Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
75720 Iżycki Władysław (zm. 1867). Nouvelle méthode emblématique d'enseigner la grammaire françoise élémentaire aux enfans (!) à l'aide des couleurs et des figures géometriques par ... Cracovie, impr. Stanislas Gieszkowski, 1838,
75719 Iżycki Władysław (zm. 1867). Ksiądz Makary. Opowiadanie Macieja Choiny z Puław, napisał ... Bochnia, nakł. i druk. Wawrzyńca Pisza, 1864,
75718 Iżycki Władysław (zm. 1867). Nie będziesz miał Bogów cudzych przedemną. Pierwsze przykazanie Boże. Rozmowa Macieja Choiny z Puław z Ojcem Makarym. Z notatek pozostałych po tym ś. p. ks. plebanie. Wypisał i ogłosił ... Nowy Sącz, nakł. i druk. Józefa Pisza, 1866,
75717 Iżycki Władysław (zm. 1867). Abecadło historyczne dla grzecznych dzieci, ułożył... Nowy Sącz, nakł. i druk. Józefa Pisza, 1866,
75716 Iżycki Antoni (1742—1816).
75715 Iżycka Franciszka (imię zakonne: Augustyna; 1788—1868).
75714 Izwolskij Siergiej. Iwan Maziepa, gietman Małorossi. Moskwa, 1888,
75713 Izwolskij Siergiej. Maziepa, gietman Małorossii, istori czeskij razskaz, izd. 3ie. Moskwa, izdanije A. I. Manuchina, 1879,
75712 Izwolskij Siergiej. Iwan Maziepa gietman Małorossii. Istoriczeskij razskaz... Moskwa, Izdanije knigoprodawca Manuchina, Tipografija F. Ioganson, 1873,
75711 Izwleczenije iz Tarifa. Izwleczenije iz Tarifa Żeleznych dorog I i II grupp opublikowannago w No 460 Sbornika Tarifow rossijskich żel. dorog za No 5304 dla rukowodstwa pri primienienii siego tarifa k pieriewozkam małoj i bolszoj skorosti w miestnom Warszawsko-Wienskoj ż. d. i w priamom jeja s Łodzinsko-Fabricznoju ż. d. Soobszczenii, Warszawa, w Tipografii S. Lewentala, 1894,
75710 Izwleczenije iz XV toma Swoda. Izwleczenije iz XV toma Swoda Zakonow (Izd. 1857). — Wyciąg z XV tomu Zbioru Praw. (Wyd. 1857). (Wilno), w tipografii A. K. Kirkora, (1862),
75709 Izwleczenije iz bolszago soczinienija:. Izwleczenije iz bolszago soczinienija: „Carstwo Bożyje w mirie”. Krakow, izdanije i pieczat' W. L. Anczica i Kom., 1897,
75708 Izwleczenije iz No 42—1878 g. Sobranija. Izwleczenije iz No 42—1878 g. Sobranija uzakonienij i razporiażenij Prawitielstwa izdawajemago pri prawitielstwujuszczem Senatie 1878 goda Fiewralja 14-go. Warszawa, druk. J. Ungra, b. r. (z datą cenzury: 18 marta 1879),
75707 Izwleczenije iz nastawlenija. Izwleczenije iz nastawlenija dla obuczenija strielbie w celi piechoty giermanskoj armii pieriewiediennago i izdannago pri Gławnom Komitietie po ustrojstwu i obrazowaniju wojsk. Warszawa, Tipografija Sztaba Warszawskago Wojennago Okruga, 1876,
75706 Izwleczenije iz katalogów. Izwleczenije iz katałogow dubletow Bibliotieki Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta Nr. 1. (polonica). Warszawa, iz Tipografii K. Kowalewskago, b. r. (ok. 1870),
75705 Izwleczenije iz Obszczej Instrukcii. Izwleczenije iz Obszczej Instrukcii utwierżdiennoj Obszczim Sobranijem Uprawlenij Ziemskago Krieditnago Obszczestwa 1894 goda na osnowanii Ustawa togo że Obszczestwa 1888 goda. (Warszawa, 1898);
75704 Izwleczenije iz Warszawskago Dniewnika. Izwleczenije iz Warszawskago Dniewnika 1892 goda za No 267 i 1893 goda za No 202, 203 i 204. Dieło po obwinieniju K. W. Snieżko-Błockago w diffamacii. Warszawa, pieczatano w tipografii pri Kancelarii Warszawskago Obier-Policejmiejstera, (1894),
75703 Izwleczenije. Izwleczenije iz statisticzeskoj czasti otczetow o diejstwijach Wriemiennago Wraczebno-policiejskago Komitieta po nadzoru za prostitucieju w gorodie Warszawie za 1877, 1878 i 1879 gody. Warszawa, w tipografii pri Kancelarii Warszawskago Ober-Policej-miejstiera, 1882,
75702 Izwleczenija iz protokołow. Izwleczenija iz protokołow zasiedanij sowieta Warszawskago Politiechniczeskago Instituta Impieratora Nikołaja II za 1898—1899 uczebnyj god . B. m. b. r. (Warszawa, 1900),
75701 Izwleczenija. Izwleczenija iz statisticzeskoj czasti otczetow o diejstwijach, wriemiennago wraczebno-policejskago komitieta po nadzoru za prostitucjeju w Warszawie za 1874, 1875 i 1876 g. Warszawa.
