Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
8233 Bogacki Wincenty ks. Krótki rys życia ks. Franciszka Krupińskiego, ex-Piara, k. św. t., uczonego i filozofa, rektora kościoła popiarskiego Najśw. P. M. łaskawej, b. prefekta IV gimnazyum w Warszawie. Warszawa, druk. St. Niemiery Synów, 1899,
60438 Dzieduszycki Maurycy (1813—1877). Krótki rys życia Kazimiérza Badeniego. (Odb. z Czasu). (Kraków), druk. Czasu, (1854),
4741 Badowski W. Krótki rys życia Jego arcypasterskiéj Mości Marcina Dunina arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego itd., zgasłego dnia 26 Grudnia o godz. 3 z południa 1842, a złożonego w grobie swych poprzedników 2 go Stycznia w południe 1843 r. (Wiersz). B. m. i b. r. dr. (1843),
22175 Czeżowski Iwo ks. jezuita (1814—1889). Krótki rys życia błogosławionego Piotra Kanizego kapłana Towarzystwa Jezusowego. Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1865,
104371 Benedykt Józef Labré św. (1748— 1783). Krótki rys życia bł. Benedykta Józefa Labre Pielgrzyma francuskiego wydany w Rzymie z okazyi uroczystej Beatyfikacyi Jego w Bazylice Watykańskiej 20 maja 1860, za zezwoleniem przełożonych tłómaczenie z francuskiego. Tarnów, nakł. Konsystorza Biskupiego, druk. J. Pisza, 1881,
41445 Górski Włodzimierz (ok. 1824—1878). Krótki rys zasad bibliotekoznawstwa. Napisał... Warszawa, nakł. G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. Gazety Polskiej, 1862,
63820 Exauvillez (d') Philippe-Irénée Boistel (1786—1864). Krótki rys występnego życia i nieszczęśliwej śmierci bezbożników słynnych w dziejach świata od początku jego, aż do naszych czasów. Skreślił... a z trzeciego wydania przetłómaczył X. S. S.(narski) D. Wilno, nakł. Księgarni Rubena Rafałowicza, 1854,
51222 Karpiński Ignacy. Krótki rys ustroju dawnej Polski i poglądy na przeszłość. Wiązarek przyrzeczony niegdyś Uczniom moim, dziś poważnym Oj com rodzin dla synów ich i wnuków. Tom I—II. Napisał ... Rektor Emeryt Obywatel M. Sandomierza. Warszawa, nakł. autora, Drukarnia Kupiecka, 1887,
61248 Dziwiński Placyd prof. Politechniki Lwowskiej (1851—1936). Krótki rys teoryi funkcyj peryodycznych jednej zmiennej. Lwów, druk. Pillera i Sp., 1885,
25724 Dmuszewski Ludwik Adam (1777—1847). Krótki rys Teatru Narodowego od roku 1818 aż dotąd. Warszawa, druk. J. Węckiego, 1831,
79907 Jasiński Ludwik. Krótki rys sztuki leczenia chorób zębów, dziąseł i wykonywania operacyi praktycznie. Napisany przez ... b. rzeczywi. ucznia fakulte. medycz. Uniwersytetu Berlińskiego a teraz wolnopraktykującego dentystę w Królestwie Polskiem; Cesarst. Rossyiskiem, szpita. głów. cyw. miasta Warszawy etc. Z 6 tablicami. Warszawa, nakł. Fr. Spiess i Spółki, Drukarnia pod firmą J. Diétrich, 1845,
51366 (Karski Michał). Krótki Rys Sprawy pomiędzy Michałem Karskim z iednéy, a Janem Wolickim Sędzią Naywyższéy Instancyi z drugiéy, tudzież Sukcessorami Xiędza Stefana Rupniewskiego iako Interwenientami z trzeciey strony, przed Sądem Naywyższey Instancyi toczącey się. B. m. b. r. (po 1818),
10195 Breiter Ernest Teodor (1865—1935). Krótki rys Ruchu Socyalistycznego we Lwowie w ostatnim 25-leciu. (Od 1-go strejku drukarskiego w r. 1870, do 1. maja 1895). Skreślił J. L. Prawdzic. Lwów, nakł. Gustawa Neussera, druk. E. Ostruszki, 1895,
5690 Baraniecki Marian Aleksander prof. (1848—1895). Krótki rys rozwoju arytmetyki i o jej nauczaniu w Polsce. (Nadb. z Biblioteki ma tematyczno-fizycznej, serya III. t. 1). Warszawa, druk. Noskowskiego, 1884,
58837 Duchińska Seweryna z Żochowskich primo voto Pruszakowa (1816—1905). Krótki rys początku rozwoju i obecnego stanu Instytucyi zakładu Sgo Kazimierza w Paryżu pod przewodnictwem Wielebnej Matki Teofili Mikułowskiej. Z rękopismu odebranego od Pani... w Paryżu, Francyi. Chicago Illinois, nakł. i druk. W. Dyniewicza 1885,
