Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
49003 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Znaczenie świętych w historyi Przez X. ... C. R. (Odb. z Przeglądu Lwowskiego). Lwów, Drukarnia Ludowa, 1881,
78154 Jan Ruysbroeck bł. (1293—1381). Ruysbroeck przedziwny. (Dzieła wybrane). Przeł. X. W. P. Z. Z. Lwów, Drukarnia Ludowa, 1874,
35363 Flamm Filip (1828—1895). Treść referatu... z Warszawy. Współki rolnicze ekonomiczne. Drugi zjazd prawników i ekonomistów polskich we Lwowie 1889. L. 27. Lwów, Drukarnia Ludowa, (1889),
74266 Instrukcya dla Delegatów. Instrukcya dla Delegatów Macierzy Polskiej. Lwów, Drukarnia Ludowa, (1882),
63595 Etwas. Etwas für Alle. Post-Almanach für das Jahr 1875, dem geehrten Publicum gewidmet vom k. k. Briefpost-Briefträger in Lemberg. Lwów, Drukarnia Ludowa, (1874),
75254 Isakowicz (Issakowicz) Izaak Mikołaj (abp metropolita ormiański; 1824—1901). (List pasterski skierowany przeciw zaburzeniom społecznym i narodowościowym, inc: „Zaciążyła nad nami ręka Pańska!...”, z datą: Lwów 6 VI 1900). Lwów, Drukarnia katolicka Jana Chęcińskiego, 1900,
75253 Isakowicz (Issakowicz) Izaak Mikołaj (abp metropolita ormiański; 1824—1901). (List pasterski z powodu złotego jubileuszu własnego kapłaństwa, inc: „Z prawdziwą przyjemnością obwieszczam Wam...”, z datą: Lwów 15 VI 1898). Lwów, Drukarnia katolicka J. Chęcińskiego, 1898,
74762 Instrukcja techniczna dla użytku. Instrukcja techniczna dla użytku dróg powiatowych i gminnych w Galicji. Sporządzona w Oddziele Technicznym Wydziału Krajowego w myśl § 25. ustawy z dnia 7 lipca 1885 r. L. 39 Dziennik ustaw i rozp. kraj. Lwów, Drukarnia I Związkowa, b. r. (z datą 1 X 1886),
75252 Isakowicz (Issakowicz) Izaak Mikołaj (abp metropolita ormiański; 1824—1901). (List pasterski z okazji Wielkiego Postu, inc: „Zwyczajnie o tej porze...”, z datą: Lwów 2 II 1895). Lwów, drukarnia i litografia Pillera i Spółki, (1895),
73600 Ilasiewicz Lubin F. W. (ok. 1832—1889). Epilog wypowiedziany przez P. Nowakowską dnia 19. Lipca 1876 r. w teatrze hr. Skarbka z powodu śmierci A. Fredry. Lwów, Drukarnia Gaz. narod. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, b. r. (1876),
66478 Gergowiczówna Zofia. Pierwiosnki. Pierwiosnki. — Dziaduś. — Pierwszy śnieg. — Pierwszy utwór. — Na ołtarzu ofiary. — Nad książką. — W pogoni za szczęściem. — Z dzisiejszej doby. — Dwie. — Przerwane dźwięki. Lwów, Drukarnia Edmunda Ostruszki, b.r.,
92574 Kessel-Zeutsch. Koń ardeński przez bar. ... Tłumaczenie z niemieckiego. Lwów, Drukarnia Dziennika Polskiego, 1892,
40766 Goniec Niedzielny i Świąteczny. Dziennik dla Wszystkich illustrowany (od nru 2 z 10 V 1885 podtytuł: Dziennik dla Wszystkich illustrowany, a czasem tylko nie illustrowany; od nru 22 z 13 IX 1885: Dziennik dla wszystkich illustrowany i nie illustrowany; od nru okazowego z 17 I 1886 tytuł: Goniec Niedzielny. Dziennik dla Wszystkich illustrowany i nie illustrowany; od nru 7 z 4 III 1886: Goniec Tygodniowy. Dziennik dla Wszystkich illustrowany i nie illustrowany; od nru 1 z 15 I 1887: Goniec. Dziennik dla Wszystkich illustrowany i nie illustrowany; od nru 1 z 20 IX 1890: Goniec i Iskra. Dziennik dla Wszystkich, illustrowany). (Tygodnik, potem trzy razy na miesiąc, następnie dwutygodnik). Lwów, Drukarnia Dziennika Polskiego (w 1. 1892 i wcześniej — 1894 i od nru 5 z 1895—1899: druk. W. A. Szyjkowskiego; w nrach 10—13 z 1893: E. W. Ostruszki; w nrach 13—18 z 1894: J. Kostkiewicza, od nru 19 z 1894 — nr 17 z 1896: druk. Ludwika Arbaszewskiego; od nru 18 z 1896 — nr 4 z 1897: Kaz. Wiesnera). Ilustracje odbijano w litografii A. Przyszłaka (1892 i wcześniej), A. Plutera (1892—1899). Właściciel i naczelnie kierujący częścią literacką i administracyjną Mieczysław Dzikowski-Chamski, za redakcję i wydawnictwo odpowiedzialny Stanisław Wuffka (od 15 V 1886: Franciszek Ksawery Kowaliszyn), rok VIII: 1885 (nr 1 z 5 V)—rok XXI: 1899. Rok VIII: 1885 (nr 1—37); r. IX: 1886 (nr 1—13 z 17 IV i nr 1—?); r. X: 1887 (nr 1—16); r. XI: 1888/1889 (nr 17—36); r. XII: 1889/1890 (nr 37—54); r. XIII: 1890 (nr 55—67 i nr 1 z 10 X—nr 10 z 20 XII); r. XIV: 1891 (nr 1—?); r, XV: 1892 (nr 1—36); r. XVI: 1893 (nr 1—36); r. XVII: 1894 (nr 1—24); r. XVIII: 1895 (nr 681—703, są to nry porządkowe licząc od pojawienia się pierwszego nru pisma w 1878 r.); r. XIX: 1896 (nr 1—18); r. XX: 1897 (nr 1—?); r. XX seria zmieniona: 1898/1899 (nr ?—28); r. XXI seria zmieniona 1899 (nr 29—38),
8262 Bogdalski Ignacy (imię chrzestne, zakonne: Czesław, pisze pod tym ostatnim, o. bernardyn; 1853—1935). O święceniu niedzieli. Mowa wypowiedziana na wiecu katolickim we Lwowie 14. maja 1899. (Odbitka z Ruchu Katolic kiego). Lwów, druk. Zyg. Golloba, 1890 (sic! zamiast: 1899),
23284 Danysz Antoni (1853—1925). O wychowywaniu królewicza. Traktat humanistyczno-pedagogiczny z r. 1502. Odbitka ze „Szkoły”. Lwów, Druk. Związkowa. 1900,
5741 Baranowski Bolesław Adam (1844—1916). Organizacya szkół ludowych we Lwowie. Uwagi i wnioski uzupełniające, przed stawione c. k. Radzie szkolnej okręgowej miejskiej we Lwowie. Lwów, Druk. Związkowa, b. r. (1882).
