Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101793 Korniłowicz r.
101802 Korniłowicz Piotr.
101799 Korniłowicz Jędrzej.
101798 Korniłowicz Edward (1847–1909).
101795 Korniłowicz Antoni ks. (1805–1856). O życiu i pismach X. Gwilelma Kalińskiego Missyonarza, świętey teologii doktora, niegdyś publicznego zwyczaynego teologii moralney i historyi kościelney w Akademii wileńskiey professora; wiadomosci zebrane przez X. ..., tegoż zgromadzenia. Wilno, nakł. i druk. A. Marcinowskiego, 1829,
101796 Korniłowicz Antoni ks. (1805–1856). O życiu ś. p. Frańciszka Karpińskiego, doktora filozofii i nauk wyzwolonych, bakałarza ś. teologii, członka Towarzystwa Warszawskiego Przyiacioł Nauk i członka honorowego Cesarskiego Wileńskiego Uniwersytetu, wiadomości zebrane przez X. ... zgrom. XX. Świec. Ś. Wincentego à Paulo. Wilno, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1827,
101797 Korniłowicz Antoni ks. (1805–1856).
101794 Korniłowicz Aleksandr Osipowicz (1800–1834).
101800 Korniłowicz (przybrane nazwisko: Biez-Korniłowicz, Biezkorniłowicz) Michaił Osipowicz (1796–1862), generał rosyjski, brat dekabrysty Aleksandra Korniłowicza. Witiebskaja gubiernija. (Wojenno-statisticzeskoje obozrienije Rossijskoj Impierii, t. 8, cz. 1). S.-Pietierburg, Tip. Diep. Gien. Sztaba, 1852,
101801 Korniłowicz (przybrane nazwisko: Biez-Korniłowicz, Biezkorniłowicz) Michaił Osipowicz (1796–1862), generał rosyjski, brat dekabrysty Aleksandra Korniłowicza. Istoriczeskija swiedienija o primieczatielniejszych miestach w Biełorussii s prisowokuplenijem i drugich swiedienij k niej że otnosiaszczichsia. Sostawleny Gienierał--Maiorom Mich. Osip. Biez-Korniłowiczem. Sanktpietierburg, w tipografii III Otd. Sobst. Je. I. W. Kancelarii, 1855,
101777 Korniłow, dyr. Kancelarii.
101792 Korniłow Władimir Aleksiejewicz, rosyjski generał adiutant (1806–1854).
101781 Korniłow Iwan Piotrowicz (1811––1901). K istorii Wilenskago uczebnago okruga za 1863–1868 gg. I. P. Korniłowa, bywszago popieczitela Wilenskago uczebnago okruga. Pamiati grafa Michaiła Nikołajewicza Murawjowa. S. Pietierburg, Tipografija W. W. Komarowa, 1898,
101782 Korniłow Iwan Piotrowicz (1811––1901). Kniaź Adam Czartoryjskij. I. P. Korniłowa. (Odb. z Russkoje Obozrienije). Moskwa, Uniwiersitietskaja tipografija, 1896,
101783 Korniłow Iwan Piotrowicz (1811––1901). Stoit li wwodit΄ russkij jazyk w kostioły zapadnych gubernij. (Odb. z Nabludatiela). (Petersburg), tip. Gł. upr. udiełow, 1897,
101784 Korniłow Iwan Piotrowicz (1811––1901). Po woprosu ob izdanii narodnago żurnała w Siewiero-Zapadnom Kraje. (Odb. z Żurnała Minist. Narod. Proswieszczenija). Wilna, w tipogr. A. Syrkina, 1868,
101785 Korniłow Iwan Piotrowicz (1811––1901). Wospominanija o polskom miatieże 1863 goda w Siewiero-zapadnom kraje. Po razskazam gienierał-adjutanta (Iwana Stiepanowicza) Gonieckago. (Priłożenije k gazietie Swiet). S. Pietierburg, Tipografija W. W. Komarowa, 1900,
101786 Korniłow Iwan Piotrowicz (1811––1901). Obszczija zamieczanija o Wilenskom uczebnom okrugie, iz otczota popieczitela za 1863 god. Wilna, 1864,
101787 Korniłow Iwan Piotrowicz (1811––1901). Obszczija zamieczanija k otczotu o sostojanii Wilenskogo uczebnogo okruga za 1864 god. Wilna, tip. A. Syrkina, 1865,
101788 Korniłow Iwan Piotrowicz (1811––1901). Obszczija zamieczanija o sostojanii Wilenskogo uczebnogo okruga za 1865 god. Wilna, (tip. Blumowicza, 1865),
101789 Korniłow Iwan Piotrowicz (1811––1901). Obszczija zamieczanija o położenii uczebno-wospitatielnago dieła w Wilenskom uczebnom okrugie w 1867 godu. (Petersburg), piecz. W. Gołowina, (1868),
101790 Korniłow Iwan Piotrowicz (1811––1901). Putiewyje zamietki. Witiebsk, Gub. tip., 1895,
101791 Korniłow Iwan Piotrowicz (1811––1901).
101780 Korniłow I. P.
101779 Korniłow Fiodor Piotrowicz (1809–1895).
101778 Korniłow Aleksandr Aleksandrowicz (1862–1925). Sud΄ba kriestjanskoj rieformy w Carstwie Polskom. (Odb. z Russkaja Mysl΄, Kn. 2, 3, 8). B. m. b. r. (Moskwa, I. N. Kusznieriew, 1894),
101776 Korniłłowicz Michał Józef Bez, mylnie.
101775 Korniłłowicz E.
101774 Kornik świerkowy.
101769 Kornig Theodor G. Hygiena skromności, podług drugiego wydania niemieckiego opracował dr. Aleksander Fabian. Warszawa, nakł. księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Emila Skiwskiego, 1894,