Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106117 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Z dziejów cywilizacyi starożytnej. Odb. z Kwart. Historycz. Lwów, nakł. autora, druk. W. Łozińskiego, 1891,
106116 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Zwei attische Amphoren in Madrit. Sonder-Abdruck aus den Jahresheften des österreichischen archvologischen Institutes. Band III. (Wien), 1900,
106115 Bieńkowski Konstanty ks. Miesiąc Maj, dla niewiast chrześciańskich ułożony na uczczenie Marji Boga-rodzicy. Warszawa, M. Orgelbrand, 1877,
106114 Bieńkowski K.,
106113 Bieńkowski Feliks,
106112 Bieńkowski Bronisław (1848—1903).
106111 Bieńkowski Bronisław (1848—1903). Gramatyka grecka i łacińska, oraz metoda ich wykładu. Odb. z Encyklopedyi wychowawczej. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1895,
106110 Bieńkowski Antoni (1760—1834).
106109 Bieńkowski Antoni (1760—1834). Do Jaśnie Wielmożnego Antoniego Korwin Bieńkowskiego... w dniu Imienin 13 czerwca 1814. B. m. b. r. (1814),
106108 Bieńkowski Antoni (1760—1834). Uwagi nad moratorium. Warszawa, 1816,
106107 Bieńkowski Antoni (1760—1834). Upominek pogrobowy ś. p. Kazimierza Pliszki Podlasianina. Rzecz o sukcessyi czyli uwagi nad prawem przyrodzoném do spadku. Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1827,
106106 Bieńkowski Antoni (1760—1834). Rzecz o sądzie sejmowym. Druk zapowiedziany był w Warszawie 1831 r.
106105 Bieńkowski Antoni (1760—1834). Rozeimski herbu Zgoda o powszechnym pokoju. Warszawa, Druk. K(om.) R(ządowej) W(yznań) R(eligijnych) i O(świecenia) P(ubliczn.), 1830,
106104 Bieńkowski Antoni (1760—1834). Powody do tytułu o służebnościach. Zmiana instytucyi. B. w. m. b. r.,
106103 Bieńkowski Antoni (1760—1834). Odpowiedź na krytykę pisma, ogłoszonego pt. Rozejmski etc. 1830.
106102 Bieńkowski Antoni (1760—1834). Mowa przy obchodzie pogrzebowym Ś. p. Jaśnie Wielmożnego Tomasza Wawrzeckiego Senatora Wojewody, Ministra Sprawiedliwości Królestwa Polskiego, Orderów wielu Kawalera. Przez... Sędziego Trybunału Naywyższey Instancyi Królestwa Polskiego, Orderu Sgo Stanisława Kawalera. Dnia 26 Sierpnia 1816 roku, w Warszawie,
106101 Bieńkowski Antoni (1760—1834). Jurysta do przyjaciela o swojej metamorfozie względem sukcessyi. Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego, 1829,
106100 Bieńkowski Alojzy.
106099 Bieńkowski Alojzy. Hymn do św. Jacka Odrowąża z okoliczności zupełnego odpustu w r. p. 1857 nadanego na sześćsetletnią rocznicę zejścia Wielkiego Wyznawcy, na trzy głosy i organ ułożył Alojzy Bieńkowski organista polski przy kościele św. Ruprechta w Wiedniu. Kraków, druk nutowy Kar. Budweisera, 1857,
106098 Bieńkowski Adam dr.
106097 Bieńkowski Adam dr. O bezimienności w prasie. Pamiętnik zjazdu literatów i dziennikarzy, 1. Lwów, druk. Dziennika Polsk., 1894,
106096 Bieńkiewicz Adolf (lekarz). Kwestya najważniejsza. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Sikorskiego, 1873,
106095 Bieniediktow Władimir Grigoriewicz (1807—1873).
106094 Bieniediktow Władimir Grigoriewicz (1807—1873). Undiny. Mifołogiczeskaja kantata. Słowa W. Bieniediktowa. Muzyka S. Moniuszki. (Petersburg), tip. Ministierstwa Gosudarstwiennych Imuszczestw, b. r. (data cenzury: 4 Marta 1856),
106093 Bieniawski Andrzej ks.,
106092 Bieniasz Franciszek (1842—1898).
106091 Bieniasz Franciszek (1842—1898). Oznaczenie względnego wieku geologicznego skały wybuchowej, tak zwanego trachitu w Zalasie. (Odb. z t. XII Rozpraw Wydziału Matem.-przyr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884,
106090 Bieniasz Franciszek (1842—1898). Fosforyty galicyjskie, przez... asystenta przy katedrze mineralogii w Uniwersytecie Jagiellońskim. (Odbitka z tomu XIII Sprawozdań Komisji Fizjogr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879,
106089 Bieniak S. Pamiątka pogrzebu Ad. Mickiewicza, odbytego w Krakowie dnia 4 lipca 1890 r. w podziemiu katedry na Wawelu. Kraków, nakł. S. Bieniaka, druk. A. Koziańskiego, 1890,
106088 Biener Christian Gottlob (1748—1828),