Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
39912 Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852). Rewizor czyli Podróż bez pieniędzy. Komedya- w pięciu aktach z Rossyjskiego ... tłumaczona przez Jana Chełmikowskiego Art. Dram. Wilno, R. Daien, nakł. Rubena Rafałowicza, druk. M. Zymelowicza, 1846,
39913 Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852). Rewizor z Petersburga czyli Podróż bez pieniędzy. Komedya w pięciu aktach z rosyjskiego ... Wydawca: Adam Kaczurba. (Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł Polskich i Obcych). Lwów, druk. Anny Wajdowiczowej, 1882,
39914 Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852). Rewizor z Petersburga czyli Podróż bez pieniędzy. Komedja w 5 aktach. (Biblioteka Mrówki, t. 181—183). Lwów, Księgarnia Polska, druk. J. Czaińskiego w Samborze, (1883),
39915 Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852).
39916 Gogolewski Aleks. Leon (z Fast w Białostockiem). De la peritonite puerpérale. Montpellier, 1836.
39917 Gogołowicz Henryk (roznosiciel Gazety Radomskiej). Z powinszowaniem Nowego Roku 1885. Radom, druk. J. K. Trzebińskiego, (1884),
39918 Gogulimski Stanisław. De infectione purulenta dissert. inaug., quam pro gradu D. Med. legit. obtinendo in Caes. Med. Chir. Acad. Petrop. publ. defendet. Petropoli, 1851,
39919 Goehlert J. Vinc. Die Karaiten und Mennoniten in Galizien von... (Aus den Sitzungsberichten 1861 der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften). Wien, Gerold's Sohn, K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1862,
39920 Goehlerth V. dr. Siła rozpłodowa człowieka. Die menschliche Reproductionskraft. Przekład dra Józefa Starkmana. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1890,
39921 Goehlerth V. dr.
39922 Goehling Karol Ferdynand (członek Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i Wileńskiego; 1805—1886). Lekarz i poradnik włościański, czyli Jak zapobiegać chorobom i jak je leczyć środkami prostemi, pod niebytność lekarza. Z polecenia Zwierzchności ułożył obywatel, radzca Stanu Dr... Wydanie poprawione. Wilno, nakładem Maurycego Orgelbranda, druk. A. Marcinowskiego, 1859,
39923 Goehling Karol Ferdynand (członek Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i Wileńskiego; 1805—1886). Opyt grażdanskoj miedicynskoj policyi primienionnoj k zakonam rossijskoj impierii. Wilno, tipogr. Marcinowskago, 1842,
39924 Goehling Karol Ferdynand (członek Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i Wileńskiego; 1805—1886). Rady dla wileńskich włościan, jak zabezpieczać się od chorób i jak leczyć one środkami prostemi. Wilno, 1855,
39925 Goehling Karol Ferdynand (członek Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i Wileńskiego; 1805—1886).
39926 Göhre Paul (1864—1928).
39927 Gohren (von) Teodor (1836—1923). Prawa natury w żywieniu zwierząt domowych gospodarskich, przez D-ra Filozofji..., Profesora wyższego gospodarskiego Instytutu Król. Czeskiego w Liebwerd. Przekład studentów Instytutu gospodarstwa wiejskiego i leśnictwa w Nowej Aleksandryi pod redakcyą Teofila Cichockiego, Docenta tegoż Instytutu. Z dołączonemi w tekście rysunkami. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Jana Noskowskiego, 1880,
39928 Goehring C. Geschichte des Polnischen Volkes von seinem Ursprunge bis zur Gegenwart. Von... Mit Stahlstichen. Band I—IV. Leipzig, C. W. B. Naumburg, gedruckt bei E. Polz, 1846 (t. I—II) — 1847 (t. III— IV),
39929 Goehring C. Geschichte des polnischen Volkes von seinem Ursprunge bis zur Gegenwart. Von ... Anhang. Geschichte der Jahre 1847 bis 1850. Mit Mierosławski's Portrait in Stahlstich. Leipzig, Julius Meissner, Druck von Alexander Wiede (tak na okł., na końcu: Schnellpressendruck von N. Neubürger in Dessau), 1851,
39930 Goehring C. Historya narodu polskiego od jego początku aż do teraźniejszości przez ... napisana, z niemieckiego na język polski przełożona, poprawiona i pomnożona przez Jana Szweykowskiego d. o. p. Tom I—V. Lwów, nakł. autora, druk. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1867,
39931 Goehring C. Polen unter russischer Herrschaft. Reisen und Sittenschilderungen aus der neuesten Zeit von... Band I—III. Leipzig, Wigand, Friedrich Fleischer, Druck von B. G. Teubner, 1843,
39932 Goehring C. Warschau eine russische Hauptstadt. Von... Zwei Bände. Leipzig, Verlag von Otto Wigand, gedruckt bei E. Polz, 1844,
39933 Goidoz Henri.
39934 Goince G. R.
39935 Goiriena Francisco de. Impugnacion del sistema Copérnico y exposicion del vulgar. por... presbitero capellan de Arrazua en Vizcaya. Paris, imp. Mersch, 1879,
39936 Goiriena Francisco de. Réfutation raisonnée du systeme de Copernic et exposition du systéme vulgaire, par ... abbé chapelain d'Arrazua en Vizcaya. Paris, imp. Capiomont et Renault, 1880,
39937 Goeker Wilhelm. Polen und Schleswig-Holstein. Entwurf zur Lösung der Schleswig-holsteinischen Frage. Geschrieben im December 1846, aus Westphalen von... Privatmann. Minden, Verlag des Verfassers, in Commission bei F. Essman, gedruckt bei Ehr. Fickert, 1847,
39938 Golański Antoni (właściwie: Jan Antoni; 1844—1896).
39939 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Allegorye starozytne w Stosunku do I Wieku Sławnych Ludzi Plutarcha i czasów bohatyrsko-mitologicznych przez X. ... Scholarum Piarum. Professora Literatury w Szkole Głównéy Litewskiéy. Wilno, Druk. Akademicka, 1801,
39940 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Filozof i Anti-filozof. Rozmowy w zarzutach i odpowiedziach. Dla dochodzenia i uznania prawdy Przez Profesora Pisma Sgo w JMP. Univ. (!). Wilno i Warszawa, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1811,
39941 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Głos professora... na posiedzeniu publiczném Imperatorskiego Uniwersytetu wileńskiego. Dnia 15. Września 1817. Ku pamiątce zeszłego S. P. X. Jozefa Mickiewicza wysłużonego professora fizyki, w oddziale nauk fizycznych i matematycznych dziekana, kanonika katedry żmudzkiey proboszcza kościoła akademickiego św. Jana. (Odb. z Dziennika Wileńskiego, 1817 t. VI). Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego,