Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
95059 Kłodziński Adam (1795—1858). Odpowiedź..., byłego dyrektora Zakładu narodowego imienia Ossolińskich; na artykuł bezimiennego autora O Zakładzie naukowym imienia Ossolińskich, umieszczony w gazecie polskiéj wydawanéj w Poznaniu r. b. odbity w osobnéj broszurce w 8ce. Lwów, Drukarnia Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1850,
51453 Karta przyjęcia. Karta przyjęcia do Apostolstwa Modlitwy i Stowarzyszenia Najświętszego Jezusowego Serca. Lwów, Drukarnia Zakł. nar. im. Ossolińskich, 1866,
79967 Jasiński Władysław (1827—1903). Priessnitz, Rikli, Kneipp pisał Dr. ... Lwów, Drukarnia W. Manieckiego, 1895,
46863 Holzer Wilhelm. Przemówienie Dr. ... wygłoszone 18. sierpnia 1900 r. w 70-tą rocznicę urodzin Cesarza Franciszka Józefa I. w świątyni izraelickiej przy ul. Szajnochy we Lwowie. Lwów, Drukarnia Udziałowa, 1900,
96352 Koczalski Raul (1855—1948). Recenzye o koncertach Raula Koczalskiego. Lwów, Drukarnia udziałowa, 1899,
82199 Johnston James Finlay Weir (1796—1855). Katechizm rolniczy oparty na zasadach chemii i geologii. Tłómaczony z angielskiego przez Maxymiliana Oborskiego członka czynnego Towarzystwa gospodarskiego. Lwów, Drukarnia Stauropigiańska, nakł. Towarzystwa gospodarskiego, 1847,
47836 Hoszowski Justyn (ok. 1850—1908). W chwili bieżącej. Studjum polityczne. Napisał J. Sas. Lwów, Drukarnia Spółki Dziennik Lwowski, 1870,
79960 Jasiński Władysław (1827—1903). Obrazki ze świata alpejskiego. Skreślił Dr. ... Lwów, Drukarnia Polska, 1893,
25532 Dłuski Kazimierz (1855—1930). Kilka słów o położeniu włościan polskich przez K. D. Studja społeczno-polityczne. Lwów, Drukarnia Polska, 1893,
42019 Halévy Ludwik (1834—1908). Jak kojarzą się małżeństwa. Nowella ... Lwów, Drukarnia Polska, 1889,
58703 Du Boisgobey Fortuné (1821—1891). Niebieska woalka. Przekład z franc. (Odb. z Kuriera Lwowskiego). Lwów, Drukarnia Polska, 1887,
92882 Kielland Alexander Lange (1849—1906). Fortuna. Powieść. Przez ... Przekład z oryginału norwegskiego. (Odb. z Dodatku literackiego Kuriera Lwowskiego). Lwów, Drukarnia Polska, 1887,
65761 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Poezje Włodzimierza Wysockiego. Szkic krytyczny przez Fr. Rawitę. (Odb. z Przeglądu Społecznego). Lwów, Drukarnia Polska, 1886,
106058 Bielski Wincenty. Mączka z kości jako nawóz. Przedruk z Gazety Wiejskiej. Lwów, Drukarnia Polska pod zarz. Kl. Huczkowskiego, 1888,
49305 Kałużniacki Emil (1845—1914). Dokumenta mołdawskie i multańskie z archiwum miasta Lwowa opracował ... (Odb. z tomu VII Aktów grodzkich i ziemskich). Lwów, Drukarnia Narodowa W. Manieckiego, 1878,
43568 Hector Annie z domu French (pisze pod pseud. Mrs. Alexander; 1825—1902). O własnych siłach. Tłumaczenie z angielskiego. Część pierwsza—druga. (Biblioteka Najnowszych Powieści i Nowel, t. 18, 19). Lwów, Drukarnia Narodowa St. Maniecki i Spółka, 1900,
106136 Bieńkowski T. L. Siły przyrody jako naturalne motory ruchu przysposobione do usług człowieka. Motory wagowe. — Żegluga wodna i żegluga napowietrzna. Lwów, Drukarnia Nar. St. Maniecki i ska, 1897,