75700 Izwiestije. Istoriczeskoje Izwiestije o woznikszej w Polsze Unii (Wilno, 1866);
75699 Izwiestija (Warszawskija Uniwiersitietskija). (Ukazywały się początkowo w ilości 6 zeszytów rocznie, od r. 1884: 9 zesz. rocznie, r. 1882 obejmował wyjątkowo 4 zeszyty). Warszawa, redaktor początkowo nie ujawniony, od r. 1892: redaktor S. M. Łukjanow (w nrach 6—8 r. 1894: za redaktora P. Somow, od nru 9 r. 1894: redaktor Grigorij Konstantynowicz Uljanow, od nru 6 r. 1897: Fiedor Iwanowicz Leontowicz), druk. Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga (od r. 1876: w Tipografii Iwana Noskowskago, od r. 1884: w Tipografii K. Kowalewskago, od r. 1891: w Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga), 1870—1900 (i dalej do 1914),
75698 Izwiestija. Izwiestija Warszawskago Politiechniczeskago Instituta Impieratora Nikołaja II. Warszawa, redaktor I. I. Iwaniukow, w Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga, 1900 (wypusk I—II, i dalej do r. 1913),
75697 Izwiekow Nikołaj D. Pamiati Mitropolita Iosifa (Siemaszki). Słowo, w 25-letije dnia godowszcziny w Bozje pocziwszago Mitropolita Litowskago Iosifa, skazannoje 23 nojabria 1893 g. W Wilenskom Swiato-Duchowom Monastyrie. (Iz Litewskich Jeparchialnych Wiedomostiej). Wilna, Gubiernskaja Tipografija, 1894,
75696 Izwiekow Nikołaj D. Statisticzeskoje opisanije prawosławnych prichodow Litowskoj jeparchii. Sostawleno priepodawatielem Litowskoj duchownoj Sieminarii i zakonouczitielem Wilenskago żenskago ucziliszcza duchownago wiedomstwa, magistrom bogosłowija swiaszcz. ... Wilna, Tipografija I. Blumowicza, 1893,
75695 Izwiekow Nikołaj D. Istoriczeskij oczerk sostojanija prawosławnoj cerkwi w Litowskoj jeparchii za wriemia s 1839 po 1889 g. Moskwa, 1899,
75694 Izwiekow Nikołaj D. Istorija litowskoj duchownoj sieminarii. Sostawlena priepodawatielem Litowskoj duchownoj Sieminarii i zakonouczitielem Wilenskago żenskago ucziliszcza duch. wiedomstwa, magistrom bogosłowija Swiaszczen. ... Wilna, Tipografija I. Blumowicza, 1892,
75693 Izwiekow Nikołaj D. Wysokoprieoswiaszczennyj Iosif (Siemaszko) Mitropolit Litowskij i Wilenskij. Soczinienije Priepodawatiela Litowskoj Duchownoj Sieminarii i zakonouczitiela Wilenskago żenskago ucziliszcza i duchownago wiedomstwa, swiaszczennika ... Wilna, Tipografija A. S. Syrkina, 1889,
75692 Izsledowanije. Istoriczeskoje Izsledowanije o Zapadnoj Rossii (S. Pietierburg, 1865);
75691 Izsledowanija. Izsledowanija w Carstwie Polskom po wysoczajszemu powieleniju proizwiediennyja pod rukowodstwom Senatora Statsiekrietarja Milutina, 1863. Tom pierwyj. Priedpołożenija ob ustrojstwie kriestian i sielskich gmin. S. Pietierburg, b. r. (1863),