Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
39942 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Katechizm. Czyli krotszy wykład pacierza, w początkach i zasadach wiary i moralnosci chrzesciianskiey. Stosovnie do tego, Co pospolicie y naymłodsi Chrzesciianie na pamięć umieią. przez X. ... Scholarum Piarum S. T. D. v Imp. Univ. Professora Pisma S. Wilno, Druk. Diecezalna u XX. Misjonarzów, 1809,
39943 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Kazanie na dzień swiętego Kazmiérza, w Katedrze wilenskiey miane. Przez Proboscza Jego Kaplicy. Prof.: ... Wilno, Drukarnia Diecezalna u XX. Misjonarzów, 1811,
39944 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Kazanie Na uroczystych Exekwiach. w Kosciele Akademickim Sgo Jana: Dnia 16. Pazdziernika. 1815. ku pamiątce. ś. p. Hieronima Hrabi Stroynowskiego. Niegdy Professora wysłużonego ... zasłużonego Rektora tego Univ. (!)... różnych Uczonych Towarzystw Członka... Biskupa Wileńskiego. Kaw. Ord. S. Anny 1 Kl. sw. Stanisł. &. &. miane Przez Prof. Wysł. w Jmp. Univ. (!) X. ... Wilno, Druk. Diecezalna u XX. Misjonarzów, 1815,
39945 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Kazanie podczas załobnego nabożeństwa przy uroczystem przeniesieniu do wystawionego pomnika zwłok sp. Dawida Pilchowskiego. Biskupa Echinenskiego, Officyała, Suffragana, Prałata koad. Dziekana Katedry wilenskiey &. Sede vacante Administratora Dyecezyi miane w Kościele Sgo Stefana przy wielkim cmentarzu, dnia 28. Listopada 1804. Przez X. ... Scholarum Piarum w Imp: Uniwer: Professora Pisma Sgo. Wilno, druk. XX. Pijarów, 1805,
39946 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Kazanie Przy uroczystym obchodzie żałobnego Nabożeństwa za duszę sp. Tadeusza Czackiego. T. S. i Kaw. Ord. Pol. Hon. Członka Imp. Univ. etc. miane w Kosciele Akademickim Sgo Jana 20. Marca roku bieżącego. przez Wysłużonego Prof. X. ... S. P. Wilno, Druk. Diecezalna u XX. Misjonarzów, 1813,
39947 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Kopiia autentyczna. pewney konferencyi. pomiędzy dwoma pierwszymi. s porządku w rzeczy pospolitey literalney kollegami. Za potwierdzeniem całego koła alfabetycznego. Zgodna z oryginałem. Pisáł i podpisáł na miescu (!) Sekretarza konferencyi Umocowany do tego. § I. Z dalszemi w swym rzędzie. Wilno, Druk. Diecezalna u XX. Misjonarzów, 1809,
39948 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Listy memoryały i supliki. Z uwagami stosownemi. Przez Autora o Wymowie i Poezyi. Edycya Trzecia. Wilno, w Druk. XX. Scholar. Piar., 1804,
39949 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Literatka chinska, dla literatek i literatow. w Europie. Z niektóremi wiadomosciami o Chinach i Chinczykach: z jch (!) autorów, historyi, myśli, zdań i prawideł: z niektóremi oraz ich przysłowiami: sposobem tłumaczenia się, i Filozofiią Konfucyusza. Wedle dokładnieyszych pamiętników o Chinach. Przez dawnieyszego Professora Literatury i Wymowy w Szkole Gł. Litew. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1810,
39950 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Materyał kaznodzieyski dlá pomocy zbawiennego opowiadania słowa bozkiego. Służyć mogący do kazań, nauk, albo Homilii na swięta i sczególne uroczystosci, i niedziele cáłego roku. S przyłączeniem oráz materyału do użycia kaznodzieyskiego, z niektórych miesc (!) Pisma sw. W częsci téż kazań lub ich wyiątków, przez X. ... Sch. P. Professora wysłużonego w Imp. Uniw. Wilno, Druk. Diecezalna u XX. Misjonarzów, 1813,
39951 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Mowa w Dzien doroczny rodzin Jego Imperatorskiey Mosci Alexandra I przy ogłoszeniu wskazanych Ustawami nagrod dla celnieyszych Uczniow Imperatorskiego Universytetu. Na publicznéy sessyi. przez... S. P. Professora Pisma Swiętego. miana. 12. Grudnia 1803. Wilno, Druk. Uniw., 1803,
