Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74260 Instrukcya dla Delegacyi. Instrukcya dla Delegacyi Cyrkułowych wyznaczonych do uregulowania kwaterunku (Warszawa, 1816);
74259 Instrukcya (Szczegółowa) względem sposobu dawania. Szczegółowa Instrukcya względem sposobu dawania Nauk po Pensyach i Szkołach wyższych płci Żeńskiey. Warszawa, w drukarni szkolney, 1826,
74258 Instrukcja o daniu. Instrukcja o daniu towarów pochodzenia zagranicznego z 1810 r.
74257 Instrukcja dla członków. Instrukcya dla członków honorowych urzędu Lekarskiego (Warszawa, 1838);
74256 Instrukcja dla członków. Instrukcja dla członków Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad zwierzętami. Warszawa, druk. Franc. Czerwinskiego, 1887,
74255 Instrukcya wyborcza członków. Instrukcya wyborcza członków Rady nadzorczéj Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń w Krakowie. Kraków, nakł. Towarzystwa, druk. W. Korneckiego, (1877),
74254 Instrukcya (ad No 913) dla członków. Instrukcya (ad No 913) dla członków korrespondentów okręgowych Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskiem. (Warszawa, 1859),
74253 Instrukcya dla członków. Instrukcya dla członków Komitetu Egzaminacyjnego;
74252 Instrukcya dla członka. Instrukcya dla członka świeckiego, do składu Zwierzchności Akademickiéj wchodzić mającego. (Z datą: 13 (26) VII 1836). (Warszawa, 1836),
74251 Instrukcya dotycząca się części. Instrukcya dotycząca się części ekonomicznéj Instytutów Naukowych (ok. 1832);
74250 Instrukcya dla ćwiczeń. Instrukcya dla ćwiczeń praktycznych w krajowej średniej szkole rolniczej w Czernichowie. Kraków, nakł. szkoły, druk. Związkowa, 1897,
74249 Instrukcya o cholerze. Instrukcya o cholerze, ułożona na żądanie c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych przez najwyższą Radę zdrowia, aprobowana i dana do zastosowania się politycznym władzom krajowym reskryptem ministeryalnym z dnia 5. Sierpnia 1886, 1. 14.067. (Lwów, 1886),
74248 Instrukcya dla burmistrzów. Instrukcya dla burmistrzów i rad mieyskich w departamencie warszawskim co do sposobu zarządzania funduszami kass mieyskich. (Z datą: Warszawa 7 VII 1811),
74247 Instrukcya dla burmistrzów. Instrukcya dla burmistrzów i wójtów (Siedlce, 1811);
74246 Instrukcya dla burmistrzów. Instrukcya dla burmistrzów miast departamentu Warszawskiego. (Warszawa, 1811),
74245 Instrukcya dla Burmistrzów. Instrukcya dla Burmistrzów i Kassyerów Mieyskich, dotycząca Administracyi Funduszów i Dochodów do Kass Mieyskich wpływaiących. (Z datą: Warszawa 21 XI 1820),
74244 Instrukcya dla buhalteryi. Instrukcya dla buhalteryi Banku polskiego (Warszawa, 1843),
74243 Instrukcya dla bióra. Instrukcya dla bióra czyli Wydziału umieszczenia i dozorowania sług w obrębie gminy miasta Tarnowa przebywających. Tarnów, nakł. Magistratu, druk. A. Prusinowskiego, 1867,
74242 Instrukcya tymczasowa dla Banku. Instrukcya tymczasowa dla Banku polskiego. Warszawa, S. Orgelbrand,
74241 Instrukcya szczegółowa dla składów Banku. Instrukcya szczegółowa dla składów Banku Polskiego w Warszawie. (Z data: Warszawa 6 (18) X 1864),
74240 Instrukcya Szczegółowa dla Banku. Instrukcya Szczegółowa dla Banku Polskiego. (Tytuł rosyjski:) Instrukcija Polskomu Banku. (Z datą: Warszawa 9 (21) VII 1840),
74239 Instrukcya Szczegółowa Dla Banku. Instrukcya Szczegółowa Dla Banku Polskiego. (Z datą: Warszawa 9/21 VII 1840),
74238 Instrukcya do badania. Instrukcya do badania właściwości ludowych, jako skazówka ku pomocy w poszukiwaniach przedsięwziętych przez Sekcyję etnologiczną akademickiéj Komisyi antropologicznéj. (Odb. ze Sprawozdań z posiedzeń Wydz. matem.-przyrodn. Akademii Umiejętn. w Krakowie). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1874,
74237 Instrukcya dla Asystentów. Instrukcya dla Asystentów i Elewów klinicznych. Kraków, Drukarnia Uniw. Jagiell., 1894,
74236 Instrukcya dla Asystentów. Instrukcya dla Asystentów Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1892,
74235 Instrukcya dla Assesora. Instrukcya dla Assesora Weterynaryi przy Urzędzie Lekarskim (Warszawa, 1838);
74234 Instrukcya Dla Assesora. Instrukcya Dla Assesora Farmacyi w Urzędzie Lekarskim (Warszawa, 1838);
74233 Instrukcya dla artystów. Instrukcya dla artystów teatru, 1845.
74232 Instrukcyia iak konskrypcyjne arkusze. Instrukcyia iak konskrypcyjne arkusze, tabelle, summaryusze, wypisy i wykazy ułożone być maią;
74231 Instrukcya dla aptekarzy. Instrukcya dla aptekarzy i materyalistów. Wydanie komisji rządowej Spraw wewn. Królestwa Polskiego. (Warszawa, 1817),