Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
1989 Ammon Aug. Fryd. Dr. (1799–1861). Przepisy zachowania się przy użyciu wód mineralnych tak wewnętrzném jako i zewnętrzném podług Dra... przez Dra Michała Kaczkowskiego. Lwów, druk. Zakładu im. Ossolińskich, 1834,
60796 Dziennik Literacki. Dziennik Literacki (w r. 1867 nr 1—45 pt. Dziennik Literacki i Polityczny; tygodnik, od r. 1856 trzy razy na tydzień, od r. 1859 dwa razy na tydzień, od r. 1864 nr 22 tygodnik, od nr 1 do 69 r. 1865 dwa razy tygodniowo po arkuszu, potem raz w tygodniu po 2 arkusze). Lwów, druk. Zakładu im. Ossolińskich (od nru 79 r. 1863 druk. E. Winiarza, od nru 26 r. 1870 druk. Spółki Dzien. Lwowskiego, od nru 28 r. 1870 druk. K. Gromana i Sp.),
23380 Darowski (Darewski) Aleksander Weryha (używał pseud. Artemiusz; 1815—1874). Książe Jeremi Wiśniowiecki. Lwów, druk. Zakładu im. Ossol., b. r. (około 1862),
9123 Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin hr. (1811—1896). O najdawniejszych zabytkach pisemnych. (Odbitka z Pamiętnika Literackiego). Lwów, druk. Zakładu im. Ossol., 1850,
90367 Katalogi. Przyłęcki Stanisław (1805—1866). Towarzystwo gospodarskie galicyjskie. Katalog biblioteki ... (Lwów, druk. Zakład. Ossol.) b. r.,
70927 Grocholski Kazimierz (1815—1888), Krzeczunowicz Kornel i Laskowski Fel. Wyciąg z uwag nad cenami katastralnemi ziemiopłodów w Galicyi wschodniéj, które z powodu narady odbytéj w c. k. krajowej Dyrekcyi skarbowéj w d. 14, 15 i 16 Lutego 1861, przez powołanych do téj narady mężów zaufania, posłów na sejm krajowy, Kazimierza Grocholskiego, Korn. Krzeczunowicza i Fel. Laskowskiego ułożone i krajowéj Dyrekcyi skarbowéj, jako alegat do protokółu narad podane zostały. Lwów, druk. Zakł. Ossolińskich, 1861,
110269 Dzieduszycki Maurycy (1813—1877). Sprawozdania z czynności Zakładu narodowego im. Ossolińskich od 1 Lipca 1851 do 12 Października 1856. Lwów, druk. Zakł. Ossolińskich, 1857,
6545 Batowski Aleksander (1799—1862). Mowa miana na zgromadzeniu przedsejmowém w sali Zakładu narodowego imienia Ossolińskich dn. 25. Kwietnia 1848 r. Lwów, druk. Zakł. Ossolińskich, 1848,
73527 Igel Salomon (Zelman) (1813—1870). Katalog nakładowy i komisowy księgarni ... we Lwowie przy ulicy Syxtuskiej Nr 131 1.4. Nr 1 w miesiącu Maju 1869. Lwów, druk. Zakł. Ossol., 1869,
3854 Ausdruck. Ausdruck der Gefühle der Studirenden an der k. k. Universität zu Lemberg, aus Anlass der Ankunft S. Kais. Hoheit des durchlautigsten Herrn Erzherzogs Carl Ludwig am 23. Dezember 1853. Lwów, druk. Zakł. Ossol., 1853,
92842 Kiejnowski Władysław ks. (1801—1906). Życie i męczeństwo błogosławionego Jędrzeja Boboli Towarzystwa Jezusowego. Opisane przez X. ..., Kapłana tegoż Towarzystwa. Lwów, Druk. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1854,
34496 Fiderer Edward (1846—1921). Odpowiedź na recenzyę mojej „Gramatyki języka greckiego” napisaną przez p. Tomasza Sołtysika a umieszczoną w Muzeum za rok 1896. Lwów, druk. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, (1896),
77662 (Jakowicka Friderici Teodozja; 1835—1889). Sławionéj artystce opery polskiéj ... W dowód uwielbienia grono czcicieli. Lwów, druk. Zakł. narod. Ossolińskich, 1873,
13484 Cennik. Cennik dla zecerów i drukarzy lwowskich (projekt). Lwów, druk. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1872,
22181 Czeżowski Iwo ks. jezuita (1814—1889). Żywot błog. Jana Berchmansa anielskiego młodzieniaszka Tow. Jezusowego przez ... Lwów, druk. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1866,
