Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
11550 Buczkiewicz Wojciech Adeodat (augustianin). Życie i nowenna wraz z innemi modlitwami do św. Antoniego Padewskiego oraz uwagi moralne o modlitwie, wiadomość o kościele i obrazie w Orchówku przez... Zebrane Roku Pańskiego 1831. Lublin, druk. S. Gutfelda, (1831),
61725 Ehrlich Marcin. Życie i miłość. Studyum przyrodnicze, na pamiątkę matki pośw. córkom. Płock, druk. Ferd. Paulego, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1895,
92842 Kiejnowski Władysław ks. (1801—1906). Życie i męczeństwo błogosławionego Jędrzeja Boboli Towarzystwa Jezusowego. Opisane przez X. ..., Kapłana tegoż Towarzystwa. Lwów, Druk. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1854,
23432 Darwin Karol (1809—1882). Życie i listy Karola Darwina, oraz autobiografia autora, wydana przez jego syna Franciszka Darwina. Przełożył Józef Nusbaum. Warszawa, druk. Przeglądu Tyg., 1889,
25918 Dobrowolski Józef. Życie i Liryzm Szekspira przez... Kraków, druk. Wincentego Korneckiego, nakł. stowarzyszenia Gwiazda, 1875,
108875 Kozłowski Karol, pedagog, literat i wydawca (1833-1917). Życie i dzieła Fryderyka Johna sławnego rytownika. Napisał Karol Kozłowski. (Nadb. z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). Poznań, Czcionkami drukarni Dziennika Poznańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1887,
43553 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Życie i dzieła Bartłomieja i Szymona Zimorowiczow, Ozimków, na tle stosunków ówczesnego Lwowa napisał... (Odb. z t. 23 Rozpraw Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Uniw. Jag., 1894,
43582 Heczko Jerzy Bogusław (pastor; 1825—1907). Życie i działanie Dra Marcina Lutra z dodatkiem Opisu pomnika Lutrowego w Wormacyi w krótkiem opowiadaniu i powtarzających pytaniach podane młodzieży ewangielickiej przez duchownego. Przetłum. z niemieckiego i opracował ks. ..., proboszcz w Ligotu (tak na karcie tyt., na okładce: Ligotce). Do użytku przy nauce religii w szkołach ewangielickich dozwolone przez Synod gen. Wydanie drugie. Cieszyn, nakł. Edwarda Feitzingera, druk. Gustawa Axtmanna w Frysztacie, 1896,
43581 Heczko Jerzy Bogusław (pastor; 1825—1907). Życie i działanie d-ra Marcina Lutra z dodatkiem opisu pomnika w Wormacyi w krótkiem opowiadaniu i powtarzających się pytaniach podane młodzieży ewangelickiej przez duchownego. Tłumaczenie z niemieckiego, z 6 kolorowymi stalorytami. Cieszyn, nakł. Edw. Feitzingera, 1880,
22582 Czyżewicz Adam dr (1841—1910). Życie i działalność śp. dr. A. Biesiadeckiego, odczyt. (Lwów), druk. i litogr. Pillera i Sp., b. r. (1889?),
78862 Janocha Andrzej (o. kapucyn, pisał pod imieniem zakonnym Florian; 1855—1921). Życie i cześć Błogosławionej Bronisławy Norbertanki w Klasztorze Zwierzynieckim pod Krakowem Patronki Polskiej i Szląskiej od cholery i morowego powietrza skreślił O. Floryan, Kapucyn. Kraków, nakł. OO. Kapucynów, drukarnia Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1896,
50184 Kantecki Klemens (właściwie: Piotr Klemens; 1851—1885). Życie H. Savonaroli. Epizod z dziejów Florencyi opowiedziany przez ... Poznań i Lwów, nakł. F. H. Richtera, z Nowej typografii T. H. Daszkiewicza w Poznaniu, 1872,
99646 Koni Fiodor Aleksiejewicz (1809—1879). Życie Fryderyka Wielkiego Króla Pruskiego. z 12 rycinami. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda księgarza i typografa, 1854,
104363 Benedikt Maurycy dr prof. (1835— 1920). Życie duszy ludzkiej jako czysto doświadczalno-postrzegawcza nauka, z upoważnienia autora przetłómaczył dr. med. Ludwik Wolberg. Warszawa, wydawnictwo i druk. Przeglądu Tygodniowego, 1897,
