Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111435 Krasiński Józef Wawrzyniec hr. (1783-1845). Krętosz lokay bez służby. Komedya w Inym akcie. z Francuzkiego przerobiona. Na Scenie Narodowej w Warszawie dnia 13. Maya 1821 pierwszy raz wystawiona. Warszawa, druk. Łątkiewicza, 1821,
111434 Krasiński Józef Wawrzyniec hr. (1783-1845). Guide du Voyageur en Pologne et dans la République de Cracovie, contenant, La description des principales villes et de leurs environs, des maisons de plaisances, sites, lieux pittoreśques etc. Un état général des postes et relais sur toutes les routes fréquentées; Un tableau comparatif des monnoies, poids et mesures; et en général tout ce qui peut intéresser lʼétranger qui voyage dans ces pays. Orné dʼune carte de poste, dʼun plan de Varsovie et de dix gravures représentant differens édifices et places publiques remarquables, que renferment les principales villes de la Pologne. Vasovie, chez N. Glücksberg, Imprimeur-Libraire de lʼUniversite Royale, De lʼimprimerie de N. Glücksberg, 1820,
111433 Krasiński Józef hr.
111432 Krasiński Józef, prezes dochodów niestałych Towarzystwa Dobroczynności Miasta Warszawy, prezes wystawy pracy kobiet w Muzeum Przemysłu i Handlu (1848-1918).
111431 Krasiński Joseph, comte.
111430 Krasiński Jan Korwin (tłum.).
111429 Krasiński Jan Kazimierz, podskarbi wielki koronny (1607-1669).
111428 Krasiński Jan Andrzej (1550-1612). Jana Krasińskiego Polska czyli opisanie topograficzno-polityczne Polski w wieku XVI, oraz materyały do panowania Henryka Walezyusza, przetłumaczone, zebrane i objaśnione przez Stanisława Budzińskiego. Warszawa, (Klukowski), druk. Stanisława Strąbskiego, 1852,
111427 Krasiński J.
111426 Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Kamieński Henryk Ignacy, Zieliński Karol. Kommissya Rządowa Woyny. Do JJ. PP. Dowódzców Pułków i Korpusów wszelkiey Broni. (Inc.: Kommissya Rządowa Woyny przekonawszy się, iż pomimo Okólnika Sztabu G³ównego z dnia 24 Lutego r. b. Nro 419, Dowódzcy Pu³ków i Korpusów wszelkiey Broni, nie nadsy³aj¹ do Kommissyo Rzadowey Woyny dok³adnych List Imiennych Officerów pod ich Rozkazami zostai¹cych..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 1. Miesiąca Marca Roku 1831. Minister Woyny (podpisano) Generał Piechoty Krasiński. Dyrektor Generalny (podpisano) Kamieński. Sekretarz Generalny (podpisano) Zieliński). B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
111425 Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Zieliński Karol. Rozkaz okólny Do JJ. WW. Genera³ów Dowodz¹cych Korpusami i Dywizyami, tudzie¿ do wszystkich Dowódzców Korpusów pieszych wszelkiey Broni. (Inc.: D³ugoœæ P³aszczy dot¹d w Korpusach pieszych u¿ywana, staje siê zbyt utrudniaj¹c¹ w czasie marszu..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 8. Marca 1831 Roku. Minister Woyny (podpisano) Generał Piechoty Krasiński. Dyrektor Generalny (podpisano) Generał Brygady Darewski. Sekretarz Generalny (podpisano) Zieliński Pułkownik). B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
111424 Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Zieliński Karol. Rozkaz okolny. (Inc.: Chcąc ułatwić regularne pobieranie nale¿ytoœci pieniê¿nych Officerom w linii i bez Woyska, tudzie¿ Urzêdnikom Woyskowym odkomenderowanym od swoich Sztabów, W³adz lub Korpusów..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 7. Marca 1831. Minister Woyny (podpisano) Generał Piechoty Krasiński. Dyrektor Generalny (podpisano) Generał Brygady Darewski. Sekretarz Generalny (podpisano) Zieliński Pułkownik). B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