606 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Krótki rys początków i postępu anatomii w Polsce i Litwie, skreślony na pamiątkę 50 letniego trwania Cesarskiego Towarzystwa lekarskiego Wileńskiego. Wilno, nakład i druk. J. Zawadzkiego, 1855,
49712 Kamiński Jan Maurycy (1844—1907). Krótki rys pięćdziesięcioletniej działalności Towarzystwa Wyścigów Konnych w Królestwie polskiem 1841—1891. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. A. Pajewskiego, 1891,
100920 Kopff Wiktor Adam Karol (1805—1889) Krótki rys organizacyi sądownictwa cywilnego we Francyi i urządzenia wewnętrznego trybunałów paryzkich. Przez ... O.P.D. sędziego Trybunału W. M. Krakowa. Kraków, nakł. Z. A. Helzla, Druk. Kwartalnika, 1835,
77623 Jakob Mojżesz. Krótki rys nayważnieyszych wiadomości judaizmu niezbędnych w każdym domu izraelskim zastosowany do planu nauki religii mojżeszowej, ułożonego przez rabinów krakowskich, przy współudziale nauczycieli religii mojż. szkół miejskich i członków sekcyi szkolnej Zboru izraelickiego w Krakowie, a potwierdzonego przez Wysoką c. k. Radę szkolną Krajową dla użytku szkół miejskich w Krakowie zestawił ... B. m. (Kraków) b. r.,
78789 Jankowski Józef Emanuel (profesor Uniw. Jagiellońskiego; 1790—1847). Krótki rys logiki wraz z iey historyą, ułożony przez ... Oboyga Prawa i Filozofii doktora professora filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim, Członka Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Kraków, Drukarnia Akademicka, 1822,
108454 Kozenn Blasius (1821-1871). Krótki rys jeografii. Według dziełka Kozenn'a dla polskiej młodzieży ułożył Seweryn Eugieni Stoeger nauczyciel gimn. w Nowym Sączu. Wiedeń i Ołomuniec, nakł. Edwarda Hoelzla, drukarnia uniwersytecka Adolfa Holzhauzena w Wiedniu, 1869,
104068 Bellinger J. Krótki rys jeografii we dwóch kursach, dla użytku młodzieży niższego gitnnazyum i niższych szkół realnych. Przekład z niemieckiego przez W(ilhelma) Schmidt, podług czwartego poprawnego i pomnożonego wydania z r. 1853. Bochnia, Pisz, 1854,
69208 Gossin Ludwik. Krótki rys hodowli morwy i jedwabników. Warszawa, nakł. L. Sygietyńskiego, druk. J. Jaworskiego, 1875,
84297 Kajdanow Iwan Kuźmicz (zm. 1843). Krótki rys historyi powszechnej Jana Kaydanowa. Przetłumaczył Franciszek Zatorski. Wilno i Warszawa, nakł. Teofila i Augusta Emanuela Glücksbergów, druk. T. Glücksberga, 1832,
105025 Berthereau (prof. Uniwersyt. Parysk.). Krótki rys historyi powszechnej dla szkół początkowych według... chronologicznie ułożony, przejrzany i poprawiony i do r. 1861 doprowadzony z najpewniejszych źródeł. Wyd. drugie, Kraków, nakł. Baumgardtena, druk. Z. J. Wywiałkowskiego, 1862,
105026 Berthereau (prof. Uniwersyt. Parysk.). Krótki rys historyi powszechnej dla szkół początkowych i nauki domowej, według... chronologicznie ułożony, przejrzany, poprawiony i do r. 1861 doprowadzony z najpewniejszych źródeł. Wyd. 3. Kraków, nakł. Wydaw. Biblioteki Ludowej, 1888,
75723 Iżycki Władysław (zm. 1867). Krótki rys historyi polskiéj dla młodzieży pracującej. Streścił ... Kraków, nakł. Jana Nepomucena Hanickiego, szewca, druk. Ż. J. Wywiałkowskiego, 1861,
83686 K. S. X.(iądz) karmelita. Krótki rys historyi obrazu Matki Boskiej łaskami słynącej oraz kościoła OO. Karmelitów w Bołszowcu z rękopisów klasztoru Bołszowieckiego zebrany na pamiątkę 100letniej rocznicy koronacyi tegoż obrazu. Lwów, nakł. konwentu Bołszowieckiego, druk. Drukarni Ludowej, 1877,
2261 Andruszkiewicz Eliasz (1799–1884). Krótki rys historyi Kościoła na Rusi przez Eliasza A(ndruszkiewicza) zakonnika OO. Bazylianów. Lwów, druk. K. Pillera, 1883,
3238 Armiński Franciszek (1789–1848). Krótki rys historyczny tyczący się umiejętności astronomii. Warszawa, 1827,