Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40422 Gołębiowski Ludwik (1812—w marcu 1879). O ceramice krajowéj. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej).
40423 Gołębiowski Ludwik (1812—w marcu 1879).
40424 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Domy i dwory przy tém opisanie aptéczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki; łaźni i kąpieli; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni; błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów. przez... członka Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Warszawa, nakł. autora, druk. N. Glücksberga, 1830,
40425 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Domy i dwory przy tem opisanie apteczki, kuchni, strojów (!), uczt, biesiad, trunków i pijatyki; łaźni i kąpieli; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni; błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów przez ... (Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł Polskich i Obcych). Lwów, wydawca Adam Kaczurba, druk. S. F. Piątkiewicza w Przemyślu, 1884,
40426 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Dzieje Polski za Władysława Jagiełły i Władysława IIIgo (w t. III: Dzieje Polski za panowania Jagiellonów). Tom I—III. Tom I: Panowanie Władysława Jagiełły przez ... b. czynnego członka i sekretarza b. Towarzystwa Kr. Warszawsk. Przyjaciół Nauk. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1846,
40427 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). O dzieiopisach polskich, ich duchu, zaletach i wadach. Przez ... Członka Towarzystwa do Xiąg Elementarnych w Kommissyi Rządowéy Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego. B. m., 1825,
40428 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). O dzieiopisach polskich, ich duchu, zaletach i wadach. Przez... Członka Towarzystwa do Xiąg Elementarnych w Kommissyi Rządowéy Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego. B. m., 1825,
40429 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). O dzieiopisach polskich, ich duchu, zaletach i wadach. Przez... Członka Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych w Kommissyi Rządowey Wyznań Religiynych i Oswiecenia Publicznego, i Warszawskiego Przy jacioł Nauk Towarzystwa, członka. Warszawa, znajduje się w Księgarni Zawadzkiego i Węckiego, Druk. Szkolna, 1826,
40430 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Gabinet medalów polskich oraz tych które się dziejów Polski tyczą, z czasów panowania Stanisława Augusta przez Ł. G. Wydany przez Edwarda Hr. Raczyńskiego. (T. IV). Wrocław, druk. Henryka Richtera, MDCCCXLIII (1843),
40431 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko prowincyach. Umieszczony tu: kulig czyli szlichtada, łowy, maszkary, muzyka, tańce, reduty, zapusty, ognie sztuczne, rusałki, sobótki i t. p. opisane przez... członka Tow. Król. Warsz. Przyjaciół Nauk. Warszawa, nakł. autora, druk. N. Glücksberga, 1831,
40432 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Lud Polski jego zwyczaje, zabobony. Przez ... członka Towarzystwa Królewskiego Warszawsk: Przyjacioł Nauk. Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego i Spółki, 1830,
40433 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Lud polski, jego zwyczaje, zabobony przez ... (Tom I—II). (Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł Polskich i Obcych). Lwów, wydawca Adam Kaczurba, druk. S. F. Piątkiewicza w Przemyślu, 1884,
40434 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy przez ... Członka Tow: Warsz: Przy: Nauk. Wydanie drugie poprawione, znacznie pomnożone i rozszerzone. Warszawa, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1827,
40435 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Opisanie Historyczne i Statystyczne Województwa Krakowskiego. przez Ł. G. (w: Nowy Kalendarzyk Polityczny na rok 1827, Warsz., str. 436—504).
40436 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Opisanie Historyczne i Statystyczne Województwa Płockiego przez Ł. G. (w Nowym Kalendarzyku Politycznym na r. 1828, Warsz., str. 489—572).
40437 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Pamiętnik o życiu Łukasza Gołębiowskiego, wydany przez jego syna. Warszawa, druk. Stanisława Strąbskiego, 1852,
40438 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Spis rzeczy zawartych w 4 tomach opisujących zwyczaje i obyczaje Polaków. (Warszawa, autor, druk. N. Glücksberga,. 1830),
40439 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych sposobem dykcyonarza ułożone i opisane przez ... członka Towarzystwa Królewskiego Warszawskie: Przyjacioł Nauk. Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego i Komp., 1830,
40440 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Ubiory w Polsce od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych, sposobem dykcyonarza ułożone i opisane przez... (Biblioteka Polska, ser. 5, zesz. 21—23). Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków, nakł. Drukarni Czasu, 1861,
40441 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Wiadomości z historyi polskiéy dla pensyy i szkół płci żeńskiéy zastosowane. przez... Warszawa, nakł. i druk. Zawadzkiego i Węckiego, 1827,
40442 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Wiadomości z historyi polskiey zastosowane do użytku pensyi i szkół płci żeńskiéy przez ... z 4ma mapkami. Wydanie drugie znacznie pomnożone. Warszawa, nakł. Zawadzkiego i Węckiego, 1830,
40443 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Zbiór medalów Aleksandra nr. Chodkiewicza przez ... do licytacyi spisany i oceniony;
40444 Gołębiowski Łukasz (1773—1849).
40445 Gołębiowski Michał (zm. 1836).
40446 Gołębiowski Romuald.
40447 Gołębiowski Seweryn (1820—1854). Czasy Zygmunta Augusta. Ustęp z przeszłości przez... Część I—II. Wilno, autor, druk. Józefa Zawadzkiego, 1851,
40448 Gołębiowski Seweryn (1820—1854).
40449 Gołębiowski Stanisław (1814—1866). O kosztorysach w budownictwie cywilném, czyli Przewodnik obliczania kosztów na budowle lądowe dla budowniczych, inżenjerów, rękodzielników i wszelkich przedsiębiorców budowania służący, przez ... budowniczego. Kraków, autor, druk. Uniwers. Jag., 1845,
40450 Gołębiowski Stanisław (1814—1866). Ogłoszenie. (Z datą: Kraków 1 I 1846). (Kraków),
40451 Gołębiowski Stanisław (1814—1866). Ogłoszenie prenumeraty. (Z datą: Kraków, 1 I 1844). Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. Jag.,