39952 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Mowa ... S. P. Professora Literatury. o zakładzie i dalszym zroscie Akademii Wilenskiey. Na Publicznéy Sessyi Impera torskiego Uniwersytetu Wilenskiego. Po przeczytaniu Aktu Potwierdzenia. Dnia 17. Czerwca 1803. Wilno, Druk. Uniwers., 1803,
39953 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Pacierz wedle swego porządku w obięciu wielkiéy treści Nauki Chrzesciańskiéy: gdzie oráz o sposobie uczenia się i uczenia ièy w Szkołach Dlá pomocy Nauczyciela Religii tak początkowych, iak i dalszych uczniów. I dlá rozwagi starszych. Przez X. ... Scholarum Piarum D. S. T. Professora Pisma S. Tom I. Od znaku Krzyża S. do IV. Artykułu składu Apostolskiego. Wilno, druk. XX. Misjonarzów, 1808,
39954 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Pamiątka Tomasza Husarzewskiego. Professora Historyi Powszechney i Krytyki. J (!) Franciszka Smuglewicza. Pierwszego Professora Rysunków i Malarstwa w Imperatorskim Uniwersytecie Wilenskim. V (!) głosie Profesora ... Na publicznèm posiedzeniu Imp: Universytetu (!). W publicznèy Bibliotece Akademickièy 15. Wrzesnia. 1808. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, (1808),
39955 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Przymowienie się Wysłużonego Professora X. ... Na Sessyi Rady Jmperatorskiego (!) Uniwersytetu 1. Kwietnia. 1814. Wilno, druk. Diecezalna XX. Misjonarzów, 1814,
39956 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Rys Moyżeszowego prawodastwa. w głosie Professora ... Na Publicznèy Sessyi Imperator: Uniwersytetu. 15. Wrzesnia 1804. Wilno, Druk. Diecezalna u XX. Misjonarzów, 1815,
39957 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Rys polskiego słownika. JP. Linde. Po wyyściu całego dzieła na powszechny widok. W Dzienniku wileńskim r. 1815. w miesiącach wrzesniu, paździérniku i listopadzie. umiesczony. Teraz w jedno zebrany i przedrukowany. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1822,
39958 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Nowy Testament. Ewanielia. Dzieje. i Pisma Apostolskie. w swoich wyiątkach, tresci, i wykładzie. Ze stosunkiem starégo do nowego Testamentu Do Paciérza. Dlá káżdego wieku i stánu Chrzescian. przez X.... Scholarum Piarum. w JMP: Uniwer: S. T. D. Professora Pisma S. (Wilno), Druk. Diecezalna u XX. Misjonarzów, (1808),
39959 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Tresć dzieła o edukacyi s porównania we 22 kantonach szwaycarskich i niektórych krajach niemieckich: ze wzorami tablic w oryginale do porównywania postrzeżeń: dla użycia tych, coby chcieli poznać teraznieyszy stan edukacyi i instrukcyi powszechney w rozmaitych krajach europeyskich. Wyciąg z zamiaru czyli rysu pisma bezimiennego autora, pod tytułem — Esquisse d'un ouvrage sur l'éducation comparée dans les vingtdeux Cantons de la Suisse &. Ob. Bibl. Univers. Litter. Nouv. série Vol. 3. 1816. (Wyjątek z Dziennika Wileńskiego t. V. r. 1817),
39960 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). O wymowie i poezyi. Edycia trzecia. Przez X. ... Scholarum Piarum. Dawnieyszego Professora Wymowy i Literatury w Szkole Główney Litewskiey. Wilno, nakł. autora, druk. Józefa Zawadzkiego, 1808,
39961 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824).
39962 Golański Jan.
39963 Golański Jan Antoni (1844—1896).
39964 Golański Tadeusz. Bank mobilizacyjny czyli Projekt nowego systemu kredytu rolnego z zastósowaniem do wolności handlowéj między narodami. Poznań, w komisie Księgarni J. K. Żupańskiego, druk. L. Merzbacha, 1853,
39965 Golaszewsky Bartłomiej.
39966 Golatowskij Joannikij.
39967 Golawski Bolesław.
39968 Golberg Mieczysław. Vers l'amour. Statues. Suivi de trois nouvelles Mon Héros — Légende de l'Homme — Homicide. Paris, Librairie Taitbout, Albert Wolff éditeur, imp. Noizette e Cie, 1899,
39969 Golberg Mieczysław.
39970 Golc A.
39971 Golc L.