Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
14743 Chodźko Ignacy (1794—1861). Pisma ... X. Dwie konwersacye z przeszłości. Wydanie nowe. Tamże [Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego] 1872,
108527 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Komedye jednoaktowe. Serya pierwsza. Zawiera: Miłe złego początki. - Zawierucha. - W jesieni. - Po ślubie. - Stryj przyjechał. Wydanie nowe, przejrzane przez autora. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1882,
17710 Czajkowski Michał (Sadyk-Pasza; 1804—1886). Anna. Powieść. Część I—II. Poznań, wydanie Redakcji Orędownika Naukowego, w Druk. na Garbarach pod nr 45, 1841,
16058 Ciesielski Michał ks. Nabożeństwo do świętego Józefa drukiem ogłosił ... Wydanie mniejsze. Kalisz, druk. K. W. Hindemitha, 1896,
84649 Kalendarz Domowy Litewski. Kalendarz Domowy Litewski na rok zwyczajny 1882 dla wszystkich stanów z dodatkiem mapy gubernij: Wileńskiéj, Kowieńskiéj i Grodzieńskiéj. Wydanie Księgarni p. f. Józefa Zawadzkiego w Wilnie. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1881,
1461 Aleksander II car rosyjski (1818–1881). (–). W pamiat' priebywanija Gosud. Impier. Aleksandra II w Wilnie 6 i 7 Sient. 1858 g. Na pamiątkę pobytu Najj. Ces. J. M. Aleksandra II w Wilnie 6 i 7 Września 1858. (Tytuł po rosyjsku i polsku). Wydanie Kommissyi Archeologicznéj Wileńskiéj. Wilno, druk. Józ. Zawadzkiego, 1858,
46508 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Święte niewiasty. Obrazki pobożne kobietom żyjącym w świecie ofiarowane przez Klementynę z Tańskich Hofmanową. Wydanie J. N. Bobrowicza. Tom I—II. Lipsk, nakł. Księgarni Zagranicznej, druk. Breitkopfa i Haertela, 1843,
15012 Chołoniewski Stanisław ks. 1791—1846). Pisma pośmiertne. Wydanie J. N. Bobrowicza. 2 tomy. Lipsk, nakł. Księgarni Zagranicznej, druk. F. A. Brockhausa, 1851,
70243 Grajnert Józef (1831—1910). Znajdek jego przygody wojackie i inne. Powieść z dziejów ojczystych XVII stulecia przez... Wydanie drugie. Poznań, nakł. i druk. Jarosława Leitgebra, 1890,
18204 Czartoryski Zygmunt (1853—1920). O drogach żelaznych podrzędniejszych i najodpowiedniejszej szerokości toru dróg żelaznych wązkotorowych. Skreślił ... Wydanie drugie. Poznań, nakł. Bibl. Kórnickiej, druk. J. Fr. Tomaszewskiego, 1894 (na okładce: 1895),
17830 Czaplicki Władysław (właściwie: Ferdynand Władysław; 1828—1886). Rzeź w Horożanie i Pamiętnik więźnia stanu, dwa dzieła w jednym tomie przez ... Wydanie drugie. Kraków, nakł. Marcelego Lumilskiego, druk. W. Korneckiego, 1872,
104641 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). O skutkach samogwałtu (Onanizmu) i o zmazaniach nocnych, jakoteż o słabościach wenerycznych. Wydanie drugie, Lwów, nakł. i druk. K. Pillera, 1873,
104187 Bełza Władysław (1847—1913). Abecadlnik w wierszykach dla dzieci polskich napisał... Wydanie drugie pomnożone, z obrazkami. Poznań, J. K. Żupański, druk. W. Deckera i Spółki (E. Röstel), 1870,
17798 Czapla J. ks. Wiadomość o cudownym obrazie Matki Boskiéj Bolesnej w Sulisławicach Powiecie Sandomierskim. Z przyłączeniem modłów i pieśni. Wydanie drugie podał ... pleban sulisławski. Warszawa, druk. J, Ungra, 1870,
102559 Korzeniowski Józef (1797–1863). Powiastki, opowiadania i dwa fragmenta poetyczne, z przydaniem kilku poezyj mniejszych. Tom I. Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1849,
15015 Chołoniewski Stanisław ks. (1791—1846). Dwa wieczory Pani Starościny Olbromskiej opisał ... Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, J. Zawadzki, 1843,
72929 Gutkowski Wojciech (1775—1826). Przepisy i powinności Kadetów Szkoły elementarnéj Artylleryi i Inżynierów, wydane w Warszawie dnia 21go Kwietnia 1811 roku, przez...,
43605 Hédouin Jan Chrzciciel ks. (1749—1802). Zasady wymowy swiętey. Obiaśnione przykładami wyczérpnionémi osobliwie z Pisma Swiętégo, z Oyców Swiętych, i z innych náysławnieyszych Krasomówców Chrześciańskich. Dzieło Użyteczne Séminaryom, Zgromadzeniom Zakonnym, i wszystkim zabiéraiącym się do Stanu Duchownégo. Wydane w Paryżu Roku 1788, a teraz na Polski Język przetłómaczone, i do Druku podane (przez ks. Józefa Jakubowskiego kapit. i prof. artylerii). Na roskaz I. O. Xięcia Imci Ignacego (!) Raczynskiego Arcy-Biskupa Gnieznieńskiego etc. Orderów Orła białego i innych, Kawalera. Warszawa, druk. XX. Misjonarzów, 1809,
75724 Iżycki Władysław (zm. 1867). Siła, czyli ruch wirowy jako pośrednik między światem ziemskim i duchowym. Wydane staraniem i nakładem Leona Trembowolskiego. Kraków, druk, c. k. Uniwersytetu, 1853,
4621 Baczność. Baczność towarzysze i towarzyszki (pismo ulotne) (wydane przez komitet Partyi Socyalno-Demokr. w Przemyślu). Przemyśl, druk. Schwarza, 1899.
