Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
92692 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Kilka uwag nad Rocznikiem Świętokrzyskim. (Nadb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). B. m. b. r. (Lwów, 1883),
91933 Kawczyński Maksymilian (1842—1906). Determinizm a literatura. (Nadb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). B. m. b. r. (Lwów, 1884),
92640 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Jan Kanaparyusz zakonnik włoski, czy Gaudenty arcybiskup gnieźnieński autorem najdawniejszego żywota św. Wojciecha? (Nadb. z Przewodnika Naukowego i Literac kiego). B. m. b. r. (Lwów, 1884),
33853 Feliński Alojzy (1771—1820). Modlitwa. („Boże, coś Polskę...” Felińskiego oraz) Chorał („Z dymem pożarów...” Ujejskiego). B. m. b. r. (Lwów, 1885),
80402 Jaworowski Antoni dr. Vanessa urticae 113 dni bez głowy. Na pisał Dr. ... (Odb. z Kosmosu). B. m. b. r. (Lwów, 1886),
92698 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Założenie i wyposażenie biskupstwa płockiego. (Nadb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). B. m. b. r. (Lwów, 1886),
7490 Blatt Gustaw (1858—1916). Szkice z zakresu gramatyki starożytnej, napisał... O znaczeniu gramatyki języków starożytnych w programie nauk gimnazyalnych. (Odb. z Muzeum, rocznik III, zeszyt III). B. m. b. r. (Lwów, 1887),
52087 Kasznica Józef (profesor w Szkole Głównej w Warszawie; 1834—1887). Wydziały prawne w uniwersytetach jako wydziały nauk społecznych. Temat na zjazd prawników i ekonomistów polskich odbyć się mający w Krakowie dnia 9 i 10 września 1887 podany przez ... (Odb. z Przeglądu Sądowego i Administracyjnego). B. m. b. r. (Lwów, 1887),
80577 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O rozpoznaniu i leczeniu nieżytu zanikowego żołądka. Podał Dr. ... Docent uniwersytetu krakowskiego, lekarz zdrojowy w Karlsbadzie. (Odb. z Wiadomości Lekarskich). B. m. b. r. (Lwów, 1888),
101296 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Projekt sprawozdania komisyi sanitarnej o przedłożeniu rządowem dotyczącem urządzenia służby zdrowia w gminach. B. m. b. r. (Lwów, 1889), nakł. Sejmu Krajowego,
91943 Kawczyński Maksymilian (1842—1906). Nauka geografii w polu w okolicy Lwowa. (Odb. z Muzeum). B. m. b. r. (Lwów, 1890),
59788 Dybowski Benedykt (1833—1930). Projekt podziału wiedzy biologicznej. (Dod. do Kosmosu). B. m. b. r. (Lwów, 1891),
75565 Iwonicz. Zakład zdrojowo-kąpielowy odznaczony dyplomem honorowym na wystawie krajowej we Lwowie r. 1877, medalem srebrnym państwowym na wystawie krajowej w Krakowie w r. 1887, I medalem srebrnym na wystawie hygienicznej we Lwowie w r. 1888. Szczawy alkaliczno-słone jodo-bromowe. Sezon kąpielowy trwa od 20 maja do końca września. B. m. b. r. (Lwów, 1892), druk. Zakładu narodowego im. Ossolińskich,
96339 Kocowśkyj Wołodymyr. Istoryczno-literaturny zamitki do „Słowa o połku Ihorewim”. Widczyt Towarysza ..., wyhołoszenyj na perszych zahalnich Zborach Naukowoho Towarystwa imeny Szewczenka 11. maja 1892 r. u Lwowi. (Peredruk iz Sprawozdania himnazii akademicznoi za r. 1893). B. m. b. r. (Lwów, 1893),
81784 Jezienicki Michał. Mikołaj Hussovianus (Hussowski) w świetle najnowszych badań. (Nadb. z Kwartalnika Historycznego). B. m. b. r. (Lwów, 1894),
51840 Kasparek Franciszek Ksawery (1844—1903). Spór między Grecyą i Rumunią o spadek po Evanghelim Zappa przedstawił na posiedzeniu Krakowskiego Towarzystwa prawniczego dnia 18 kwietnia 1894 Dr. ... (Nadb. z Przeglądu Prawa i Administracyi). B. m. b. r. (Lwów, 1894),
107726 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). Fauna helmintologiczna pasorzytnicza (!) krajowa naszych zwierząt i roślin użytecznych oraz człowieka napisał Dr. ... (Nadb. z Roczników Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach 1894). B. m. b. r. (Lwów, 1894),
80395 Jaworowski Antoni dr. Porównanie wartości niektórych związków aromatycznych jako odczynników na miedź. (Odb. z Kosmosu). B. m. b. r. (Lwów, 1895),
80408 Jaworowski Antoni dr. i Srzedzińska R. Przyczynek do nauki o dochodzeniu alkaloidów przy pomocy aldehydów i ketonów. (Odb. z Kosmosu). B. m. b. r. (Lwów, 1895),
93998 Klecki Walerian Józef Izydor (1868—1920). Rozwój i zadania współczesnej mikrobiologii chemicznej napisał... (Odb. z Kosmosu). B. m. b. r. (Lwów, 1895),
50567 Karbowiak Antoni (1856—1919). Obrazek wizyty szkół gimnazyalnych Księstwa warszawskiego. (Nadb. z Muzeum). B. m. b. r. (Lwów, 1897),
109074 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Kilka uwag o charakterze Adama Mickiewicza. Napisał Władysław Kozłowski. (Nadb. z Kosmosu 1898). B. m. b. r. (Lwów, 1898),
102642 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Spis „Tek rzymskich”. B. m. b. r. (Lwów, 1898),
81792 Jezienicki Michał. O szkole platońskiej czyli Akademii, jej organizacyi i działalności naukowej. Nakreślił... (Odb. z t. VI czasop. filolog. Eos). B. m. b. r. (Lwów, 1900),
59777 Dybowski Benedykt (1833—1930). W imię prawdy. Sprostowanie faktów, dotyczących biografii Zygmunta Sierakowskiego skreślonej przez autora „Historyi dwóch lat" (Wal. Przyborowskiego). B. m. b. r. (Lwów, 1900),
47056 Homer (VIII w. przed Chr.). Iliady pieśń VI. w tłómaczeniu Jana Czubka. (Odb. z t. VI Eos). B. m. b. r. (Lwów, 1900),
64560 Galiński Henryk. (Wiersz bez tytułu, inc: „Kto się w opiekę poda Margrabiemu..."). B. m. b. r. (Lwów, druk. M. Poremby, 1862),
63398 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). Pepłowski Stan.: U kolebki teatru 1765—1777. Przewod. nauk. i lit. 1894, str. 1126—1153. Tenże: Z autografów Bogusławskiego. Przewod. nauk. i lit. 1895. str. 85—90. (Recenzja, odb. z Kwartalnika Historycznego). B. m. b. r. (Lwów, druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1895),
109608 Kraiński Władysław (1841-1926). Streszczenie referatu Dr. ... O organizacyi kredytu włościańskiego w Galicyi. B. m. b. r. (Lwów, H. Altenberg, Druk. Ludowa, 1889),
109071 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Pierwotna synteza białka w roślinach przez Wł. M. Kozłowskiego. (Odb. z Kosmosu 1893). B. m. b. r. (Lwów, I. Drukarnia Związkowa, 1893),