wychowanie. (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. Tow. Pedag., Druk. I Związkowa, 1889,
5834 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Obrazy, do nauki poglądu, serya I (16 tablic kolorowanych). Lwów , nakł. Towarz. Pedagog., 1890,
5835 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Pedagogika i dydaktyka, do użytku nauczycieli szkół ludowych i seminaryów nauczycielskich. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1888,
5836 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Pogląd na rozwój szkolnictwa ludowego w Galicy i od 1772 do 1895 r. Kraków, nakł. redakcyi Sprawozdania powszechnej wystawy kraj. we Lwowie, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897,
5837 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Pogląd na rozwój szkół ludowych Król. Stoł. Miasta Lwowa w okresie autonomicznym opracował... Odbitka z „Księgi pamiątkowej" wydanej w 25-letni jubileusz autonomii królewskiego stołecznego miasta Lwowa. Lwów, nakł. Gminy stoł. miasta Lwowa, 1896,
5838 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Przepisy dla nauczycieli szkół ludowych pospolitych i wydziałowych, dotyczące wy-chowania, nauczania, oraz prowadzenia młodzieży. Lwów, nakł. Towarz. Pedagog., Druk. I Związkowa, 1887,
5839 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Przepisy praktyki szkolnej. Lwów, Druk. I Związkowa, 1890,
5840 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Przepisy praktyki szkolnej, obejmujące przegląd ustaw szkolnych krajowych i pań stwowych, regulamin, plany naukowe dla szkół ludowych pospolitych i wydziałowych, statut organizacyjny nauki dopełniającej i przegląd najważniejszych rozporządzeń władz szkolnych, wyd. 2gie znacznie rozszerzone. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1891,
5841 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Słońce, wykład popularny. Stanisławów, nakł. autora, J. Milikowski, druk. J. Dankiewicza, 1881,
5842 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Szkoły średnie szwajcarskie. (Odb. z Muzeum). Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1898,
5843 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Najnowsze ustawy szkolne krajowe i nowy statut organizacyjny nauki dopełniającej z r. 1897. Lwów, 1898,
5844 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Na jakie zgubne wpływy narażone jest zdrowie młodzieży w szkole i jak szkoła stara się wpływy te usunąć i ograniczyć, przypomnienie dla nauczycieli, rodziców, gmin i wogóle osób lub instytucyi zajmujących się szkołą. Rzecz odczytana na walnem zgromadzeniu Oddziału Towarzystwa pedagogicznego w Tarnowie dnia 17 czerwca 1883 r. Tarnów, nakł. autora, druk. J. Pisza, 1884,
5845 Baranowski Mieczysław (1851—1898). O wychowaniu dziewcząt, z uwzględnieniem obecnych stosunków i potrzeb. (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. Towarzystwa Pedagog., Druk. I Związkowa, 1889,
5846 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Popularny wykład o powietrzu. (Odb. z Przyrodnika). Tarnów, nakł. autora, Gebethner i Sp. w Krakowie, druk. J. Pisza, 1882 (1883),
5847 Baranowski Mieczysław (1851—1898). O zadaniu szkoły ludowej i o środkach za pomocą których zadanie to można osiągnąć. Napisał... (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. autora, I Związkowa Drukarnia, 1892,
5848 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Zarys Hygieny i Dyetetyki Ciała i Ducha w zastosowaniu do młodzieży szkolnej i do wieku dziecięcego. Według prac dra Bocka za upoważnieniem autora spolszczył, miejscami uzupełnił w części zaś samodzielnie opracował... Stanisławów, nakł. i druk. J. Dankiewicza, 1881,
5849 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Zarys hygieny szkolnej. Wyd. 2gie przejrzane i znacznie rozszerzone. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1891,
5850 Baranowski Mieczysław (1851—1898).
5851 Baranowski Mieczysław (1851—1898) & Fąfara Julian. Specyalna metodyka klasy elementarnej, obejmująca: Specyalna metodykę nauki czytania na podstawie pisania, a zarazem instrukcyą do nowego elementarza polskiego, metodykę nauki pisania (kaligrafii), śpiewu i gimnastyki, ułożoną przez Miecz. Baranowskiego, i Specyalna metodykę nauki rachunków w zakresie od 1 do 20, ułożoną przez Jul. Fąfarę. Lwów, nakł. księg. Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. L. Anczyca w Krakowie, 1892,
5852 Baranowski Mieczysław (1851—1898) i Parasiewicz Szczęsny. Książki szkolne w szkołach ludowych galicyjskich i w innych ziemiach polskich dawniej uży wane. Zebrali i skatalogowali... Powszechna Wystawa Krajowa. Lwów, nakł. c. k. Rady szkol. okręgowej miejskiej we Lwowie, I Związkowa Drukarnia, 1898,