21546 Czasopisma. Życie Duchowe. Życie Duchowe. Pismo spirytystyczne. Lwów, 1875.
56558 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Stawinsky Karol (1794—1866). Życie domowe Henryka IV. Kom. w 1 a.
13428 Cellini Benvenuto (1500—1571). Życie Denvenuta Cellini złotnika i rzeźbiarza, przełożył z włoskiego Hieronim Feldmanowski. Poznań, nakł. tłumacza, J. Żupański, druk. M. Zoerna, 1868,
104383 Benedykt z Urbinu bł. (Marek Passionei; 1560—1625). Życie Błog. Ojca Benedykta z Urbinu Zak. 00. Kapuc. kapłana, w streszczeniu opisane, z niemieckiego, a wydane przez Zakonnika Ks. 00. Kapucynów Prowinc. Galicyjskiej. Kraków, nakł. autora, druk. Wł. Jaworskiego, 1868,
21848 Czermiński Marcin ks. T. J. (1860—1931). Życie bł. Bernardyna Realino z Tow. Jez. Kraków, nakł. Misyj Katol., druk. Czasu, 1897,
52820 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Brisset J(ózef?; 1792—1856), Ducange W. H. J. i Ruben. Życie bliźniaków, czyli Koleje losu. Dr. w 6 a.
54648 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Kock (de) Karol Paweł (1793—1871). Życie awanturnicy,
91953 Kawczyński Maksymilian (1842—1906). Życie Apulejusza Platończyka z Madaury przez... (Odb. z tomu XXIX Rozpraw Wydz. Filologicznego Akademii Umiejętności). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1899,
36649 Franklin Benjamin (1706—1790). Życie ... i wyjątki z pism tegoż: 1. Droga do majątku; 2. Rady młodemu rzemieślnikowi; 3. Nowy sposób pożyczania pieniędzy itd. wydał M(aciej) K(orczyński). Lwów, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1858,
8463 Bogusławski Józef Konstanty ks. (1754—1819). Życia sławnych Polaków krótko zebrane przez X. ... kanonika katedry wileńskiej, professora emeryta teologii w uniwersytecie wileńskim. 2 tomy. Wilno, w Druk. Diecezalnej u X. X. Misjonarzy, 1814,
59173 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Życia malarzy włoskich: Michał Anioł i Tycyan Vecelli. Przełożył z francuskiego Alojzy Ku...(czyński). Warszawa, druk. Orgelbranda, 1845,
105259 Bezborodko J. Żurnał priebywanija Jego wieliczestwa korola polskago Stanisława Awgusta w Grodnie 1795—1796 g. wiediennyj pristawom pri niom gienierał-poruczikom... izwleczen iz archiwa Wilenskago gienierał-gubiernatora (przez) M. F. De Pule. Moskwa, izd. Imp. Obszcz. Istorii i Driewnostiej Rossijskich Pri Moskowskom Uniw., w Uniw. Tipogr., 1870,
2147 Anczyc Władysław Ludwik (1823–1883). Żubr,
30216 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Miarka Karol (1824—1882). Żuawi. Dr. w 2 a.
48948 Kalina Lucyna. Żuanita. Nowela przez ... Poznań, nakł. L. Rzepeckiego Fil. Dra, druk. W. Simona, 1890,
94842 Kluczycki Franciszek Ksawery (1821—1904). Żórawińska R. 1676. Pod 200-letnią rocznicę napisał Fr. Kl. (Odb. z Czasu). Tamże [Kraków, (G. Gebethner i Sp.), nakł. autora, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp.], 1876,