75756 J. s.(iostra). Godzinki o świętym Stanisławie Biskupie Krakowskim i Męczenniku, słynącym łaskami w mieście Busku, przez s. J. Lwów, Drukarnia Michała Franciszka Poremby, 1856,
73744 Imię. W Imię Boże! (Odezwa w sprawie ślubów Jana Kazimierza, z datą: Lwów 3 maja 1889). Lwów, Drukarnia Ludowa, b. r. (1889),
51850 Kasparek Franciszek Ksawery (1844—1903). Wnioski prof. Dra ... z Krakowa przygotowane na Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich. (Odb. z Przeglądu Sądowego i Administracyjnego). Lwów, Drukarnia Ludowa, b. r. (1887),
48976 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Internat Ruski XX. Zmartwychwstańców we Lwowie. Lwów, Drukarnia Ludowa, b. r. (1881),
50473 Karakulski Bronisław ks. Illustrissimo ac reverendissimo domino domino Mathiae Hirschler Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopo premisliensi latinorum Jubileum Sacerdotale celebranti. Lwów, Drukarnia Ludowa, b. r. (1880),
75260 Isakowicz (Issakowicz) Izaak Mikołaj (abp metropolita ormiański; 1824—1901). Mowa żałobna przy trumnie ś. p. Klementyny z Hrabiów Potockich Hrabiny Miączyńskiej zmarłej 29 grudnia 1878, w Podpieczarach, pogrzebanej dnia 2 stycznia 1879 w grobach familijnych w kościele OO. Dominikanów w Tyśmienicy. Przez ks. ..., kanonika i proboszcza orm.-katolickiego w Stanisławowie. Lwów, Drukarnia Ludowa, b. r. (1879),
51828 Kasparek Franciszek Ksawery (1844—1903). Odpowiedź na zarzuty uczynione w Dodatku Gazety Narodowej do Nru 200 dziełu mojemu: „Prawo polityczne ogólne z uwzględnieniem austryackiego razem ze wstępną nauką ogólną o państwie”, Tom I, w Krakowie 1877. Lwów, Drukarnia Ludowa, b. r. (1877),
50874 Karliński Justyn Józef Stanisław (1862—1909). Szkice weterynaryjno-policyjne. Nosacizna (malleus) podał Dr. ... b. starszy lekarz powiatowy. (Odb. z Przeglądu Weterynarskiego). Lwów, Drukarnia Ludowa, 1900,
102662 Korzeniowski Stanisław ks. Niektóre uwagi i dokumenta w sprawie opieki nad uwolnionymi więźniami. Wydał ks. … były Dyrektor galic. Stowarzyszenia opieki nad uwolnionymi więźniami, Proboszcz rz. kat. w Trembowli. Lwów, Drukarnia Ludowa, 1896,
102012 Korosteński Zygmunt. Potrzeba szkół handlowych w Kraju a w szczególności także Akademii handlowej we Lwowie. Napisał Zygmuut (!) Korosteński. (Odb. z Ekonomisty Polskiego). Lwów, Drukarnia Ludowa, 1893,
81393 Jentys Stefan (1860—1919). Internat w Dublanach. Przez Dr. ... prof. Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. (Odb. z Roczników Dublańskich). Lwów, Drukarnia Ludowa, 1891,
75249 Isakowicz (Issakowicz) Izaak Mikołaj (abp metropolita ormiański; 1824—1901). (List pasterski o encyklice papieża Leona XIII, inc: „Co roku o tej porze zwykłem był...”, z datą: Lwów 20 II 1889). Lwów, Drukarnia Ludowa, 1889,
78933 Janowicz Aleksander (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1843—1919). O świadkach. Studyum z historyi prawa niemieckiego. Napisał Dr. ... Docent Uniw. lwow. i adwokat krajowy. Lwów, Drukarnia Ludowa, 1883,