23364 Darowski (Darewski) Aleksander Weryha (używał pseud. Artemiusz; 1815—1874). Do dziejów Ukrainy. Lwów, druk. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1863,
61084 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Szkoła świata. Szkic z życia społecznego, Przez J. D. W trzech częściach. Lwów, druk. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1861,
3097 Arciszewski Krzysztof (1592–1656). Pieśń ułożona przez IMĆ Pana... kiedy za listem Króla IMĆ z Brazylii do Holandyi powracał. R. 1637. Nowo wydana z rękopismu dochowanego w archiwum Konstantego Podwysockiego w Rychtach Humieckich pod Kamieńcem Podolskim. Lwów, druk. Zakł. Narod. im. Ossol., MDCCCLXIV (1864),
9664 Boznański Feliks (ok. 1793—ok. 1860). Ostatnie marzenia starego huzara. Cz. I. Galerya ze sto dwudziestu obrazów charakterystycznych osób żyjących naszego spółeczeństwa, przez F. B. kapitana pułku 13 huzarów Księstwa Warsz. T. I. Lwów, druk. Zakł. Narod. im. Ossol., 1848,
70857 Grillparzer Franciszek (1791—1872). Matka rodu Dobratyńskich. Trajedyja w pięciu aktach. Wierszem. Naśladowana z niemieckiego (przez Stan. Starzyńskiego). Wydawca Antoni Kozieradzki. Lwów, druk. Zakł. Nar. Ossolińskich, 1850,
6544 Batowski Aleksander (1799—1862). Katalog Biblioteki Odnowskiéj w przedaż przeznaczonej. (Przez) A. B. Lwów, druk. Zakł. Nar. Ossolińsk., 1852,
104204 Bełza Władysław (1847—1913). Epilog ku czci A. Mickiewicza. Wiersz wygłoszony dnia 22 maja 1898, na zakończenie uroczystego przedstawienia w setną rocznicę urodzin wieszcza, w teatrze hr. Skarbka. Lwów, Druk. Zakł. Nar. Ossolin., 1898.
89786 Katalogi. Maniecki Wojciech (1820—1887). Katalog książek wydanych nakładem W. Manieckiego uprzywil. dzierż, drukarni Zakładu narod. Ossolińskich we Lwowie w roku 1853—1855. Lwów, druk. Zakł. Nar. Ossol., 1855,
41965 Halban (Blumenstock, Blumenstok) Leon (1838—1897). Przegląd krytyczny prac sądowo-lekarskich ogłoszonych w roku 1871 zestawił Prof. Dr. Blumenstok w Krakowie. (Odb. z czasopisma Służba Zdrowia). Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, u Jul. Wilda w Krakowie, 1872,
69332 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Wiersz... (inc: „O moja droga ojczyzno!...”). (Odb. z Dziennika Literackiego, 1861). Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, b. r. (1861),
2647 Antoniewicz Jan Bołoz dr. (1858–1922). O malarstwie polskiem. Z powodu dzieła J. Mycielskiego. Napisał... Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1898,
35038 Finkel Ludwik (1858—1930). Przegląd literatury historyi powszechnej. Ułożył z gronem współpracowników Dr. ... (przy współudziale E. Barwińskiego, J. Friedberga, B. Geberta, J. Lewickiego, W. Rolnego, St. Rudnickiego, Ad. Szelągowskiego i E. Terleckiego). (Odb. z Kwartalnika Historycznego). Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1896,
22175 Czeżowski Iwo ks. jezuita (1814—1889). Krótki rys życia błogosławionego Piotra Kanizego kapłana Towarzystwa Jezusowego. Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1865,
61087 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Uniwersał hetmański. Powieść historyczna z drugiej połowy XVIII wieku. Przez... Tom I—II. (Odb. z Dziennika Literackiego, 1857). Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1858,
12627 Byron Jerzy Noel Gordon (1788—1823). Pielgrzymka Czajlda Harolda, Poema Lorda Bajrona zpolszczone przez Wiktora z Baworowa (Baworowskiego) wydane przez J. D(Dobrzańskiego?). Część pierwsza. (Pieśń I—II). (Odb. z Nowin i z Dziennika Literackiego z 1856 r.). Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1857,