111423 Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Gołembiowski Piotr. Rozkaz Okólny. Do Dowódzców Pułków wszelkiey Broni. (Inc.: Rząd Narodowy postanowieniem swem z dnia 22 b. m. (!) No 2357 poleci³, aby Pensya Emerytalna woyskowym, którzy takowa przed teraŸnieyszem powo³aniem do s³u¿by czynney, pobierali wyp³acana by³a tak iak ¿o³d miesiêcznie decursive..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 1. Mca Marca R. 1831. Minister Woyny (podpisano) Generał Piechoty Krasiński. Dyrektor Generalny (podpisano) Generał Bdy Darewski. Za Sekretarza Generalnego (podpisano) Szef Wydziału Gołembiowski). B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
111422 Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Doney Benedykt. Urz¹dzenie S³u¿by w Szpitalach Polowych. (Inc.: Artyku³ 1. W miarê iak to wska¿e potrzeba z zapasów znaydui¹cych siê w Ambulansach, zak³adane bed¹ Szpitale polowe..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 22 Stycznia 1831 Roku. Zastępca Ministra Woyny (podpisano) Generał Piechoty Krasiński. Radzca Stanu Dyrektor Generalny (Podpisano) Generał Brygady Darewski. Zastępca Sekretarza Generalnego (podpisano) Szef Wydziału Artyllerti i Inżen: Doney). B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
111421 Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Doney Benedykt. Kommissya Rządowa Woyny Rozkaz okolny. (Inc.: Lubo Urządzenie z dnia 24 Maja 1823 Roku o podwodach na potrzebê Woyska dostarczanych, Postanowieniem Rz¹du Tymczasowego w ca³ey swey mocy zachowane zosta³o..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 3 Stycznia 1831 Roku. Zastępca Ministra Woyny (podpisano) Generał Piechoty Krasiński. Radca Stanu Dyrektor Generalny (podpisano) Generał Brygady Darewski. Zastępca Sekretarza Generalnego (podpisano) Szef Wydziału Artylleryi i Inżen: Doney). B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
111420 Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Doney Benedykt. Kommissya Rz¹dowa Woyny. (Inc.: Z powodu przeyœcia Woyska ze stanu pokoju na stopê wojenn¹, Kommissya Rz¹dowa Woyny postanawia co nastêpuie..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 31 Grudnia 1830 Roku. Zastępca Ministra Woyny (podpisano) Generał Piechoty Krasiński. Radca Stanu Dyrektor Generalny (podpisano) Generał Brygady Darewski. Zastępca Sekretarza Generalnego (podpisano) Szef Wydziału Artyl: i Inżen: Doney.). B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
111419 Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Doney Benedykt. Kommissya Rządowa Woyny Do JJ. WW. WW. Generałów Dowódzców Dywizyi i Brygad, Dowódzców Korpusów, trzecich Batalionów i trzecich Dywizyonów. (Inc.: Uwiadamia JJ. WW. WW. Generałów Dowódzców Dywizyi i Brygad, Dowódzców Korpusów, trzecich Batalionów i trzecich Dywizyonów, i¿ assygnowa³a pod dniem dzisiejszym ¯o³d dla Korpusów..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 31 Grudnia 1830 roku. Zastępca Ministra Woyny (podpisano) Generał Piechoty Krasiński. Radca Stanu Dyrektor Generalny (podpisano) Generał Brygady Darewski. Zastępca Sekretarza Generalnego (podpisano) Szef Wydziału Artylleryi i Inżen: Doney). B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
111418 Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Doney Benedykt. Kommissya Rządowa Woyny. Rozkaz okólny. (Inc.: Na mocy zawiadomienia Sztabu G³ównego Nro 669 prostui¹ siê pomy³ki w Taryffie ¯ywnoœci i Fura¿u..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 18 Grudnia 1830 Roku. Zastępca Ministra Woyny Generał Piechoty J. Krasiński. Radca Stanu Dyrektor Generalny Generał Brygady Darewski. Zastępca Sekretarza Generalnego Szef Wydziału Artylleryi i Inżen: Doney). B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
111417 Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Doney Benedykt. Kommissya Rz¹dowa Woyny. (Inc.: Uwiadamia Dowódzców Korpusowych, i¿ Ceny Racyów fura¿owych na 4ty Kwarta³ r. b. 1830, oznaczone zosta³y iak nastêpuje..., z datą i podpisem: W Warszawie dnia 13 Grudnia 1830. Zastępca Ministra Woyny Generał Piechoty Krasiński. Radca Stanu Dyrektor Generalny Generał Brygady Darewski. Zastępca Sekretarza Generalnego Szef Wydziału Artylleryi i Inżen: Doney). B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
111416 Krasiński Izydor Zenon Tomasz (1774-1840).
111415 Krasiński Izydor Zenon Tomasz (1774-1840). Rozkaz Okólny. Kommissya Rządowa Woyny. (Inc.: Spieszy ogłosić ninieyszym całemu Woysku Polskiemu, do wykonania następujące Postanowienie obu Izb Seymowych dnia 7go bie¿¹cego Miesi¹ca jednomyœlnie uchwalone..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 8. Lutego 1831 Roku. Minister Woyny, (podpisano) Generał Piechoty Krasiński). B. m i r. (Warszawa, 1831),
111414 Krasiński Humbert (Hubert Antoni) dr (1833-1890).
111413 Krasiński Humbert (Hubert Antoni) dr (1833-1890). Na Wołyniu. Krzemieniec - Berehy - Białokrynica - Zahajce - Łanowce - Oryszkowce - Białozórka - Żukowce - Czajczyńce - Wiśniowiec - Oleskiniec - Horynka. przez X... hr. Y. Kraków, nakł. P. Sobockiego, druk. W. Korneckiego, 1883,
111412 Krasiński Humbert (Hubert Antoni) dr (1833-1890). Uwagi o modelach na pomnik dla Mickiewicza, wykonanych podług pomysłu Matejki, oraz odpowiedź pp. recenzentom na ich zarzuty. Naszkicował członek Komitetu pomnika dla Mickiewicza. Kraków, nakł. autora, Dra Humberta Hr. Krasińskiego, druk. W. Korneckiego, 1886,
111411 Krasiński Humbert (Hubert Antoni) dr (1833-1890). Udział Czechów w rozwoju oświaty i nauki lekarskiej w dawnej Polsce napisał Dr. Hubert Hr. Krasiński. Na pamiątkę Braciom Czechom autor. Mowa miana na zjeździe przyrodniczo-lekarskim w Pradze czeskiej dnia 28 Maja 1882 roku. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1882,
111410 Krasiński Humbert (Hubert Antoni) dr (1833-1890). O szabli Sobieskiego znajdującej się w Petersburgu. Zdarzenie prawdziwe. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Autora, Druk. Czasu, 1883,
111409 Krasiński Humbert (Hubert Antoni) dr (1833-1890). W sprawie kanalizacyi miasta Warszawy przez Dra. Huberta Hr. Krasińskiego. (Wydawnictwa Słowa, III). Warszawa, nakł. Redakcyi Słowa, druk. Władysława Szulca i S-ki, 1882,
111408 Krasiński Humbert (Hubert Antoni) dr (1833-1890). Przyczynek do nosogenii cholery i dżumy. Podał Dr Hubert hr. Krasiński. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, Druk. Gaz. Lek., b. r. (1879),
111407 Krasiński Humbert (Hubert Antoni) dr (1833-1890). O zewnętrznej i wewnętrznej polityce rosyjskiej. Tłomaczenie z czeskiego. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Redakcyi, Druk. Czasu, 1881,
111406 Krasiński Humbert (Hubert Antoni) dr (1833-1890). Pogadanki naukowe o wodzie warszawskiej. Część pierwsza. (Odb. z Wieku). Warszawa, Druk. Wieku, 1879,