11848 Bujwid Odo dr prof. U. J. (1857—1942). Powietrze jako czynnik szerzący choroby (gazy, pyłki, bakterye w powietrzu). Przez... Odczyt wypowiedziany dnia 21 marca 1900 r. Odb. (Nadb.) z Kosmosu. Lwów, Druk. Związkowa, 1900,
23280 Danysz Antoni (1853—1925). Jana Rybińskiego podróż naukowa za granicę, w latach 1616—1623. Kartka z dziejów wychowania w Polsce. (Odb. ze Szkoły). Lwów, Druk. Związkowa, 1898,
80406 Jaworowski Antoni dr. Wypadki poszukiwań nad rozrodem wnętrznym (endogenezą) komórek. Skreślił Dr. ... (Odb. z Kosmosu). Lwów, druk. Związkowa, 1883,
6249 Bartoszewicz Adam Dominik (1838— 1886). Katalog Księgarni Polskiej A. D. Bartoszewicza i M. Biernackiego we Lwowie. Lwów, Druk. Związkowa, 1881,
87862 Katalogi. Bełza Władysław (1847—1913). Katalog Księgarni Władysława Bełzy we Lwowie, w hotelu George'a N. 1. Lwów, Druk. Związkowa, 1876,
22584 Czyżewicz Adam dr (1841—1910). i Biesiadecki Alfred. (Odezwa do lekarzy propagująca używanie soli i wody morszyńskiej, inc: „Szanowny Panie Kolego! Bonifacy Stiller zapisuje...", z września 1884). Lwów, Druk. Związkowa, (1884),
81296 Jemiołowski Mikołaj (ur. ok. 1620, zm. ok. 1693). Pamiętnik ... towarzysza lekkiéj chorągwi, ziemianina województwa bełzkiego, obejmujący dzieje Polski od roku 1648 do 1679 spółcześnie, porządkiem lat opowiedziane. Lwów, druk. Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1850,
89879 Katalogi. Milikowski Jan (1781—1866). Katalog Książek wydanych nakładem Jana Milikowskiego we Lwowie, Stanisławowie i Tarnowie 1850. Lwów, Druk. Zakładu Narodowego Ossolińskich, (1850),
89286 Katalogi. Kallenbach Henryk Wilhelm Antoni (1818—l895). Trzeci spis dzieł do nabycia w Księgarni H. W. Kallenbacha we Lwowie. Lwów, Druk. Zakładu narodowego imienia Ossolińskich. 1857,
49184 Kallenbach Henryk Wilhelm Antoni (1818—1895). Trzeci spis dzieł do nabycia w księgarni H. W. Kallenbacha we Lwowie. Lwów, druk. Zakładu narodowego imienia Ossolińskich, 1857,
92841 Kiejnowski Władysław ks. (1801—1906). Krótki opis życia błogosławionego Jana Britto męczennika Towarzystwa Jezusowego. Z Włoskich źródeł zebrał i ułożył X. ... T. J. Lwów, Druk. Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1854,
91646 Katechizmu. Krótki zbiór Katechizmu według nauki kościoła świętego rzymsko-katolickiego dla łatwiejszego wyuczenia dzieci po wsiach. Za Approbatą Zwierzchności Archidiecezalnéj Lwowskiej Obrządku Łacińskiego. Lwów, druk. zakładu narodowego imienia Ossolińskich, 1848,
78164 Jan III Sobieski (król polski; 1629—1696). List Jana III. Sobieskiego, Króla polskiego, W. X. litewskiego, ruskiego, pruskiego, mazowieckiego, żmudzkiego, inflandzkiego i t. d. Pisownią i stylem w XVII. wieku używanym pisany do Królowéj Maryi Kazimiry, w ciągu Wyprawy pod Wiédeń roku 1683. Na pamiątkę czynionego we Lwowie religijno-narodowego Obchodu 165téj Rocznicy oswobodzenia Wiédnia od Turków przez Jana IIIgo dnia 12go Września 1683. Na dochód podupadłej rodziny polskiej. Nie kładąc tamę dobroczynności. Cena 5 kr. mon. konw. Lwów, druk. Zakładu narodowego imienia Ossolińskich, 1848,
99156 Konarski Franciszek (1857—1907). U stóp Wieszcza (1798—1898). Lwów, druk. Zakładu narodowego im. Ossolińskich, 1898,