74751 Instrukcya w celu przeprowadzenia śląskiej ustawy. Instrukcya w celu przeprowadzenia śląskiej ustawy krajowej z dnia 28 kwietnia 1896 (Dziennik ustaw i rozp. Krajowych Nr. 34), tyczącej się zasadzenia i ochrony aleji i rzędów drzew wzdłuż dróg państwowych, powiatowych i gminnych. Wydana przez c. k. Śląski Rząd Krajowy w porozumieniu z Śląskim Wydziałem Krajowym. Opawa, druk. Adolfa Drechslera,
15840 Cichocki Teofil (1829—?). Instrukcya o konduktorach. Wydana przez Akademię nauk we Francji. Przełożył z francuskiego ... (z rycinami), 1855,
15029 Chomętowski (Chomentowski) Władysław (1829—1876). Biblioteka ordynacyi Krasińskich Rok 1868. Zawiera: Dyaryusz Sejmu Piotrkowskiego r. p. 1565, poprzedzony kroniką 1559—1562 objaśnił Wł. Chomętowski. Wydał Wł. hr. Krasiński. Warszawa, druk. Jaworskiego, 1868,
12171 Bunyan Jan (1628—1688). Droga pielgrzymującego Chrześcianina do wieczności błogosławionej. Wydał R. Barter ok. 1852 r.
8165 Bodianskij Osip (1808—1877). Powiest' o prichożdienii litowskago korola Stiefana na wielikij grad Pskow. (Wydał O. Bodianskij). Moskwa, 1847,
66656 Gerss (Giersz) Marcin (1808—1895). Pieśni na 3 i 4 głosy, dla szkół niemieckich przetłumaczone. Wydał M. Gers. Królewiec, nakł. Nadworney Hartungskiey Drukarni, 1832.
6612 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Hilferding czy ksiądz Malinowski? Moskale czy Polacy dadzą Słowianom wszechsłowiańskie abecadło? ... Pytania, na które czytelnik znajdzie odpowiedź w niniejszym tłumaczeniu broszury ... pod tytułem: „Kilka słów z powodu Wszechsłowiańskiego abecadła" (Nieskolko słow po powodu obszczesławianskoj azbuki). Wydał Ludwik Rzepecki. Poznań, Komis i druk. T. H. Daszkiewicza, 1872,
12888 Callier Edmund & Kozłowski Karol. Bitwy i potyczki, stoczone przez wojsko polskie w roku 1831. Zestawił E. Callier porządkiem chronologicznym podług L. Mierosławskiego, S. Barzykowskiego i źródeł współczesnych. Wydał Karol Kozłowski. Poznań, nakł. wydawcy, Księg. Dziennika Kujaw. w Inowrocławiu, druk. Dziennika Pozn., 1887,
108867 Kozłowski Karol, pedagog, literat i wydawca (1833-1917). Album wojska polskiego z 1831 roku zawierające dwanaście tablic odręcznie kolorowanych rysunku Jul. Kossaka, W. Eliasza, W. Mottego i innych artystów. Wydał Karol Kozłowski. Poznań, nakł. wydawcy, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1886,
66633 Gerson Wojciech (1831—1910). Ubiory ludu polskiego, tablic 14, wydał Daziarro. Warszawa, 1855.